چشم انداز

فشرده ای از اصول هفت گانه سند چشم انداز شهرک سلامت

" نیز گفته اند چشم انداز آرمانهای رفیع موسسین است که در متن برنامه مورد مطالعه و کالبد شکافی قرار می گیرد."

اصل اول چشم انداز: طراحی نظامی است منظم با گردشی بهینه و پیشرفته در چرخش روابط  پزشک، بیمار و مطب

اصل دوم چشم انداز: بهره مندی از آخرین تکنولوژی، تجهیزات و ساز و کار پزشکی

اصل سوم : عرضه الگوئی قابل ارائه برای کشور

اصل چهارم: رویکرد مبتنی بر عنصر رقابت در گذر همه امور

اصل پنجم: آغاز یک حرکت بیمار محور با قبول همه دشواریهای مسیر

اصل ششم: گشودن رابطه علمی تجربی عمیق تر با دنیای مترقی

اصل هفتم: جذب توریست سلامت با رویکرد افتخاری برای کشور