اخبار

کلینیکی بیمار محور در شهرک سلامت اصفهان

12\06\1398
کلینیکی بیمار محور در شهرک سلامت اصفهان

شاید در شرایط فعلی تأمین، حفظ و ارتقای سلامت جامعه از راه به کارگیری از روش های به روز و علمی در پیشگیری، تشخیص و درمان بیماری ها جز اولویت های بسیاری از مجموعه هایی باشد که با محوریت سلامت در حال خدمت رسانی هستند مرکز پورسینای حکیم نیز در همین راستا با توانمندسازی پزشکان و سایر اعضای خدمت رسان در حوزه سلامت جامعه از مسیر برگزاری دوره های آموزشــی و مشــاوره تلاش کرده تا سطح بهداشت را در جامعه ارتقا دهد.

به گزارش اصفهان امــروز به نقل از روابط عمومی شــهرک ســلامت، این مجموعه تلاش کــرده برای دســتیابی به اهداف خود در محیطی ایمن و کارآمد با حضور پزشکان و درمانگران اندیشمند و توانا و کارکنانی دلسوز و تلاشگر در حوزه سلامت نسبت به ارائه بهترین و مناسب ترین خدمات جامعه نگر در بخش های تشخیص، درمان و پیشــگیری همت نماییم. مرکز پزشــکی پورسینای حکیم به عنوان اولین و جامع ترین کلینیک بیمار محور و پژوهش بنیاد در حیطه بیماری های گوارش در سطح منطقه از ســال 1380 تأسیس و در حال حاضر در مجموعه شهرک ســلامت اصفهان که با نگرش و عملکردی جدید و بــروز در امر ارائه خدمات درمانی و سلامت طراحی شده است و در بخش های کلینیک های تخصصــی و فوق تخصصی داخلی و گوارش، کلینیک سلامت و پیشــگیری، بخش های تشخیصی و درمانی تهاجمی در حیطــه بیماری های گوارش، آزمایشــگاه تشــخیص طبی. پاتولوژی. پزشــکی مولکولی، مرکز تحقیقات بیماری هــای گوارش، همکاری و حمایت در راه اندازی و توســعه نهادهای غیردولتی حامی سلامت فعالیت دارد.

مرکز پزشکی پور سینای حکیم با رویکردی جامع به سلامت و درمان، خدمات تشخیصی و درمانی را با بهره گیری از پزشــکان متخصص و فوق تخصص در رشته های داخلی، گوارش، جراحی سرطان، انکولوژی و روانپزشــکی، بــه مراجعین ارائه می نماید. بخشــی از خدمــات تشــخیصی و درمانی مرکز پزشــکی پورســینای حکیم در حیطه بیماری های داخلی و گوارش شامل آندوسکوپی، کولونوسکوپی، انتروسکوپی، بالون دیلاتاســیون، پولیپکتومی، بیوفیدبــک، هیدروکولون تراپی،ph متری، مانومتری، تســت تنفســی هیدروژن و ERCP اســت. در بخــش انکولوژی (تشــخیص و درمان سرطان) مرکز پزشکی پورسینای حکیم پس از تشخیص بیماری، درمان بیمار تحت نظر تیمی مجرب متشــکل از متخصص رادیوانکولوژی و جراح سرطان آغاز و بســته به نوع بیماری خدماتی همچون جراحی، شــیمی درمانی، رادیوتراپی و براکی تراپی به بیمار ارائه خواهد شد. واحد تغذیه و رژیم درمانی مرکز پزشکی پور سینای حکیم با مجهز بودن به نرم افزار پیگیری وضعیت تغذیه ضمن برگزاری دوره های آموزشی گروهی تغذیه برای جامعه، ارائه انواع رژیم های کاهش یا افزایش وزن، رژیم غذائی دوره های مختلف زندگی ازجمله رژیم های رشــد(کودکان و نوجوانان)، رژیم بارداری و شیردهی، رژیم درمانی در انواع بیماری ها نظیر دیابت، چربی خون، فشــارخون، کبد چرب، بیماری های گوارشی، نقرس و غیره، بر اساس شــرایط فردی و با زمان مشاوره کافی انجام می شــود.

آزمایشــگاه مرکز پزشکی پورسینای حکیم با سال ها تجربه و استفاده از متخصصین مجرب و نیروی انســانی کارآمد و متعهد و تجهیزات پیشرفته آزمایشــگاهی در بخشهــای پاتولــوژی، کلینیکال (هماتولوژی- بیوشیمی - ســرولوژی- ایمونولوژی- هورمون شناسی- میکروب شناسی) و ایمونوهیستوشیمی و فروزن سکشن ارائه خدمات می نماید. همچنین بخش مولکولی آزمایشــگاه با بکار بردن فناوری های نوین و بهره گیری از متخصصین رشته های ژنتیک و پزشکی مولکولی و با بیش از یک دهه تجربه، می تواند به عنوان مرجع استاندارد در زمینه تشخیص مولکولی بیماری های گوارشی و کبدی در شــهر اصفهان، همکاری صدیق برای پزشکان محترم و خدمت گزاری دلسوز برای بیماران باشــد.

مرکز تحقیقات بیماری های گوارش پورسینای حکیم به عنــوان اولین مرکز تحقیقات غیردولتی با اخذ مجوز وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی از سال 1394 به صورت رسمی درزمینه بیماری های گوارش و کبد مشغول فعالیت است. گروه های پژوهشی فعال در مرکز تحقیقات شامل بیماری های التهابی روده، بیماری سلیاک، ســرطان های دســتگاه گوارش، بیماری های متابولیــک کبد و کبد چــرب، بیماری های عملکردی دســتگاه گوارش و ســندرم متابولیک است. همچنین مرکز تحقیقات بیماری های گوارش پورسینای حکیم مجهز به بانک داده ها شامل ثبت و پایش بیماران هدف، بانک نمونه های ســرم، بافت و تومور با تأمین شرایط اســتاندارد به وســیله تجهیزات مرتبط است. بیماران و مراجعه کنندگان عزیز جهت اســتفاده از خدمات مرکز پزشکی پورسینای حکیم علاوه بر مراجعه حضوری، از طریق تماس تلفنی و مراجعه به سایت مرکز میتوانند نسبت به اخذ نوبت اقدام نمایند. 



نظرات کاربران
ارسال نظر