اخبار

آموزش علائم هشدار دهنده سرطان سینه در شهرک سلامت

غربالگـری سـرطان سـینه یـک سیسـتم هدفمنـد مبتنـی بـر اصـول علمی اسـت کـه در شـهرک سلامت و کلینیـک آناهیـد بـا بالاترین و دقیـق تریـن کیفیـت انجـام می شـود. بـه گـزارش روابـط عمومی شـهرک سلامت، مدیـر کلینیـک آناهیـد می گویـد: سـطح اول غربالگـری توسـط پزشـکان عمومی صـورت می گیرد، که هر کدام بایـد دوره های معاینه و غربالگـری را گذرانـده و در واقـع بـه صـورت ویـژه در ایـن رابطـه اطلاعات داشـته باشـند.

سرعت بهبود بیماری با کار تیمی در شهرک سلامت

متخصـص داخلـی فعـال در شـهرک سلامت بـا بیـان اینکـه مرکز پزشـکی پورسـینای حکیم، کلینیک تخصصی داخلی و فـوق تخصصـی گـوارش اسـت کـه در زمینـه تشـخیص و درمـان و پیشـگیری بیماری هـای داخلـی و گـوارش فعالیت میکنـد، افـزود: بخش هـای مختلـف کلینیـک شـامل درمانـگاه تخصصـی داخلـی ،درمانـگاه فوق تخصصـی گوارش ، واحدهای مشاوره تخصصی از جمله مشاورههای روانپزشـکی ، تغذیـه، جراحـی، آنکولـوژی وآزمایشـگاه تخصصـی و فـوق تخصصـی تشـخیص طبـی، پاتولـوژی و تشـخیص مولکولـی اسـت.

ضدعفونی خودکار دستگاه های دندان پزشکی در "سیواک"

رعایـت همـه اصـول بهداشـتی و ضـد عفونـی کـردن وسـایل دنـدان پزشـکی بـه صـورت کامـل در کلینیـک سـیواک واقـع در شـهرک سلامت انجـام مـی شـود. بـه گـزارش روابط عمومـی شـهرک سلامت، مدیـر مجموعـه دنـدان پزشـکی سـیواک واقـع در شـهرک سلامت اصفهـان مـی گویـد: یکـی از بزرگ تریـن چالش هایـی کـه همـه خدمت گیرنـدگان دندان پزشـکی در تمـام دنیـا بـا آن مواجـه هسـتند کنتـرل عفونـت اسـت.

سیواک پیشگیری را بر درمان مقدم می داند

رضـا محبـی، مدیـر کلینیـک: قصـد از راه انـدازی سیواک ایـن بـود کـه یـک اتفـاق خـوب در حـوزه دندان پزشـکی بیفتـد؛ امـا آن اتفاق خـوب مسـتلزم این بـود کـه چندیـن الگـوی مناسـب در بخشهـای مختلـف دندان پزشـکی داشـته باشـیم.