اخبار

چالشهای تشخیصی بیماران سرطانی در روزهای کرونایی

13\02\1399
چالشهای تشخیصی بیماران سرطانی در روزهای کرونایی

به گزارش روابط عمومی شــهرک ســلامت اصفهان، مؤســس و مدیر مرکــز جامع غربالگری و پیشــگیری از بیماریهای پســتان و ارتقاء ســلامت اناهید با اشــاره به اینکــه پاندمی کرونا، با ایجاد خطــر ابتلا و مرگ جهانی، بر روند سیاســت های موجود نظام سلامت تأثیر میگذارد گفــت: بیماریهای مزمن و صعب العلاج، نیازمند پیگیری، غربالگری و کنترل هستند ولی باوجود خطری که در حال حاضر در کمین است دانشمندان تلاش میکنند روشهای جدیدی را برای کنترل این بیماریها به کارگیرند که بتوانند در بهترین شرایط ضمن حفظ جان افراد و حفاظت آنها از ابتلا به بیماری کرونا، آسیبهای ناشی از این بیماریها را نیز به حداقل برسانند.

مریم طباطباییان تأکید کرد: سرطان پستان به عنوان شایعترین سرطان جهان، از مقوله پازلهایی اســت که حل آن، توجه دانشمندان را به خود جلب کرده و تقریبًا هر هفته یک یا چند وبینار بین لمللی به بررسی جوانب مختلف تشخیص و درمان بیماری اختصاص داده میشود، سرطان پســتان درصورتی که در مراحل اولیه کشف شود خطر مرگ ومیر بسیار کمی دارد و میتوان گفت این خطر در طول ده ســال برای جمعیت بیماران کمتر از ده درصد است، درحالیکه در صورت ابتلا افراد به بیماری کرونا، خطر مرگ ومیر در چند هفته میتواند ده درصد و یا بیشتر باشد؛ پس بدیهی اســت که انجام غربالگری های مرسوم جامعه در این شرایط منطقی نیســت.

او اضافه کرد: روال معمول غربالگری سرطان؛ بر اساس غربالگری جمعیت با ریسک کم و جمعیت پرخطر انجام میشود؛ اپیدمیولوژیستها پیشنهاد میکنند که تا رسیدن به مرحله کنترل شده پاندمی کرونا، بهتر است غربالگری جمعیت کم خطر متوقف شود و این افراد در صورت مشاهده علائم هشداردهنده مانند لمس توده، ترشح خونی از نوک پستان، تغییر سایز پستانها؛ لمس غدد لنفاوی و سایر علائم؛ به مراکز معاینه پستان مراجعه کنند و در غیر این صورت فعال نیازی به انجام غربالگری ندارند.

طباطباییان اظهار کرد: جمعیت پرخطر شامل افرادی که سابقه سرطان در چند نفر از افراد درجه یک و دو خانواده دارند، تست ژنتیک مثبت برای آنها گزارش شده و یا سابقه پرتودرمانی در ناحیه قفسه سینه دارند بهتر است یک دوره از چکاپ های خود را که منطبق با زمان فعال پاندمی است انجام ندهند و بلافاصله با کنترل بیماری روند غربالگری را از سر بگیرند، مسلمًا در صورت بروز علائم هشداردهنده این گروه نیز نیاز به مداخله تخصصی دارند. او با اشاره به اینکه افراد گروه سوم، شامل گروهی از مراجعین به کلینیکهای غربالگری هستند که در بررسی آخر، ضایعات مشکوک داشته و لازم بوده در فاصله زمانی کم، مجددًا بررســی شــوند عنوان کرد: این گروه از افراد باید حتمًا مشاوره آنلاین برای تعیین لزوم مراجعه یا به تعویق انداختن نوبت مراجعه حضوری دریافت کنند.

مؤسس و مدیر مرکز جامع غربالگری و پیشــگیری از بیماریهای پستان و ارتقاء ســلامت اناهید بیان داشت: درنهایت آنچه لازم است، در درجه اول حفظ اصول فاصله گذاری اجتماعی و پیشگیری از شیوع بیشتر کرونا است؛ اما بهتر است مراکز تخصصی پســتان، امکان مشاوره آنلاین را برای مراجعین خود فراهم کنند و در هر مورد خاص، افراد را مشاوره نمایند. آناهید نیز ایــن امکان را برای مراجعین خود فراهم کرده و امید اســت بتوان ضمن کاستن از استرس بیماران مبتلا به بیماریهای پستان، به افراد برای ماندن در منزل و کاهش خطر ابتلا به بیماری کرونا کمک کند. نظرات کاربران
ارسال نظر