اخبار

نگاه نافذ رهبر به رویش‌های علمی و فناوری انقلاب

06\08\1398
نگاه نافذ رهبر به رویش‌های علمی و فناوری انقلاب

شــانزدهم مهــر، حســینیۀ امــام خمینــی (ره) میزبــان نمایشــگاه شــرکت های دانش بنیــان و فناوری هـای برتـر بـود. محسـن صفـدری، مسـئول ِ تحقیـق و توسـعۀ واحـد پـردازش تصویـر و نرم افـزار شــرکت دانش بنیــان بهیــار صنعــت ســپاهان ایــن توفیـق را داشـت تـا در محضـر رهبـر معظـم انقـلاب اســامی بــه توضیــح دســتاوردهای ایــن شــرکت بپــردازد. آنچــه میخوانیــد، روایتــی اســت از ایــن دیــدار ...

سردبیر

1 حضــور مــن و دیگــر دوســتان شــرکت در حسـینیۀ امـام خمینـی (ره)، تنهـا بـرای چیدمـان مناســب محصــولات شــرکت و نمایــش تمــام و ِ کمـال فعالیت هـای شـرکت خدمت حضـرت آقا ِ بود. آماده سـازی غرفه تا سـاعت 18 روز دوشـنبه، پانزدهـم مهرمـاه، طـول کشـید. طریقـۀ راه انـدازی سیســتم ها را بــرای مهنــدس نجات بخــش توضیــح دادم تــا ایشــان بتوانــد ارائــه ای بینقــص از یـک شـرکت جهـادی و انقلابـی داشـته باشـد. صبــح روز سه شــنبه همــراه بــا مهنــدس راهــی حســینیۀ امــام خمینــی (ره) شــدیم امــا مــن امــکان ورود نداشــتم چــون از هــر شــرکت تنهــا یــک نماینــده میتوانســت در نمایشــگاه حاضــر باشــد. پــس از بدرقــۀ مهنــدس، در ســالن انتظــار نشسـتم تـا اگـر در راه انـدازی سیسـتم ها مشـکلی پیــش آمــد، بتوانــم ایشــان را راهنمایــی کنــم. در حال وهـوای خـودم بودم. همیشـه دوسـت داشـتم آقـا را از نزدیـک ببینـم امـا ایـن بیشـتر شـبیه بـه آرزو بـود. مشـتاق بـودم بدانـم واکنـش ایشـان در برابـر کارهایـی کـه در ایـن سـالها کرده ایـم، چیسـت.

2 چنــد دقیقــه ای بیشــتر نگذشــت کــه مهنــدس نجات بخــش از گیــت بازرســی خــارج شــد و گفــت: ""برایــم مجــوز ورود صــادر نشــده؛ گفتنـد شـخص دیگـری کـه معرفـی کرده ایـد، وارد شـود"". گفتـم: »چـرا؟«. گفـت: ""الان فرصـت ایـن حرف هـا نیسـت. بایـد سـریع خـود را بـه حسـینیه برسـانی"". نمیدانـم چـرا اینگونـه شـد امـا از طرفـی از به دســت آمدن ایــن موقعیــت اســتثنایی کــه ممکــن اســت دیگــر برایــم تکــرار نشــود، بســیار خوشــحال بــودم و از ســوی دیگــر توانایــی ارائــه و قـدرت بیـان مهنـدس را بهتـر از خـود میدانسـتم و نگـران بـودم نکنـد نتوانـم حق مطلـب را ادا کنم. ً نکنـد هـول شـوم و همـۀ مطالـب را فرامـوش کنـم یـا خـدای نا کـرده زبانـم بنـد بیایـد! بـا همیـن حالــت تــرس و اضطــراب وارد نمایشــگاه شــدم. ً در چنیــن مواقعــی از روح اولیــا و شــهدا معمــولا یـاری می طلبـم. صلواتـی بـه روح شـهید حججی هدیــه کــردم و از او خواســتم یــاریام کنــد.

3 حـدود سـاعت 9 صبـح بـود کـه سیسـتم ها را راه انــدازی کــردم و آمــادۀ حضــور حضــرت آقــا بـودم. غرفـۀ مـا اولیـن غرفـۀ نمایشـگاه بـود و ایـن مسـأله سـختی کار را برایـم دوچنـدان میکـرد. تـا زمـان ورود آقـا بـه حسـینیه بـا خـودم مـرور میکـردم کـه چـه بگویـم و چـه نگویـم. در ایـن یـک سـاعت تلخی ها و شـیرینی های کار، حضور شـبانه روزی بچه هـا در شـرکت، خیال هـا و آرزوهایمـان بـرای تولیـد علـم و در یـک کلمـه نقـاط عطـف حرکـت شـرکت در ایـن سـالها از جلـوی چشـمانم عبـور کرد. دقیقـا رأس سـاعت 10 بـود کـه رهبـر معظـم  انقــلاب اسـلـامی وارد حســینیه شــدند. مــن در کنـار دسـتگاه شـتاب دهندۀ امیـد ایسـتاده بـودم، لبریز از شـوق دیدار آقا. ایشـان که وارد شـدند همه صلــوات فرســتادند. دکتــر ســتاری و دکتــر رحمانـی هـم همـراه آقا بودنـد.

