اخبار

لیزر دندانپزشکی در کلینیک سیواک شهرک سلامت

09\06\1398
لیزر دندانپزشکی در کلینیک سیواک شهرک سلامت

بـا فعالیـت مرکـز بلـو لیـزر دندانپزشـکی ایـران در شـهرک سلامت، علاوه بـر سـفیدی دنـدان مقـدار زیـادی از حساسـیت های دندانـی افـراد از بیـن مـی رود. بـه گـزارش روابط عمومی شـهرک سلامت، مدیـر مجموعـه دندانپزشـکی سـیواک واقـع در شـهرک سلامت اصفهـان بـا بیـان این کـه زمـان و کیفیـت، امـروزه مقوله هایـی بسـیار حائـز اهمیـت هسـتند، میگویـد: مجموعـه دندانپزشـکی سیواک در شـهرک سلامت بر روی این موارد سرمایه گذاری کـرده اسـت؛ بـه ایـن دلیـل کـه بتوانـد خیلـی از خواسـته های گسـترده ای را کـه مردم بـا آن مواجـه هسـتند، بـرآورده کند و در کنـار آن رضایـت مراجعیـن نیـز جلـب شـود.

رضـا محبـی بـا تاکیـد بـر اینکـه صرفـه جویـی در زمـان یکـی از مهم تریـن مـواردی اسـت کـه بایـد بـه آن توجـه شـود، ادامـه می دهـد: یکـی از مزایـای شـهرک سلامت، دسترسـی آسـان در کمتریـن زمان اسـت؛ بـه طـوری کـه اگـر از هرنقطه شـهر، مسـیری بـه سـمت مرکـز شـهر و همزمـان بـه سـمت شـهرک سلامت انتخـاب شـود، قطعـا بـا ترافیـک کمتـر و زمـان کوتاه تـری بـه شـهرک سلامت می رسـیم. او ادامـه می دهـد: ایـن موضـوع بسـیار دارای اهمیـت اسـت کـه در انتخـاب ترافیک، سـر و صـدا و آلودگـی مرکـز شـهر را انتخـاب کنیم یـا اینکه مکانی را کـه امکانات ویژه دارد بـرای مراجعه برگزینیـم. محبـی از ویژگی هـای شـهرک سلامت کـه باعـث میشـود مراجعه کنندگان در آن احسـاس راحتی داشته باشند، گفته و یـادآور می شـود: پارکینـگ رایـگان بـا وسـعت زیاد، دمـای مناسـب در فصـول گـرم یـا سـرد سـال کـه باعـث آرامـش ذهـن می شـود، وجود طیـف وسـیعی از کلینیک هـا در یـک مـکان و مراجعـه بـرای درمان هـای مختلـف در یـک زمـان کـه مراجعه کننـدگان می تواننـد در یـک روز گـوارش، کلیه، دنـدان و... را مـورد بررسـی قـرار دهنـد، باعـث بهینه سـازی زمـان بـرای فـرد مراجعه کننـده می شـود. او یـادآور می شـود: اگـر در حـوزه دندانپزشـکی نیـاز بـه کارهـای مکمـل ماننـد آزمایـش وجـود داشـته باشـد همـه بـه صـورت یکجـا در شـهرک سلامت انجـام می شـود و مراجعه کننـده میتوانـد در یـک روز و یـک زمـان هـر نـو ع خدمـات مکملـی را کـه لازم اسـت بـدون نیـاز بـه خـروج از شـهرک دریافـت کنـد. محبی بـا توضیح اینکه علاوه بر دندانپزشـکی مواردی که مربوط به این حوزه می شـوند برای بیمار رسـیدگی می شود، اضافه کـرد: در فازهـای تکمیلی تـر بسـیاری از بیماری هایی کـه کمتـر بـه آن توجـه شـده در مرکـز دنـدان پزشـکی سـیواک بـر روی آن کار می شـود تـا پروسـه درمـان بـه صـورت کامـل طی شـود. او بـه موضـو ع اختلال خـواب کـه بـه حـوزه دندانپزشـکی مرتبـط اسـت، اشـاره کـرده و توضیـح می دهـد: در تعـداد زیـادی از افـراد مخصوصـا مـردان بـا آپنـه یـا همـان خـر و پـف در خواب مواجه هسـتیم کـه به خاطـر این مشـکل، چندین بار فـرد در خواب بیـدار می شـود؛ بدون اینکـه از خـواب بیدار شـدن های متعـدد را بـه یـاد آورد کـه ایـن باعـث میشـود خـواب کامـل در شـب صـورت نگیـرد و فـرد در روز انـرژی مناسـبی نداشـته باشـد.

محبی از برقـراری ارتباط بـا انجمن زیـرو ویـژن اتحادیـه اروپا کـه مدعی شـده تـا پنج سـال آینده مشـکل آپنـه خـواب را حـل می کنـد، خبـر داده و می گویـد: هر سـال تعداد زیـادی در خواب جـان خـود را از دسـت میدهند کـه بخـش بزرگـی از آن بـه خاطـر اختلال خـواب اسـت؛ بـه همیـن خاطـر هـم اکنـون در حـال دریافـت تمـام داده هـا درایـن زمینـه هسـتیم؛ چـرا کـه بسـیاری از اختلالات خـواب بـه حـوزه دندانپزشـکی و نحـوه قـرار گرفتـن فـک و نـو ع دندان ها مربوط می شود که قابل درمان است. او از فعالیت اولیـن مرکـز بلـو لیـزر دندانپزشـکی ایران در شـهرک سلامت گفتـه و یـادآور می شـود: در صورتـی کـه فـردی حساسـیت دندانـی داشـته باشـد و بخواهـد دندان هـای خـود را سـفید کنـد اگـر بـا ایـن لیـزر کار را انجـام دهـد علاوه بـر سـفیدی دنـدان مقـدار زیـادی از حساسـیت های دندانـی او از بیـن مـی رود کـه خـود موفقیـت قابـل توجهـی در ارائـه خدمـات است. مدیـر مجموعـه دندانپزشـکی سـیواک همچنیـن بـه اضافه کـردن درمـان اختلال مفصـل گیجگاهی فکی اشـاره کـرده و توضیـح می دهـد: ایـن مفصـل یکـی از مهمتریـن قسـمت های بـدن اسـت و وجـود مشـکل در آن بسـیاری از سردرها را شامل می شـود و در مرکز سـیواک بخش وسیعی از میگرن ها با درمان مفصـل گیجگاهی و لیزر درمانی برطرف می شود. نظرات کاربران
ارسال نظر