اخبار

کیست ها جزو بیماری های خوش خیم هستند

28\06\1398
کیست ها جزو بیماری های خوش خیم هستند

کیست های سـینه معادل بیماری های خوش خیم هستند و ریسـک سـرطان را هـم بـالا نمی برنـد. بـه گـزارش روابـط عمومی شـهرک سلامت، مدیر کلینیـک آناهیـد شـهرک سلامت بـا اشـاره بـه اینکـه یکـی از مسـائل و بیماری هـای شـایع که بانوان با آن روبه رو می شـوند کیسـت سـینه است، گفـت: ایـن کیسـت ها بـر خلاف تصـوری کـه عمـوم دارنـد خطرناک نیستند و از ضایعات خوش خیم به شمار می روند کـه از تجمع هـای مایـع داخـل حفره هـای خیلـی نـازک در بافـت سـینه ایجـاد می شـوند. دکتـر مریـم طباطبائیـان بـا اشـاره بـه اینکـه ایـن موضـوع در جریـان سـونوگرافی های تشـخیصی بـرای بانـوان گاهـی به صورت اتفاقی گزارش میشـود، ادامه داد: خوشـبختانه ایـن کیسـت ها معمـولا بـی خطـر هسـتند و حتـی در بسـیاری از سـونوگرافی ها ممکـن اسـت یـک یـا چنـد کیسـت پسـتانی گـزارش شـود و اهمیـت خاصـی هـم نداشـته باشـد. ایـن کیسـت ها در اثـر تغییـرات هورمونـی یـا بـالا و پاییـن رفتـن هورمون هـای زنانـه و حتـی در مـواردی بـدون علـت تشـکیل می شـوند و انـدازه آنهـا میتوانـد از چنـد میلیمتـر تـا چنـد سـانتی متـر متغیـر باشـد و میتوانـد منفـرد و یا منتشـر و پراکنـده در هـر دو سـینه باشـد امـا موضـوع مهـم بـی خطـر بـودن اکثـر مـوارد اسـت.

طباطباییـان بـا تاکیـد بـر اینکـه از همـه کیسـت های سـینه فقـط یـک درصـد میتوانـد دارای اهمیـت و بـا سـرطان در ارتبـاط باشـد، توضیـح داد: ایـن نـوع کیسـت ها از همـان ابتـدا در سـونوگرافی بـا ضخامـت جـدار و مشـخصات مشـکوک مشـاهده می شـوند و شـک به بدخیمی را در همان سـونوگرافی مطـرح می کننـد کـه در ایـن صـورت نیـاز بـه نمونه بـرداری دارد. متخصص جراحـی عمومی گفت: بانوانی که کیسـت سـینه دارنـد گاه، همزمـان از درد هـم رنج می برنـد به همیـن خاطر درمان هـا بیشـتر بـر روی از بیـن بـردن درد متمرکـز میشـود و هـدف از بیـن بـردن کیسـت نیسـت، چـرا کـه نمیتـوان کیسـتها را بـا دارو برطـرف کـرد.

او در ادامـه خاطـر نشـان کـرد: مبتلایـان نبایـد انتظـار درمـان کیســت ســینه را داشــته باشــند چــرا کــه نــه تنهــا ضــرورت نـــدارد بلکـــه درمـــان خاصـــی هـــم بـــرای از بیـــن بـــردن آن وجـــود نـــدارد. او همچنیـــن در ادامـــه گفته هـــای خـــود بـــا اشـــاره بـــه اینکـه در دو مـورد کیسـت ها جـدی هسـتند توضیـح داد: در صورتــی کــه در ســونوگرافی گــزارش کیســت مشــکوک و توصیــه بــه نمونــه بــرداری شــده باشــد و کیســت هایی کـــه در ســـنین بعـــد از یائســـگی بـــه وجـــود می آینـــد شـــک بــه بدخیمــی و لــزوم نمونــه بــرداری را بــه ذهــن نزدیــک میکننـــد .نظرات کاربران
ارسال نظر