اخبار

هم اندیشی متخصصان برای درمان بهتر در کلینیک سیواک

07\07\1398
هم اندیشی متخصصان برای درمان بهتر در کلینیک سیواک

برای درمـان بهتـر بیماری هـای دهـان و دنـدان در کلینیک سیواک از اطلاعات و تخصص چندین متخصص استفاده میشود. بـه گـزارش روابـط عمومی شـهرک سلامت، مدیـر کلینیـک سـیواک بـا اشـاره بـه اینکـه در حـوزه علـم و دانـش هـر روز اتفاق هـای زیـاد و پیشـرفت های متعـددی ایجـاد و کارهـا بـه صـورت کاملا تخصصـی انجـام می شـود، می گویـد: در حـال حاضـر مثـل گذشـته امـکان اینکـه یـک فـرد مسـلط بـه تمـام امـور باشـد، وجـود نـدارد و تقریبـا فـردی نیسـت کـه درمجموعـه ای از علوم اطلاعات جامعی داشـته باشـد. این موضـوع در حوزه پزشـکی بیشـتر دیده می شـود. رضـا محبی ادامه داد: در حوزه پزشـکی تخصص هـای گوناگونی وجود دارد. امـروز هـر عضـوی از بـدن دارای چندیـن تخصـص اسـت. در حوزه دندان نیز به همین شکل است و هم اکنون چیـزی نزدیـک بـه 11 تخصـص مختلـف وجـود دارد کـه در حـوزه کاری خـود فعالیـت می کننـد.

او خاطـر نشـان می کنـد: در صورتـی کـه بخواهیـم دنـدان سالمی داشـته باشـیم در حوزه درمان باید مرکزی را انتخاب کنیـم کـه تمـام ایـن تخصص هـا را بـا هـم داشـته باشـد. این موضـوع در حـوزه دنـدان پزشـکی بیشـتر احسـاس می شـود؛ زیـرا مهمتریـن مسـئله، حفـظ دنـدان اصلـی اسـت که تـا حد امـکان دور انداختـه نشـود. مدیـر کلینیـک سـیواک اضافـه می کنـد: قطعـا یـک فـرد بیمـار بایـد مشـاوره های گوناگونـی ببینـد تـا بهتریـن طـرح درمان بـرای او انتخـاب شـود؛ بنابراین نیـاز به مرکـز جامعی وجـود دارد تـا تمـام تخصص هـا بـه صـورت یکجـا در آن وجـود داشـته باشـد و در کنـار آن کسـی حاضـر باشـد و بتوانـد ارتبـاط بیـن متخصصیـن را ایجـاد کنـد و طـرح درمـان مناسـب برای هر فـرد اتفـاق بیفتد؛ اما متاسـفانه تـا حد قابل توجهـی در ارتبـاط بـا ایـن موضـوع در ایـران مشـکل وجـود دارد. او یـاد آور می شـود: بـرای اجـرای طـرح درمـان جامـع نیـاز بـه مجموعـه ای اسـت کـه تمـام متخصصـان در آن فعـال باشند و توسـط مسـئول فنی مدیریت شـود. در کنار آن تمام نظریـات جمع شـده تـا طـرح درمـان جامـع و اسـتاندارد برای بیمار بـه وجود بیایـد. پس از بـه وجود آمـدن طرح شـاید نیاز باشـد کـه چندیـن متخصـص روی یـک دنـدان کار کننـد تـا نتیجـه مطلـوب و مانـدگاری بـه دسـت بیایـد.

محبـی عنـوان می کنـد: ممکـن اسـت در هـر مرکـز و کلینیـک طـرح درمـان دچـار مشـکل شـود، به شکسـت بخـورد و حتـی نتیجـه مطلـوب نداشـته باشـد؛ امـا مزیـت اینکـه در یـک مرکـز پزشـکی همـه تخصص هـا جمـع می شـود، ایـن اسـت کـه مسـئولیت اتفـاق را بـر عهـده می گیـرد و در یـک مـکان بـا امکانـات مختلـف بـه بهتریـن شـکل مشـکل ایجـاد شـده درمـان میشـود. محبـی خاطـر نشـان می کنـد: امـروزه در دنیـا ایـن رقابت هـا و اسـتانداردها بـه گونـه ای تعییـن شـده اسـت کـه بیمـار توسـط سیسـتم رسـیدگی بـه شـکایات رضایـت و نارضایتـی خود را بـه مرکـز درمانی انتقـال دهد تـا در رونـد درمـان بهبود حاصـل شـود. او بـه مباحثـی کـه نیـاز بـه مشـورت چندیـن متخصـص دارد اشـاره می کنـد و می افزایـد: در مـوارد درمانـی موضوعاتـی بـه وجـود می آیـد کـه بـه آنهـا بحث هـای میـان رشـته ای گفتـه می شـود و فقـط یـک تخصـص نمیتوانـد بـر روی آن کار کنـد؛ بنابـرایـن همـه تخصص هـا در یـک مـکان جمـع می شـوند تـا بتواننـد مبحثـی را مطـرح و حـل کننـد؛ امـا متاسـفانه ایـن موضـوع در کشـور مـا مـورد غفلـت قـرار گرفتـه است.

محبـی ادامـه داد: در کشـور ما بـه موضـوع سیسـتم کلینیک جامـع چنـدان توجهـی نمی شـود؛ امـا در حـال حاضـر در کلینیـک سـیواک واقـع در شـهرک سلامت بـه ایـن مسـئله توجـه خاصـی صـورت گرفتـه اسـت. در ایـن کلینیـک بـه بحث هـای میـان رشـته ای بـا دقـت خاصـی نـگاه می شـود و بـرای رفـع آنهـا راهکارهـای مختلفـی ارائـه می شـود؛ بـه عنوان مثـال، بحـث اختلال خـواب به عنـوان یـک موضوع میان رشته ای در هیچ کلینیکی مورد بررسی قرار نمیگرفت و بـرای اولیـن بـار در شـهرک سلامت مطرح شـد که مـواردی ماننـد تغذیه، دندان پزشـکی و روانشناسـی همـه باید روی آن کار کننـد تـا درمـان نتیجـه بهتـر و مانـدگار تـری داشـته باشـد. مدیـر کلینیـک سـیواک در پایـان یـادآور می شـود: بـا هم اندیشـی کـه در بیـن متخصصـان مختلـف صـورت میگیرد و بـا ارائـه راهکارهـای عملـی قطعـا نتیجه درمـان با موفقیـت بیشـتری همـراه اسـت.نظرات کاربران
ارسال نظر