اخبار

کبدچرب در کمین امروزی‌ها!

کبد چرب از بیماریهایی است که امروزه به خاطر تغییر الگوی زندگی به سرعت رو به افزایش است. این درحالی است که این عضو بدن حیاتی است
و بدون آن انسان قادر به زندگی نیست.

روز جهانی نابینایان (عصای سفید) گرامی باد

عصای سفید چونان پرچمی است که به نشان استقلال در دست روشن دلان به حرکت در می آید و آینه ای است که قدرت و نعمت خدایی را به تماشای تامل و تفکر دیگران می گذارد.

ترفندهای نگهداری از طلاهای سفید

آنچــه در طــول روز میخوریــم، برخــی از آن در ســطح دندان هــا باقی میمانــد کــه اگــر از بیــن نــرود، زمینه ســاز پوســیدگی دندانهــا میشــود. اگــر می خواهیــد از پوســیده شــدن دندانهایتــان پیشــگیری کنیــد و از ایــن طلاهــای سـفید نگهــداری کنیــد، یـک سری پیشـهادات و راه هـای مفیــد برایتــان در نظــر داریــم کــه بیشــرین تاثیر را در مراقبــت از دندان هــا می گذارنــد.

راه های مقابله با ترس واسترس در دندانپزشکی

یک دندانپزشک ترس و استرس برای درمان های دندان پزشــکی را از موارد شــایع در بین اکثر بیماران دندانپزشــکی دانست و گفت: پرداختن به این موضوع با بررسی علت ها و ارائه روش های تعدیل کننده میتواند تاثیر خوبی برای این گروه از افراد داشته باشد و باید در ابتدا به علت ترس ها باید پرداخت.

مدیر شهرک سلامت رئیس کمیته گردشگری فرهنگی و سلامت کشورهای عضو اکو شد

کارشناســان اعتقاد دارند برای توســعه و پیشــرفت در شــرایط حال حاضر دنیا باید وابستگی به نفت را در کشــور به حداقل رساند و توجه ویژه ای نسبت به بخش خصوصی داشت.