اخبار

روز جهانی بهداشت گرامی باد

روز جهانی بهداشت گرامی باد

سال نو مبارک

سال سخت، سخت تر می گذشت اگر دم مسیحایی کادر درمان، همراه وطن نبود. اگر سپید پوشانی آیت برهان هستی نمی شدند و خاموش و بردبار، نقش عشق نمی زند.

زایمان به روش سزارین

زایمان سزارین یک نوع زایمان غیرطبیعی است که در آن جنین با ایجاد برشی در دیواره شکم) الپاروتومی( و رحم مادر) هیستروتومی( خارج میشود. در شرایط ویژه ای که زن باردار به دلایل پزشکی توانایی یک زایمان طبیعی را نداشته باشد از روش سزارین که نوعی عمل جراحی است استفاده میشود تا زایمان و تولد نوزاد میسر گردد.

معاون امور اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حاشیه بازدید از شهرک سلامت : این پروژه به گردشگری سلامت کمک کرده است

معاون امور اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: مجموعه شهرک سلامت علاوه بر اشتغال زایی ده ها نفر به شکل مستقیم و غیر مستقیم به گردشگری سلامت نیز کمک کرده است.