اخبار

ژنیکوماستی، بزرگ شدن نسج پستان در مردان

09\04\1399
ژنیکوماستی، بزرگ شدن نسج پستان در مردان

عضو مرکز تحقیقات سرطان پســتان در دانشگاه علوم پزشکی استان اصفهان گفت: ژینکوماستی یا بزرگ شدن نسج پستان در آقایان از شکایت های شایع در بین پسران نوجوان و مردان تا سنین میانسالی است. بــه گــزارش روابــط عمومی شــهرک ســلامت اصفهان، مریم طباطباییان تصریح کرد: ژینکوماســتی به رشــد غیرطبیعی پســتان در مردان گفته میشود و چند علت دارد، در زمان جنینی نســج پســتان از لایه اکتودرم تشــکیل و در مســیر خط شــیری از زیر بغل تا کشاله ران گسترده میشود، سپس بخش سینه ای در جنین انسان تبدیل به نسج پستان میشود. منشا پستان فرعی زیر بغلی، نوک پســتان اضافه و ژینکوماســتی درواقع همین اســت.

طباطباییان اظهــار کرد: در دوره شــیرخوارگی و روزهــای اول تولد به علــت دریافت اســتروژن مادر از طریق بندناف، نسج پستان میتواند بزرگ و برجســته شــود و تنها اقدام لازم در این دوران عدم لمس نسج پســتان به منظور پیشگیری از عفونت و آســیب به این نســج به ویژه در نوزادان دختر است. او تأکید کرد: در دوران بلوغ نســج پســتان در پاسخ به هورمون های جنســی رشد میکند، در دختران این رشد میتواند تا ســن هجده سالگی ادامه یابد و سپس در اثر ترشح هورمون های زنانه لبول ها و مجاری شیری شکل میگیرد تا نسج پســتان زنانه آماده شیردهی شود. ولی ً در پسرها معمولا نسوج لبولی و مجاری، رشد نمیکنند و پس از تکمیل پروســه بلوغ نســج پســتان، کوچک میشود. در این ســنین تنها اقــدام لازم اطلاع داشــتن از فیزیولوژی رشــد پستان اســت و نیاز به درمان خاصی وجود ندارد.

این متخصص عنــوان کرد: درصورتی که بعد از بلوغ برای آقایان رشــد پســتان مانند عضو زنانه ادامــه یابــد درجاتی از ژینکوماســتی که بر اســاس شــدت آن به درجات یک تا چهار تقســیم میشــود بــه وجــود می آید کــه گاه نیــاز به مداخلــه جراحی دارد. طباطباییان با اشاره به اینکه ژینکوماستی میتواند یک طرفه یا دوطرفه و در مواردی غیر قرینه باشد بیان داشت: در درجه یک برجســتگی خفیف نسج پستانی وجود دارد و در گرید ســه نســج پســتان کامل و در درجه چهار نســج پســتان کامل همراه با افتادگی( شــبیه به زنان زایمــان کرده) وجود دارد که عموما نیاز به جراحی دارد.

او خاطرنشــان کرد: دلیل دیگر ژنیکوماستی در مردان میتواند مصرف مکمل های ورزشی باشد. این مکمل ها گاهــی با به هم زدن تعادل هورمونهای بدن میتوانند باعث ژینکوماســتی شــوند. تومورهای مولد هورمون (مانند تومورهــای بیضه) و مصرف برخــی داروها نیز میتواننــد از علل دیگر ژینکوماســتی در مردان جوان باشــد. او ادامه داد: در مردان سالمند، اختلال در تعادل هورمونی و متابولیزاســیون ناقص کبــدی هورمون ها و نیز مصرف برخی داروها از علل ژینکوماســتی است. طباطباییــان در مورد درمان ایــن بیماری گفت: درمان جراحی ژینکوماســتی از تخلیه نســج با کمک دستگاه لیپوسکشــن تا جراحی بــاز و یا هــردو روش همراه باهــم، متغیر و بســته به درجه بیماری و قوام پوســت انتخاب میشود.نظرات کاربران
ارسال نظر