4 ابهـت و صلابـت خاصــی در چهــرۀ ایشــان دیــدم. ابتــدا بــا ایشــان ســلام و احوال پرســی کــردم و بـدون اتلـاف وقـت بـه معرفـی شـتاب دهندۀ ِ ِ درمـان سـرطان خطـی امیــد پرداختــم. ایشــان همــان ابتــدا از مــن پرســیدند: »چــرا بــه ایــن دســتگاه خطــی میگوینــد؟«. خیلــی ِ کوتــاه توضیــح دادم کــه الکتــرون داخــل تیــوب شــتاب دهنده شــتاب میگیــرد و پــس از برخــورد بــا هــدف تنگســتنی، پرتوهــای فوتــون بــا انــرژی بــالا تولیــد میشــوند. بــا تابــش ایــن پرتوهــا بــه سـلولهای سـرطانی، تومـور از بیـن میرود. ایشـان دوبــاره پرســیدند: »از ایــن دســتگاه دقیقــا چه اســتفاده ای میشــود؟«. ســعی کــردم از ابتــدای ِ درمــان و پرتودرمانــی تشــخیص ســرطان، طــرح را توضیــح دهــم. ســپس ایشــان از مــن ســؤال کردنــد: »از ایــن دســتگاه چنــد تــا ســاخته اید؟«. مـن بـه نصـب یـک دسـتگاه در شـهرک سلـامت اصفهـان اشـاره کـردم کـه دکتـر سـتاری وارد بحث شــدند و گفتنــد: »اولیــن دســتگاه در اصفهــان راه افتــاده و مجوزهــا را گرفتــه اســت. 10 دســتگاه دیگــر هــم ً اخیــرا توســط وزارت بهداشــت خریــداری شــده اســت«. حضـرت آقـا فرمودند: »خیلــی خــوب، خیلــی خــوب«.

5 بــا اینکــه زمــان بازدیــد آقــا از نمایشــگاه بســیار فشـرده بـود و دوسـتان معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت جمهـوری بـه من میگفتنـد که صحبت هایـت را خلاصـه کـن و توضیحـات کلـی بده امـا حضرت آقــا خوششــان آمــده بــود و وارد ریــز موضوعــات می شــدند. در ادامــه ســراغ میــز تجهیــزات RF و تیــوب 1 و 4 رفتــم. در ایــن میــز آشکارســازها، حسگرهـا و مبدل هـای تصویـر هـم قـرار داشـتند. تصاویـر سـامانۀ سـیار بازرسـی کانتینـری صیـاد T63 نیـز پخـش میشـد. گفتـم: »سـرریز دانشـی کــه در دســتگاه شــتاب دهندۀ خطــی درمــان ســرطان بدســت آوردیــم در ســامانه های بازرســی کانتینــری اســتفاده کرده ایــم«. ایشــان پرســیدند: »کــدام بخشهــا؟«. مــن هــم موج برهــا و تیــوب شــتاب دهی را بــه ایشــان نشــان دادم و گفتــم: »پرتــوی خروجــی در دســتگاه شــتاب دهندۀ خطــی درمانــی بــرای نابــودی تومــور و در ســامانۀ بازرســی کانتینــری بــرای تصویربــرداری از اشــیا اسـتفاده میشـود«. ایـن نکتـه بـرای ایشـان بسـیار جالــب بــود.

۶ ســپس بــه چگونگــی عملکــرد ســامانۀ بازرســی کانتینــری پرداختــم و مراحــل تصویربـرداری از کانتینـر تـا تشـکیل تصویـر بـرای کاربــر را شــرح دادم. ایشــان بــا دقــت بــه جزئیــات نرم افــزار نــگاه میکردنــد. آقــا پرســیدند: »چنــد دســتگاه تولیــد شــده و کجــا نصــب شــده؟«. گفتـم: »سـه دسـتگاه تولیـد کرده ایـم؛ اولیـن آنهـا حدود یک سـال و نیم اسـت که در گلوگاه شـهید شــرافت ناییــن در حــال بهره بــرداری اســت«. ایشـان خیلـی خوششـان آمـده بـود. چندیـن بـار فرمودنــد: »خیلــی عالــی، خیلــی عالــی«. گفتــم: »هم اکنـون متأسـفانه هیچ دسـتگاهی خریـداری نمی شــود«. ایشــان فرمودنــد: »چــرا؟«. دکتــر ســتاری از گمــرک به شــدت گلایــه کردنــد. قــرار شــد موضــوع پیگیــری شــود.

