اخبار

خرید غیر حضوری، در شرایط کرونایی

کرونا و شیوع سریع اما خاموش آن، بیش از هرچیز دیگر، ضرورت خرید از راه دور را ایجاب می کند؛ این تدبیری بود که در روزهای آغازین شیوع بیماری در ووهان چین، اندیشیده شد و امروز ضرورت اجرای این طرح، در ایران هم حس می‌شود.

ویروس کرونا

کرونــا (corona) بــه معنــای تــاج یــا هالــه اســت و شــکل ظاهــری ویــروس کرونــا زیــر میکروســکوپ، شــبیه بــه یــک تــاج اســت. کرونــا ویروس هــا، طیــف وســیعی از ویروس هــا را شـامل میشـوند. سـاده ترین نـوع آن سـرماخوردگی معمولـی و پیچیده تریـن نـوع آن در حــال حاضــر بیمــاری کرونــا اســت.

قطره آهن و دندان شیری

همه می دانیم که آهن عنصری کاملا حیاتی و بسیار ضروری برای بدن است. قسمت اعظم آهن بدن ما در هموگلوبین گلبولهای قرمز خون وجود دارد و ناقل اکسیژن از ریه به بافتهای بدن چیزی نیست جز همین آهن موجود در هموگلوبین.

مسائل مهم و خاص مربوط به دندانپزشکی نوجوانان که باید بدانید

مشکلات دندانپزشکی در طول سالهای نوجوانانـی مـی توانـد رخ دهـد. بهتـر شـدن اطلاعـات در مـورد مسـائل مربـوط به سلـامت دهـان باعـث مـی شـود کـه بهتریـن تصمیـم گیـری هـا را انجـام دهیـم.

نکات کلیدی مراقبت از دهان و دندان کودکان

اولین قدم برای سلامت، پیشگیری از بروز بیماری و درمان آن در مراحل اولیه می باشد.