اخبار

یک ماه برای روبان صورتی

13\03\1399
یک ماه برای روبان صورتی

ماه اکتبر را ماه اطالع رســانی ســرطان سینه نام نهاده اند و در این ماه در سراســر جهان با علامــت روبان صورتی به اطالع رسانی و آگاه ســازی مردم در خصوص سرطان سینه و لزوم غربالگری در این زمینه میپردازند.

به گزارش روابط عمومی مرکز جامع تشــخیص و درمان رســا، متخصص رادیوتراپی انکولوژی عضو انجمن سرطان امریکا با اشــاره به این مطلب گفت: درحالی که برای ســایر بیماری ها تنها یک روز یا نهایتا یک هفته برای اطالع رسانی قرار داده شــده برای سرطان سینه یک ماه برای اطالع رسانی قراردادشــده و این اهمیت فوق العاده علاوه بر لزوم غربالگری مناســب به علت شیوع بالای بیماری و تأثیر بالای تشخیص زودرس در پروکتوز بیماران ناشی از جایگاه رفیع زن و مادر درهر جامعه سلامت که معلولیت و فقدان فروپاشی کانون خانواده و متأثر شدن سرنوشت کلیه اعضای خانواده باشد.

پوریا عادلی تصریح کرد: سرطان سینه به عنوان بیماری که اولین بار هزاران سال پیش از میلاد مسیح در پاپیروس های مصر باستان از آن یادشده است در حال حاضر با درمانهای صحیح و تشخیص زودرس میتواند با بقا و طول عمر بسیار بالا همراه باشد. عادلی عنوان کرد:درحالیکه در صورت تشــخیص در مرحله نهایی علیرغم تمام درمان ها و تلاش های پزشکان معالج بقای 5 ساله این بیماران حداکثر رقمی زیر 20درصد خواهد بود.

او با اشاره به اینکه علت اصلی سرطان سینه مانند سایر سرطانها هنوز مشخص نشــده است افزود: عوامل خطری که باعث افزایش امکان ابتلا به سرطان سینه میشوند شامل افزایش سن،بالا بودن اولین سن حاملگی،عدم سابقه شیردهی،شروع قاعدگی زودرس و پایــان قاعدگی دیررس اســتفاده از هورمونهای جایگزین بعد از یائسگی و قرصهای ضدبارداری و همچنین انجام رادیوتراپی ناحیه سینه در سنین پایین هستند. این عضو انجمن سرطان امریکا اظهار کرد: در مطالعات جدید خانم هایی که در شیفت شب کار میکنند مانند پزشکان و پرستاران درخطر ابتلای بیشتری به سرطان سینه قرار دارند و همچنین فعالیت فیزیکی کم،وزن بالا،استفاده از دخانیات و الکل جزو فاکتورهای خطر اصلی سرطان سینه هستند.

عادلی خاطرنشان کرد: باید به خاطر داشت که این موارد تنها به معنی افزایش خطر ابتلا به ســرطان سینه هستند و علت ابتلا به سرطان سینه نیست. این متخصص رادیوتراپی و انکولوژی بیان داشــت: علیرغم تمام تلاش های انجام شــده سرطان ســینه آمار مبتلایان به آن به علت تغییر ســبک زندگی در حال افزایش است و شاید نتــوان به میزان زیادی در این آمــار کاهش ایجاد نمود بلکه باید به دنبال غربالگری و تشــخیص زودرس این بیماران بود و حداکثر تشــخیص زودرس نه تنها که با هزینه های درمانی بسیار کمتری برای فرد و جامعه همراه است بلکه میزان امید بــه زندگی و بهبودی بیماران هم بســیار بالاتر خواهد بود.

او تأکید کرد: اســاس غربالگری سرطان سینه با معاینات فردی ماهیانه توسط خود فرد از 20 سالگی سالیانه توسط پزشک از 30 ســالگی و انجام ماموگرافی های منظم از سن 40 سالگی است و سونوگرافیMRI و سایر روش ها در غربالگری روتین هیچ جایگاهی ندارند. او ادامه داد: پس از تشــخیص سرطان ســینه درمان بیماران ترکیبی از جراحــی کموتراپی،هورمون درمانی رادیوتراپی هســت که ترتیب انجام این درمانها بهتر است از همان ابتدا با مشورت جراح و انکولوژیست تعیین گردد.

عادلی اذعان کرد: جراحی ســینه میتوانند به دو روش حفظ ســینه و یا برداشتن کامل سینه انجام شــود که امروزه به جز در مواردی که به علل مختلف حفظ ســینه ممکن نباشد یا به نفع بیمار نباشد سعی در آن است که به علت افزایش کیفیت زندگی بیمار از عمل جراحی حفظ برست استفاده شود. او گفت: درصورتی که نیاز به برداشــتن کامل سینه باشد جای نگرانی وجود ندارد و بیماران میتوانند از پروتزهای برســت اســتفاده نمایند که بســته به تشــخیص جراح در زمان جراحی اولیه یا طی جراحی جداگانه بیماران کار گذاشته میشود.

عادلی اضافه کرد: کموتراپی و یا هورمون درمانی همبســته به تشــخیص انکولوژیســت معالج بیمار میتواند در مواردی قبل و یا بعد از عمل جراحی برای بیمار انجام گــردد معمولا در مواردی که نیاز به کموتراپی دارند بعــد از پایان کموتراپی در مواردی که نیاز به آن نبوده و یاکموتراپی قبل از عمل جراحی انجام شــده بعدازانجام جراحی در مورد انجام رادیوتراپی توســط پزشــک معالج تصمیم گیری میگردد بعد از پایان این درمانها ممکن است بسته به وضعیت پاتولوژی توده بیماران نیاز به هورمون درمانی و در برخی موارد را تارگت تراپی تا مدتی بعد از درمان وجود داشــته باشد. او گفت: پس از پایان مراحل درمانی برای پیگیری بیماران به جز مواردی که پزشک معالج تصمیم گیری نمایــد به جز ویزیت و معاینات مداوم و ماموگرافی ســالیانه و آزمایش خون ســاده نیاز به روش های تشخیص دیگر نبوده و بهتر اســت بیماران از درخواست سایر روش های تشخیص مانند سونوگرافی و MRI و سیتی اسکن از پزشک معالج خود خودداری کنند.نظرات کاربران
ارسال نظر