اخبار

به‌روزترین دستگاه‌های دندان‌پزشکی دنیا در شهرک سلامت

مدیر مجموعه دندان پزشکی سیواک واقع در شهرک سلامت بـا اشـاره بـه اینکـه فرسـودگی دسـتگاه ها، چالـش مهـم حـوزه پزشـکی اسـت، گفت: باید برنامه و اسـتانداردی وجود داشـته باشـد که بـه مـرور ایـن دسـتگاه ها تعویض شـوند.

تعرفه ها، مشکل اصلی مراکز درمانی است/ فقدان رنکینگ خدمات در وزارت بهداشت

معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در سفر خود به اصفهان از کلینیک جامع تخصصی گوارش پورسینای حکیم در شهرک سلامت اصفهان دیدار کرد.

تجهیزات پیشرفته پرتو درمانی در شهرک سلامت ارائه می شود

طبق آخرین آمارهای جهانی منتشـر شـده توسط سازمان بهداشـت جهانی WHO درباره سـرطان، سـرطان دومیـن علـت مـرگ و میـر جهانـی اسـت و مسـئول مـرگ و میـر سـالیانه ۹٫۶ میلیـون نفـر در سـال ۲۰۱۸ در جهان اسـت و حدود یکی از شـش مـرگ رخ داده ناشـی از سـرطان اسـت.

روند کامل درمان در کلینیک پورسینای حکیم شهرک سلامت

مجموعه‌ای از پزشکان متخصص و فوق‌تخصص گوارش در کلینیک پورسینای حکیم واقع در شهرک سلامت اصفهان در کنار هم قرار گرفته‌اند تا برای درمان بهتر بیماران یک کار تیمی و قوی ارائه شود.