اخبار

مدیر شهرک سلامت رئیس کمیته گردشگری فرهنگی و سلامت کشورهای عضو اکو شد

09\07\1399
مدیر شهرک سلامت رئیس کمیته گردشگری فرهنگی و سلامت کشورهای عضو اکو شد

اصفهان امروز: کارشناســان اعتقاد دارند برای توســعه و پیشــرفت در شــرایط حال حاضر دنیا باید وابستگی به نفت را در کشــور به حداقل رساند و توجه ویژه ای نسبت به بخش خصوصی داشت. از ســوی دیگر بومی سازی و ایجاد زیرســاخت های لازم برای معرفی کالاها و تسهیل در دسترســی دیگر رویکردی است که باید در اولویت قرار گیرد و در ادامه مسئله برند سازی است که شاید کمتر کسی به این فرایند توجه میکند. اما با تمام این تفاسیر برخی از پروژه ها و طرح های نیمه کاره و تمام شــده توسط طراحان و ســرمایه گذاران داخلی صورت گرفته که توانســته حتی برد فراتر از مرزهای کشــور را داشته باشد.

مجموعه سیتی سنتر و شــهرک سلامت ازاین دست پروژه ها هستند که با بهره گیری از طرح های روز دنیا و بومی ســازی شدن آنها توسط کارشناسان داخلی به مرحله اجرایی درآمده و هر بار شاهد توســعه دریکی از بخش های این مجموعه هستیم. به گفته مدیر بهره برداری شــهرک سلامت با امکانی که فراهم شده و مصوبه ای که در موسسه فرهنگی اکو صورت گرفت تا شهرک سلامت به عنوان رئیس کمیته گردشگری فرهنگی و سلامت کشــورهای عضو اکو انتخاب شود و میتوان با این روند شرایط خاصی برای این مجموعه فراهم کرد .

رضا هیبتی با اشاره به اینکه مجموعه شهرک سلامت مجموعه ای است که مطابق با استانداردهای سازمان های اعتبار بخش جهانی ساخته شده است تصریح کرد: دیدگاه و تفکر ما این است که سبک سنتی فعالیت حوزه بهداشت و درمان را بتوانیم بهبود ببخشیم و مطابق آنچه در کشورهای توسعه یافته دنیا در حوزه بهداشــت و درمان تجربه شده و قابل عملیاتی کردن است متناسب با استانداردها و قوانین و مقررات بومی و فرهنگ سرزمینی خود در این مجموعه ایجاد کنیم.

هیبتی اظهار کرد: تلاش کرده ایم در راستای امکان بهتر زیستن مردم زمینه لازم برای آماده کردن شرایط برای نسل آینده را فراهم کنیم. او تأکید کرد: مجموعه شهرک سلامت نخستین مدل اســت که در سطح کشور توانسته پیاده شــود و با بهره گیری از تجارب مشاوران بین المللی به فرآیندی دســت پیداکرده ایم که امروز از هر گوشه دنیا هــر مقامی که مرتبط با بهداشــت و درمان به اصفهان و کشور ســفر میکند از مجموعه شهرک سلامت به عنوان حرکتی شاخص بازدید میکند.

هیبتی ادامه داد: مسئولان اذعان دارند آنچه در این مجموعه دیده میشــود فراتر از حد تصور اســت چراکه در برخی از زمینه ها در کشورهایی اروپایی و آمریکایی چنین ویژگی هایی دیده نشــده است و ضرورت دارد ازاین دست آورد در راستای ارائه خدمات بهتر به مردم ارائه کنیم . او در مورد سیاست های شهرک سلامت توضیح داد: یکی از سیاست هایی که در شهرک سلامت از نخستین روزهای تأسیس آن دنبال میشود اینکه همسو باسیاست های کلان کشور در حوزه گردشگری سلامت و اقتصاد بدون نفت و استفاده از پتانسیل های داخلی حرکت داشــته باشیم.

مدیر بهره برداری شهرک سلامت گفت: در کشــور اگر به فرهیختگان نگاه کنیم هرکدام میتوانند در سطح ملی و بین المللی منشأ خدمات باشند تا در کنار ارتقا سـلـامتی بتوانیم در بخش اقتصادی و ارزآوری نیز اثرگذار باشــیم اگر به این قضیه توجه کنیــم در این حوزه غنی و قدرتمند هستیم و کمتر کشوری چنین ظرفیتی دارد و باید این داشته ها بالفعل شوند. او افزود:مجموعه هایی همچون شــهرک سلامت در شرایط فعلی میتواند ویترینی از ارائه بهترین خدمات و امکانات به شهروندان باشند چراکه همسو با اســتانداردهای جهانی شرایط مطلوبی را برای پزشک و شهروندان در حوزه گردشــگری سلامت در پی داشته اند.

هیبتی با انتقاد از اینکه تا به امروز نســبت به کشــورهای همســایه همچون ترکیه عملکرد محکمتری نداشته ایم اذعان کرد:میتوانیم با بهره گیری از ظرفیت های شهرک ســلامت به عنوان یک سیستم تســهیل گر شرایط ورود توریسم درمانی را به کشور فراهم کنیم و این در حالی است که با توجه به تمام سخت افزارها منابع طبیعی خوبی نیز در کنار این مجموعه وجود دارد که میتوانیم ماندگاری توریسم را فراهم کنیم که این تسهیلات در کشور ما بسیار مطلوب است. او بیان کرد: در قالب یک کار تیمی و فراتر از منیت ها و با دید ملی و بین المللی رسالت خود را اجرایی و دامنه این خدمات را روزبه روز گسترش دهیم. 

اســتفاده از ظرفیت های مــد و لباس در مجموعه سیتی سنتر

دبیر کارگروه ســاماندهی مد و لباس کشــور در بازدید از مجموعه شهرک ســلامت و سیتی سنتر گفت: مشابه شهرک سلامت در سایر حوزه ها در کشور بسیار کم داریم که توانسته باشــد به صورت جامع همه خدمات را در کنار هم ارائه دهد. ســیده مرضیه شفاپور عنوان کرد: این روند در سایر استان ها درصورتیکه رخ دهد شاهد اتفاقات خوبی خواهیم بود .

او تأکید کرد: در شــهرک ســلامت فردی که مراجعــه میکند در حداقل زمان میتواند مطلوبترین خدمات را استفاده کند به خصوص در شرایط کرونا که باید افراد کمتر در معرض ابتلا قرار گیرند. شفاپور دیگر مزیت این مجموعه را معماری آن دانست اظهار کرد: معماری و استفاده از رنگ ها در ساختمان این شهرک حس امید را به بیماران القا میکند. آنچه از مد تعریف میکنیم این اســت که باید به سمت زیبایی و شادی و سلامت حرکت کنیم و این طراحی ها به بهترین شکل ممکن در معماری شهرک سلامت ایجاد شده است. او در ادامه پس از بازدید از سیتی سنتر گفت: در سیتی سنتر اصفهان ظرفیتی مطلوب وجود دارد و دراین بین جای خالی بخشی برای معرفی مد و لباس به چشم می آید. شفاپور تأکید کرد: بدون شک ایجاد چنین بخشی میتواند به جذب مخاطب و ارزآوری مناسب باشد و مرکزی باشــد برای رویدادهای مد و لباس که سالانه در سراسر کشور برگزار میشود. نظرات کاربران
ارسال نظر