اخبار

مرکز جراحى «نگاره» راه اندازى شد: تکریم بیماران با ارتقاى امکانات پزشکى در اصفهان

05\08\1400
مرکز جراحى «نگاره» راه اندازى شد: تکریم بیماران با ارتقاى امکانات پزشکى در اصفهان

با حضور جمعى از مســئولان اســتان اصفهــان و فعــالان اقتصــادى و  سرمایه گذاران، مرکز جراحى نگاره یکى از پروژه هاى شــهرک ســلامت با اعتبارى بالغ بر ســه هزار میلیارد ریال به بهره بردارى رسید. در این مرکز، نوین ترین روش هاى دنیا به کارگرفته شده و ً تجهیزات پزشــکى اســتفاده شــده در این مرکز کامــلا بــه روز و مطابق اســتانداردهاى جهان است.

ابوالفضل قربانى عضو شوراى اسلامى شهر اصفهان در آئین افتتاح مرکز جراحى محدود نگاره شهرک سلامت اصفهان با بیان اینکه شعار این دوره شورا «اصفهان شــهرى براى زندگى» نام گرفته است، اظهار داشت: اصفهان امروز به دلیل آلودگى هوا، آب و خاک ویژگى یک شهر ایده آل را ندارد و لذا شــوراى شهر براى بهتر شدن شــرایط زندگى آمادگى هر گونه حمایت از ســرمایه گذارى بخش خصوصى را دارد. وى افزود: ما براى توزیع متناسب خدمات شهروندان به مراکزى همچون شهرک هاى سلامت و مراکزى همچون قلب شهر را در هر چهار طرف اصفهان نیاز داریم و نباید بگذاریم این سرمایه ها به راحتى از کشور خارج شود، بلکه به دنبال ایجاد الگوهاى متعادلى براى سازماندهى و خدمت رسانى به مردم باشیم.

در ادامه این مراسم مسعود صرامى بنیان گذار شهرک سلامت با تاکید بر اینکه هدف از راه اندازى این مرکز تکریم بیماران اســت، تصریح کرد: مــا تاکنون 11 پروژه ملــى را با حمایت سرمایه گذاران تحویل شهر اصفهان دادیم که با دغدغه ها و مشکلات فراوانى روبه رو بوده است. وى با تاکید بر اینکه مردم بایــد مطالبه گر حقوق خود باشــند و به خدمات بى کیفیت رضایت ندهند، افزود: متاسفانه سنگ اندازى هاى فراوانى سر راه وجود داشت اما با همراهى هایى که صورت گرفت توانستیم براى رسیدن حقوق مدنى مردم شهر تلاش کنیم. صرامى گفت: ما خدماتى در شأن مردم اصفهان ایجاد کردیم که دولت مى تواند از این الگوها پیروى کند.

دکتر مریم طباطبائیان جراح سینه در این مراسم افزود: هدف از راه اندازى این مرکز جراحى توسعه خدمات استاندارد با کیفیت بالا و پیشرفته در زمینه سلامت است و این مرکز بر اساس استانداردهاى حرفه اى پزشکى طراحى و اجرا شــده است. وى بیان داشت: این مجموعه حاصل انتخاب پزشکانى است که مى توانستند در خارج از کشور سرمایه گذارى و خود نیز در خارج مشغول شوند اما ماندن در کشور و خدمت به مردم را انتخاب کردند.

دکتر احسان طالب زاده مدیر جراحى نگاره نیز در این آیین گفت: ترکیب علم و دانش، تکنولوژى و سرمایه گذارى مى تواند به ارتقاى سلامت کمک کند و ما با راه اندازى این مرکز به دنبال ارائه سطح پیشرفته اى از خدمات حوزه سلامت هستیم. وى ادامه داد: در این مجموعه سه هزار میلیارد ریال سرمایه گذارى و براى بالغ بر 300 نفر اشتغالزایى ایجاد شده است.نظرات کاربران
ارسال نظر