اخبار

درمان تیمی بیماران در کلینیک آناهید شهرک سلامت

درمان بیماران مبتلا به سـرطان سـینه طبق گایدلاین های روز دنیـا و به صـورت تیمـی انجـام میشـود. بـه گـزارش روابط عمومـی شـهرک سلامت، موسـس ومدیریـت مرکـز جامـع غربالگـری و پیشـگیری از بیماریهـای پسـتان و ارتقـای سلامت آناهیـد واقـع در شـهرک سلامت در گفـت و گویـی بـا اشـاره بـه اینکـه تشـخیص و درمـان سـرطان سـینه قطعا نیاز به کار تیمی دارد، افزود: کلینیک آناهید ماحصل تفکری اسـت که ترجیح می دهـد خدماتی کـه در زمینه این بیمـاری انجـام مـی شـود بـه صـورت جامـع و زیـر یـک سـقف ارائـه شـود.

ارائه الگوی سبک زندگی سالم در شهرک سلامت

مرکـز پزشـکی پورسـینای حکیـم واقع در شـهرک سـلامت الگـوی قـوی از لایف اسـتایل و سـبک زندگی سـالم به شـهروندان ارائـه میدهـد.

معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: مراکز درمانی باید به امور پژوهشی دقت داشته باشند.

به گزارش تابناک،معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در حاشیه بازدید از شهرک سلامت و کلینیک پور سینا اصفهان در جمع اصحاب رسانه گفت: در حال حاضر یکی از مشکلات جدی و مهم در نظام سلامت را تعرفه‌ها است که جدای از دستمزد پزشکان محاسبه می‌شود .

اولین دندان‌پزشکی دیجیتال در شهرک سلامت

دکتر صفورا شاه طالبی، دندان‌پزشک کودکان: سیواک زاییده یک آرزو بود، آرزویی که از دوران کودکی داشتم و تا بزرگسالی همچنان ذهنم را مشغول کرده بود، اما چیزی نگذشت که آرزویم محقق شد....