اخبار

سرطان بیماری قرن بیستم

سالانه میلیاردها هزینه درمان بیماران مبتلا به سرطان میشود و از سوی دیگر دردها و رنج هایی که مبتلایان به آنها دچار میشوند، بسیار است. این
درحالی است که با رعایت موازین سلامت و سبک زندگی سالم یک سوم از سرطانها قابل پیشگیری هستند.

استرس سازنده در مقابل استرس مخرب را شناسایی کنیم

یک کارشــناس روانشناســی با توجه به اینکه شیوع کرونــا و زندگی روزمره حجم زیادی از اســترس را برای شهروندان به دنبال دارد در مورد راهکارهای کنترل استرس پیشنهادهایی را ارائه کرد.

روز داروساز گرامی باد

روز داروساز گرامی باد

عادات شغلی آسیب رسان

بسیاری از عادات ما در نشست و برخاست و رفت و آمدها اشتباه است و در این بین بیشترین آسیب، شامل عادات شغلی می شود.

روز پزشک گرامی باد

فرا رسیدن یکم شهریور ماه، سالروز دانشمند بزرگ و طبیب برجسته نامدار ایرانی، شیخ الرئیس ابوعلی سینا که به شایستگی روز دکتر نام گذاری شده است را به تمامی طبیبان فرزانه و جامعه پزشکی تلاشگر ایران زمین تبریک عرض می نماییم.