اخبار

«شهرک سلامت» ابر پروژه مشارکتی منطقه ۱۰

مدیر منطقه ۱۰ شهرداری اصفهان گفت: شهرک سلامت یکی از ابر پروژه‌های مشارکتی این منطقه است که به منظور ارتقاء سطح سلامت شهر اصفهان و کاهش ترافیک مرکز شهر به دلیل وجود مطب‌های پزشکان احداث شده و در حال حاضر بخش‌هایی از آن مورد بهره‌برداری قرار گرفته است.

مشکلی استرس زا و قابل کنترل برای زنان

غیرقرینگـــی پســـتان ها از مشـــکلاتی اســـت کـــه میتوانـــد منجــر بــه نگرانــی و از بیــن رفتــن اعتمــاد بــه نفــس به ویــژه در دختـــران جـــوان شـــود، در شـــرایط طبیعـــی و در پروســـه رشـــد پســـتان ها، اکثـــرا غیرقرینگـــی هـــای خفیـــف و گاهـــی نامحســـوس وجـــود دارد کـــه نیـــازی بـــه بررســـی و مداخلـــه نداشـته و اطمینـان دادن بـه مراجعه کننـده از نبـود بیمـاری عضــوی و بدخیمــی تنهــا اقــدام مــورد نیــاز اســت.

آیا کلینیک تخصصی دندان پزشکی شهرک سلامت در شرایط کرونا فعال است؟

کلینیک تخصصی سیواک که با رعایت استاندارد های جهانی ساخته و تجهیز شده است و حاوی دستگاه UV در سقف اتاق ها است که بعد از خروج هر بیمار استریل و تمام سطو ح تمیز می شود

عضو کمیسیون تخصصی تعرفه و بیمه سازمان نظام پزشکی کل کشور: تعرفه های پزشکی عادلانه، گامی به سوی توسعه اقتصاد سلامت

در هفته گذشته، متعاقب اعلام تعرفه ها از طرف دولت، جامعه پزشکی مراتب گله مندی خود را نسبت به عدم همخوانی تعیین تعرفه ها با واقعیت هزینه ها، بویژه در بخش خصوصی درمان، به هیات دولت انعکاس داد. درحالی است که در شرایط فعلی، نقش کادر درمان و جامعه پزشکی بیش از پیش بر همگان آشکار گشته است. در کمال ناباوری، شاهد اعلام تعرفه هایی بودیم که نوسازی بخش درمان کشور را ناممکن خواهد کرد.

مجهزترین و مدرن ترین کلینیک دندانپزشکی خاورمیانه در قلب ایران

همگام شدن با واقعیت‌ها و مشکلات زندگی در عصر کووید ۱۹ مسئله ایست که دامن‌گیر تمام افراد جامعه شده است. یافتن راهکارهایی استاندارد برای درمان در وضعیت کنونی کار دشواری است، با این ‌وجود کلینیک دندانپزشکی سیواک با تمهیدات آگاهانه و بهداشتی بهترین استراتژی برای محافظت و ایمنی اشخاص را بکار گرفته است.