اخبار

مرکز جراحی محدود نگاره مجموعه ای بیمار محور است

24\09\1398
مرکز جراحی محدود نگاره مجموعه ای بیمار محور است

بسیاری از کارشناسان اعتقاد دارند در مسئله درمان پرداختن به مســائل پزشکی بدون توجه به روحیات بیمار تأثیر چندانی نداشته باشد. به گــزارش روابط عمومی مجموعه جراحی محدود نگاره واقع در شهرک سلامت اصفهان، ایجاد حس تعلق و آرامش در بیمار و همراه آن در مراکز درمانی یکی از مهمترین رویکردهایی است که مراکز پیشرفته درمانی این روزها توجه ویژه ای نسبت به آن دارند. در کشــورهای پیشرفته به خصوص پیشرو در امر پزشکی تلاش میشود تا بیماران هنگامی که به مراکز درمانی مراجعه میکنند بیش از هر چیز احساس آرامش را تجربه کنند و کمترین میزان اســترس بر آنها وارد شود.

موضوع هتلینگ در برخی از مراکز درمانی اصفهان در حال اجرا اســت اما مرکز جراحی محدود نگاره واقع در شــهرک سلامت اصفهان توجه ویژه ای به این موضوع داشــته و توانسته است در این عرصه مطابق با اســتانداردهای بین المللی حرکت کند. مجید موزون مشــاور طراحی پروژه نگاره شهرک سلامت اصفهان در مورد فعالیت های صورت گرفته در این مرکز در راستای تبدیل شدن آن به مرکزی که بتواند توسعه توریسم درمانی را نیز به همراه داشته باشد گفت: مرکز جراحی نگاره یکی از منحصربه فرد ترین مجموعه های جراحی محدود نه تنها در استان اصفهان که در کشور و منطقه به حســاب می آید. موزون در مورد وجه تمایز این مجموعه از مابقی مراکز مشــابه عنوان کرد: این مجموعه بیمار محور است و شرایط آسایش برای بیمار در این مجموعه باقدرت پرداخته شــده است. او اظهار کرد: در بحث ساختمانی یکی از مهمترین موضوعاتی که به آن پرداخته شده جهت یابی اتاقهای بســتری است چراکه تلاش شــده در قسمت هایی قرار گیرد که آفتاب گیر باشــد.

موزون تصریح کرد: استفاده از سنگهای یک تکه و بزرگ که درزهای کمتری داشته باشند باعث میشود پوشــش های آنتی باکتریال را داشته باشیم. او ادامه داد: موضوع دیگری که در مجموعه جراحی محدود نگاره به آن پرداخته شده است اینکه در کنار هر تخت بیمار سیستمی تعبیه شده که میتواند بیمار ارتباط سمعی و بصری با ایستگاه پرستاری و پزشک معالج خود داشته باشد. موزون ایجاد حس تعلق در بیماران را مهمترین رویکرد یادکرد افزود: در بستری کودک حس تعلق به مکان به دلیل فضای ایجادشده در مرکز نگاره برای کودکان است تا آنها از محیط بیمارستانی موجود بی زار نباشــند.

او عنوان کرد: در طرح اولیه ساخت این مجموعه تلاش شــده ایده های مطرح شده به نوعی بومی سازی شود به معنای دیگر نوین ترین روش های دنیا در آن به کاربرده شــود. موزون خاطرنشان کرد: تجهیزات پزشکی استفاده شده در این ً مرکز کاملا به روز و مطابق اســتانداردهای جهان است اما در حوزه معماری تلاش کردیم بیشتر معماری ایرانی غالب باشد.

او اضافه کرد: یکــی از مهمترین خدماتی که در این مرکز به بیماران داده میشود پذیرش غیرحضوری است. موزون با بیان اینکه مرکز جراحی محدود نگاره به موازات عملکرد گرا بودن به موضوع فرم گرایــی نیز پرداخته گفت: موقعیت جغرافیایی از نقاط قوت این مرکز بوده به صورتی که در کمربند شــرقی اصفهان واقع شده که نزدیکترین فاصله را تا فرودگاه دارا است شــاید به مرکز شهر دور باشد اما به لحاظ بعد زمانی دسترسی راحتتر است.نظرات کاربران
ارسال نظر