اخبار

مشکلی استرس زا و قابل کنترل برای زنان

06\03\1399
مشکلی استرس زا و قابل کنترل برای زنان

غیرقرینگـــی پســـتان ها از مشـــکلاتی اســـت کـــه میتوانـــد منجــر بــه نگرانــی و از بیــن رفتــن اعتمــاد بــه نفــس به ویــژه در دختـــران جـــوان شـــود، در شـــرایط طبیعـــی و در پروســـه رشـــد پســـتان ها، اکثـــرا غیرقرینگـــی هـــای خفیـــف و گاهـــی نامحســـوس وجـــود دارد کـــه نیـــازی بـــه بررســـی و مداخلـــه نداشـته و اطمینـان دادن بـه مراجعه کننـده از نبـود بیمـاری عضــوی و بدخیمــی تنهــا اقــدام مــورد نیــاز اســت.

بـــه گـــزارش روابط عمومـــی شـــهرک ســـلامت، گاهـــی وســـعت غیرقرینگـــی زیـــاد بـــوده و در انتخـــاب لبـــاس ایجـــاد دردســـر میکنـــد؛ دختـــران جـــوان بـــه واســـطه حساســـیت نســـبت بـــه ظاهـــر فیزیکـــی بـــدن به صـــورت شـــایع دچـــار اضطـــراب و اســـترس میشـــوند و از رفتـــن بـــه کلاسهـــای ورزش و اســـتخر اجتنـــاب میکننـــد.( البتـــه همیـــن اضطـــراب پســـران جـــوان بـــا ژینکوماســـتی را هـــم متاثـــر مینمایـــد.) گاهـــی ایـــن تفـــاوت در ســـایز همـــراه بـــا دفرمیته هـــای مـــادرزادی ماننـــد فـــرم توبولـــر همـــراه اســـت کـــه بـــر بـــار روحـــی فـــرد می افزاید.اختـــلال خـــواب، اجتنـــاب از شـــرکت در فعالیت هــای اجتماعــی، تــرس از مشــکلات زناشــویی و لــذا تـن نـدادن بـه ازدواج ، اختـلال در اعتمـاد بـه نفـس به طـور شـــایع در ایـــن جوانـــان دیـــده میشـــود. به رغـــم تمـــام ایـــن احساســات نامطلــوب ایــن عارضــه بــا روش هــای جراحــی قابـــل اصـلــاح اســـت.

متدهای جراحـــی شـــامل جراحـــی کاهنـــده بـــرای پســـتانهای بـــزرگ، تزریـــق چربـــی و یـــا پروتزگــذاری بــرای پســتانهای کوچــک؛ اصـلـاح دفرمیتــه مـــادرزادی و یـــا تلفیقـــی از همـــه ایـــن روشهاســـت. معمـــولا چندجلســـه مشـــاوره ای بـــرای تعییـــن تکنیـــک جراحـــی بایـــد انجـــام شـــود و گاه ترمیـــم کامـــل نیازمنـــد دومرحلـــه جراحـــی اســـت . کلینیـک آناهیـد بـا بهـره بـردن از جدیدتریـن تکنیکهـای جراحـی پسـتان آمـاده ارائـه مشـاوره و جراحـی در خصـوص انــواع دفرمیته هــای پســتان اســت.نظرات کاربران
ارسال نظر