اخبار

چگونه یک اثر موثر و ماندگار را تخریب کنیم ؟

مسعود صرامی( کارآفرین ) که باعث اشتغال 25 هزار نفر با احداث پروژه عظیم سیتی سنتر اصفهان در مورد این بیانیه از طرف مرکز پژوهش‌های شـورای اسلامـی شهر اصفـهان به شرح زیر از تمامی دست اورد های خود که باعث روشن شدن چراغ امیدی در دل جوانان ها و ستاره ای شدن برای انسان های بی ستاره بود معذرت خواست

مرکز جراحى «نگاره» راه اندازى شد: تکریم بیماران با ارتقاى امکانات پزشکى در اصفهان

با حضور جمعى از مســئولان اســتان اصفهــان و فعــالان اقتصــادى و  سرمایه گذاران، مرکز جراحى نگاره یکى از پروژه هاى شــهرک ســلامت با اعتبارى بالغ بر ســه هزار میلیارد ریال به بهره بردارى رسید.

افتتاح مرکز جراحی نگاره در شهرک سلامت اصفهان: دسترسی به تکنولوژی به روز درمان با هدف تکریم بیمار

در آییـن افتتاحیـه مرکـز جراحی محـدود نگاره در شـهرک سـلامت اصفهـان کـه باحضـور مدیـران و مسـئولان ذیربـط برگـزار شـد، لـزوم حمایـت از بخـش خصوصـی بویـژه در بحـث درمـان، دسترسـی بـه جدیدتریـن روش هـای درمانـی و تکنولـوژی هـای اسـتاندارد روز بعنـوان یـک مطالبـه و حقـوق مدنـی شـهروندان مطـر ح گردیـد.

افتتاح کلینیک قلب شهرک سلامت اصفهان

به گزارش نیمروز خبر و به نقل از روابط عمومی شهرک سلامت اصفهان، کلینیک قلب و آریتمی تپش روز یکشنبه مورخ 2 آبان ماه 1400، با حضور جمعی از پزشکان و متخصصان قلب استان اصفهان، به بهره برداری رسید.