اخبار

متخصصان ارتودنسی در دندانپزشکی سیواک

21\10\1398
متخصصان ارتودنسی در دندانپزشکی سیواک

متخصص ارتودنسی و درمان ناهنجاری های فکی در ارتباط با موضوع دوره های تخصصی ارتودنسـی گفـت: دندانپزشـکان از زمانـی کـه وارد دانشـگاه می شـوند، بـه مـدت شـش سـال دوره دندانپزشـکی را طـی میکننـد و پـس از پایـان ایـن دوره شـش سـاله اگـر تمایـل داشـته باشـند بـا جزئیـات بیشـتر دوره تخصصـی را ادامـه دهنـد و بـا شـرکت در آزمـون دسـتیاری وارد دوره تخصـص میشـوند.

بـه گـزارش روابـط عمومی شـهرک سلامت، دکتـر زینـب اعظمیـان افـزود: دوره تخصصـی ارتودنسـی، دوره سـه تـا چهـار سـال اسـت. در برخـی از دانشـگاه های کشـور ایـن دوره تشـکیل میشـود و پـس از گذرانـدن دوره هـای آن شـما به عنـوان متخصص ارتودنسـی فعالیـت خواهیـد کرد. ایـن متخصـص ارتودنسـی و درمـان ناهنجاری هـای فکـی در ارتبـاط بـا تخصص ارتودنسـی تصریـح کـرد: مسـائل زیبایـی یکـی از مـواردی اسـت کـه شـهروندان بـرای آن بـه متخصصان ارتودنسـی مراجعـه میکننـد تـا لبخنـد زیباتری داشـته باشـند.

اعظمیـان ادامـه داد: بیمـاران همچنیـن بـرای درمـان مشـکل موجـود در ایـن زمینـه نیـز بـه متخصص ارتوندسی مراجعه میکنند؛ به طور مثال دسـته ای از بیماران هستند که به دلیل مشکلات دندانی (باز بودن بین دندان ها) در جویدن غذا دچار مشکل هستند، یا افرادی که ناهنجاری های اسکلتی دارند و نیازمند جراحی هستند، پزشک جراح پیش از اینکه جراحی فک انجـام بدهد، آنهـا را به متخصص ارتودنسـی ارجـاع میدهد. او بیان کرد: تلاش میکنیم در دوران رشـد نیز مشکلات مربوط به ناهنجاری های اسکلتی را نیز با ارتودنسی برطرف کنیم؛ این مشـکلات از جمله مواردی هستند که جنبه درمانی دارند و بسیاری از بیمه های تکمیلی ارتودنسـی درمان را نیز پوشش میدهند.

بـه گفتـه ایـن متخصـص ارتودنسـی و درمـان ناهنجاری هـای فکـی، دسـته ای از بیمـاران هسـتند که به خاطر نامرتبـی دندان ها، در بهداشـت دندان های خود دچار مشـکل هسـتند و این مشـکل باعث تجمع جرم و بوی بد دهان آنها شـده است که با ارتودنسـی از بین میرود. اعظمیـان بـا اشـاره بـه اینکـه بسـیاری از افـراد در ارتبـاط بـا محدودیـت سـنی سـوال میکننـد، گفـت: بـه صـورت کلـی ارتودنسـی محدودیـت سـنی نـدارد؛ امـا بـه صـورت جزئـی یـک سـری از مشـکلات در یـک بـازه زمانـی بـا ابـزار سـاده تری قابـل درمـان هسـتند امـا در سـن بالاتـر ابـزار و نیروهـای قوی تـری بـرای درمـان لازم اسـت و هزینه هـای بیشـتری را بـرای بیمـار بـه وجـود مـی آورد. بـه گفتـه او اگـر برخـی از مشـکلات ارتودنسـی زودتـر و در سـنین پایین تـر تشـخیص داده شـوند و وارد درمـان شـوید، هـم هزینـه مالـی و هـم زمـان درمـان شـما کمتـر خواهـد بـود.

این متخصـص ارتودنسـی و درمان ناهنجاری هـای فکی با بیـان اینکه ثبات نتیجـه درمان در سـنین پایین تـر، بالاتـر اسـت، ادامـه داد: در دسـته ای از بیماری هـا ماننـد بزرگ بـودن فک پاییـن که به صـورت ژنتیکـی بـروز پیدا میکنـد انجـام ارتودنسـی در سـنین پایین تر بی فایده اسـت و نتیجـه بخـش نخواهـد بـود. اعظمیـان بـا بیان ایـن سـوال که چـه زمانـی بـرای مراجعـه بـه متخصص ارتودنسـی مناسـب اسـت، خاطرنشـان کـرد: در درجـه اول بـرای مشـکلات فکـی و نیـاز بـه ارتودنسـی حتمـا بـه متخصصان ارتودنسی مراجعه کنید و از مراجعه به دندانپزشکان عمومی خودداری کنید. معتقـدم سـن هفـت سـالگی بهتریـن زمـان بـرای اولیـن معاینـه ارتودنسـی اسـت. در این سـن اولیـن دندانهـای دائمـی شـروع بـه رشـد میکننـد؛ در محیـط دنـدان، دسـته ای از مشـکلات ماننـد کوچک بـودن فـک بـالا در این سـن بهتـر درمـان می شـوند، زیـرا اگـر در این سـن درمان را انجام ندهیم در سـن 12 سـالگی پایان رشـد فـک بالا را شـاهد خواهیـم بود که هیـچ اقدامی نمیتوانیـد انجـام بدهید تـا سـن هجـده سـالگی وهمچنیـن هزینه هـای آن نیز کمتـر خواهد بود. او ادامه داد: برای درمان قطعی و سـن درمان به متخصص ارتودنسـی مراجعه کرده و از آن در ارتبـاط بـا تخصصـش نیـز سـوال کنید. نظرات کاربران
ارسال نظر