اخبار

همکاری بیمار برای درمان در کلینیک سیواک شهرک سلامت

13\06\1398
همکاری بیمار برای درمان در کلینیک سیواک شهرک سلامت

مدیـر دندانپزشـکی سـیواک بـا اشـاره بـه اینکـه یکـی از مهمتریـن موضوعاتـی کـه در هـر مجموعـه خدماتـی باید به آن توجـه شـود، تکریـم ارباب رجـوع اسـت، می گویـد: در کشـوری زندگی می کنیم که فرهنگ غنی با نقاط درخشان دارد؛ امـا خیلـی از جنبه هـای ایـن فرهنـگ مغفـول مانـده و لایه ای از غبـار روی آنها را فرا گرفته اسـت. به گزارش روابط عمومـی شـهرک سلامت، رضا محبـی بیان مـی کنـد: احترام متقابل، مخصوصا در کلینیک سـیواک موضوع بسیار قابل توجهـی اسـت و سـعی بـر ایـن بـوده تـا بـا یـک روش و طـرح جدید عرضه شود. او با اشـاره بـه اینکـه وقتـی وارد یـک سـازمان، اداره دولتی یا خصوصـی مـی شـویم در واقـع مشـتری اربـاب اسـت و آنکـه قـرار اسـت به مـا خدمـت بدهـد کسـی اسـت کـه بایـد بهترین خدمـات را ارائـه بدهـد، اضافـه می کنـد: بـا وجـود اینکـه هـر روز از ایـن واژه اسـتفاده مـی شـود امـا در اصـل دارد ماهیـت خـودش را از دسـت مـی دهـد و ایـن موضـو ع تـا جایـی پیـش رفتـه کـه متاسـفانه کمتـر سـازمانی بـه ایـن واژه می پـردازد و آن را سـرلوحه خـود قـرار می دهـد.

محبـی بـا اشـاره بـه ایـن موضـوع کـه وقتـی بـه مکانـی وارد می شـویم یـک سـری حقـوق داریـم کـه بایـد کاملا از آن مطلـع باشـیم، می گویـد: نبایـد فراموشـمان شـود کـه بیمـار یـا مراجعه کننـده قـرار نیسـت بـا بی تفاوتـی در بخش هـای مختلـف روبـه رو شـود؛ اما متاسـفانه در حـوزه درمان بیمـار با ایـن چالـش روبـه رو اسـت. او عنـوان می کنـد: در مجموعـه سـیواک وقتـی کسـی وارد یـا خارج مـی شـود قبـل از ورود بـه پروسـه درمـان بحـث تکریم اربـاب رجـوع و کرامت انسـانی هـر شـخص باید حفظ شـود و قرار نیسـت بـه خاطر درمـان گرفتـن، بخشـی از کرامـت افراد خدشـه دار شـود. او بـا تا کیـد بـر ایـن موضـوع کـه در کلینیـک سـیواک تمـام المان هایـی که کرامـت یک نفـر در بـدو ورود به یـک محیط درمانـی بایـد حفـظ شـود، رعایـت شـده اسـت، توضیـح میدهـد: در ایـن کلینیـک بـدو ورود، افـراد بـا پذیـرش روبـه رو میشـوند کـه افـراد هماننـد اربـاب رجـو ع ایسـتاده پاسـخگو هسـتند؛ ایـن در حالـی اسـت کـه در بسـیاری از ارگانهـا برخورد مناسـبی بـا مراجع از سـوی پذیـرش صورت نمیگیـر د .

مدیـر کلینیـک دندانپزشـکی سـیواک خاطرنشـان می کند: ممکـن اسـت در بحـث درمانـی خدمت گیرنـده مسـائل خصوصـی داشـته باشـد کـه صلاح ندانـد حتـی پذیـرش کلینیـک در جریـان آن قـرار بگیـرد؛ بـه همیـن خاطـر در صفحه هایـی کـه بـرای هـر بیمـار مشـخص شـده اسـت نـوع مشـکل را اضافه می کند و تنها مسـئول آن بخـش درمان در جریـان قـرار مـی گیـرد. او همچنیـن بـا تاکید بـر اینکـه وظیفـه خودمان دانسـتیم در کنار بحث دندانپزشـکی اول راحتی و آسایش را برای بیمار در نظـر بگیریـم، یـاد آور می شـود: بـه همیـن خاطـر محیطـی کاملا مطبوع، تمیـز و راحـت فراهـم شـده اسـت تـا مخاطبان احسـاس راحتی بیشـتری داشـته باشـند. او از در نظـر گرفتـن شـرایط مراجعـه کننـدگان مختلـف گفته و یـاد آور می شـود: یـک میـز پذیـرش خـاص بـرای کـودکان و دخالـت دادن آنهـا بـرای تشـکیل پرونـده و توجـه بـه افـراد سـالمند و معلـول کـه بـرای تشـکیل پرونـده میـز مخصـوص دارنـد، در نظـر گرفته ایـم.

محبـی از در نظـر گرفتـن شـرایط مناسـب بـرای مراجعه کننـدگان خانمـی کـه قرار اسـت با درخواسـت خـود از امکانـات و نیروهای کاملا خانم اسـتفاده کنند، خبـر داده و ادامه مـی دهد: بخشـی کاملا مختـص بانوان در نظـر گرفته شـده اسـت کـه همـه کارمنـدان آن بانـوان هسـتند و پـس از تشـکیل پرونـده مراجعـان بـرای رفتن به هر قسـمتی توسـط کادر اداری راهنمایـی مـی شـوند. محبـی از گارانتـی خدمـات کلینیـک سـیواک شـهرک سلامت گفتـه و ادامـه مـی دهـد: همیشـه پشـتیبان افـرادی هسـتیم کـه حتـی کوچکتریـن خدمـات را از ایـن مـکان گرفته اند. او از ارتبـاط متقابـل بـا بیمـاران مراجعه کننـده می گویـد و تصریـح می کنـد: از ابتـدای رونـد درمـان تـا انتهـا در سـطوح مختلف بـا بیمار مشـارکت داریـم و فرد مـی توانـد تعیین کند کـه در زمانـی مشـخص رونـد درمـان را طـی کنـد.

رضا محبی در بخش پایانی گفته های خـود عنوان می کند: هـر فـرد می توانـد تعییـن کنـد بـه نسـبت زمـان و وقتـی کـه مـی گـذارد درمـان خـود را چطـور مدیریـت کنـد. باید مسـائل را خـود بیمـاران بتواننـد بـه صـورت کامـل نظـارت کننـد. مهمتـر از همـه اینکـه در طـرح درمـان بـا همـکاری بیمـار دندان هایـی کـه در اولویـت اول، دوم یـا سـوم هسـتند برای ترمیـم مشـخص مـی شـوند. نظرات کاربران
ارسال نظر