اخبار

مسائل مهم و خاص مربوط به دندانپزشکی نوجوانان که باید بدانید

مشکلات دندانپزشکی در طول سالهای نوجوانانـی مـی توانـد رخ دهـد. بهتـر شـدن اطلاعـات در مـورد مسـائل مربـوط به سلـامت دهـان باعـث مـی شـود کـه بهتریـن تصمیـم گیـری هـا را انجـام دهیـم.

نکات کلیدی مراقبت از دهان و دندان کودکان

اولین قدم برای سلامت، پیشگیری از بروز بیماری و درمان آن در مراحل اولیه می باشد.

نکات کلیدی برای مراقبت از دهان و دندان کودکان

والدیـن بایـد بهداشـت دهـان و دنـدان کـودک خـود را بـا تمیـز کـردن لثه هـای کـودک شـروع کننـد، حتـی
قبــل از آنکــه کــودک دنــدان در بیــاورد. تمیــز کــردن لثه هــای کــودک زمانــی ضــروری اســت کــه غذاهــای
کمکـی مثـل فرنـی و پـوره را بـرای کـودک خـود شـروع میکننـد.

نکاتی که بعد از کار دندانپزشکی فرزندتان باید رعایت کنید

برای حفظ سلامت دهان و دندان کودک خود هر ۶ ماه یک بار به دندانپزشکی مراجعه کنید.

متخصصان ارتودنسی در دندانپزشکی سیواک

متخصص ارتودنسی و درمان ناهنجاری های فکی در ارتباط با موضوع دوره های تخصصی ارتودنسـی گفـت: دندانپزشـکان از زمانـی کـه وارد دانشـگاه می شـوند، بـه مـدت شـش سـال دوره دندانپزشـکی را طـی میکننـد و پـس از پایـان ایـن دوره شـش سـاله اگـر تمایـل داشـته باشـند بـا جزئیـات بیشـتر دوره تخصصـی را ادامـه دهنـد و بـا شـرکت در آزمـون دسـتیاری وارد دوره تخصـص میشـوند.