 

7مــن وارد توضیــح محصــولات دیگــر شــرکت شــدم. ناگهـان دکتـر سـتاری وارد صحبــت بنــده شـدند و بـه آقـا گفتند: »ایــن شــرکت خیلــی از ایــن شــاخه بــه آن شــاخه می پــرد، مــا تأکیــد داریــم یــک مسـیر را دنبـال کنند«. حضـرت آقـا فرمودنـد: »اینکــه خیلــی خوبــه«. یعنــی ایشــان فضــای بــاز و خــلاق شـرکت را تأییـد کردنـد. گویـا توجـه داشـتند کـه یکــی از ویژگی هــای شــرکت های دانش بنیــان همیــن نوبه نوشــدن و تجربــۀ جاده هــای ناهمــوار علمــی اســت. ســپس از طولانی بــودن زمــان صـدور مجـوز بـرای دسـتگاه های تولیـدی توسـط سـازمان های ذیصلـاح گلایـه کـردم و بـه سـامانۀ صیـاد اشـاره کـردم کـه در مـدت ۸ ماه تولید شـده امـا متأسـفانه ۶ مـاه طـول کشـیده اسـت تـا مجـوز سـازمان انـرژی اتمـی را دریافت کنـد. حضرت آقا از شـنیدن ایـن خبـر برافروختـه شـدند و نگاهی به دکتـر سـتاری کردنـد و فرمودنـد: »یعنـی چـه آقـا؟! دسـتگاه را ۸ مـاه سـاختند و ۶ مـاه دنبـال مجـوز بودنــد؟!«. دکتــر ســتاری در جــواب آقــا گفــت: »الان همــۀ مجوزهــا گرفتــه شــده«. آقــا بلافاصلــه فرمودنــد: »6 مــاه بعــد!«.

 

8 در پایـان بازدیـد مقــام معظــم رهبــری از غرفــۀ مــا، ایشــان دوبــاره بــه تصاویــر ســامانۀ صیــاد نــگاه کردنــد و گفتنــد: »خیلـی عالی، خیلی عالـی؛ این کار خیلی خوبـی اسـت«. نوبـت بــه بازدیــد حضــرت آقــا از دیگــر غرفه هــا رســیده بــود. ایشــان غرفه هــا را یک به یــک بازدیــد کردنــد تــا ردیــف اول تمــام شــد. ســپس دقایقــی نشســتند تــا دکتــر ســتاری گزارشــی از عملکـرد معاونت درحوزه هـای مختلف فناوری بدهند. دکتر سـتاری بر اسـتارتآپ های فناوری و کارخانه هــای نــوآوری تأ کیــد کردنــد و اقتصــاد نفتــی و خام فروشــی را معضــل کنونــی کشــور دانســتند. پــس از صحبت هــای دکتــر ســتاری، حضــرت آقــا فرمودنــد: »اگــر اقتصــاد نفتــی را کــه اقتصـاد تنبلـی هـم هسـت، کنـار بگذاریـم بایـد مراقـب باشـیم که بـرای رشـد اقتصـاد دانش بنیان دچـار مدلهـای اقتصـادی غربی نشـویم تـا از این ناحیـه ضربـه نخوریـم؛ چـون مـواردی از ایـن قبیـل در کشــور داشــته ایم کــه بــرای کشــور هزینه هــای بســیاری داشــته اســت«. ســپس ایشــان بازدیــد خــود از نمایشــگاه را ادامــه دادنــد. نزدیــک اذان ظهر و عصــر بــود کــه بازدیــد تمــام شــد.

9 بــا توجــه بــه نکاتــی کــه در بازدیــد حضــرت آقــا از نمایشــگاه شــرکت های دانش بنیــان و فناوری هـای برتـر دیـدم به طـور خلاصـه میتوانـم بگویــم ایشــان مشــتاق بودنــد بداننــد در مســیر حرکــت دانش بنیان هــا چــه اتفاقاتــی در حــال وقـوع اسـت چراکـه بالندگـی اقتصـاد کشـور را در گــروی حرکــت ایــن شــرکت ها میداننــد.

 

رهبـر انقلـاب اسـلامی پـس از بازدیـد از نمایشـگاه شــرکت های دانش بنیــان و فناوری هــای برتــر بــا تشــکر از پژوهشــگران و فنــاوران، در لــوح یادبــود، متنـی بـه ایـن شـرح مرقـوم کردنـد: ّبسم الله الرحمن الرحیم ّ  جلـوه ی درخشـان اسـتعداد ایرانـی و هم انقلابــی را در ایــن نمایشــگاه دیدیــم و خــدا را سـپاس گفتیـم. کار اساسـی و بنیانـی بـرای بهره گیــری از انگیزه هــا و توان هــای بــالا بایــد جدا ً دنبــال شــود. ایــن مهم تریــن وظیفــه مســئولان دولتــی اســت. بــه خداونــد تــوکل ً کنیــد و بــا امیــد و شــوق قــدم برداریــد؛ یقینــا خواهیــد توانســت بــه مشــکلات اقتصــادی کشــور پایــان دهیــد، انشــاءالله . ّ علی خامنه ای سی ۱۶ مهر 1398نظرات کاربران
ارسال نظر