اخبار

عرضه محصولات غذایی سالم در شهرک سلامت

07\10\1398
عرضه محصولات غذایی سالم در شهرک سلامت

شـهرک سلامت بـا هـدف توزیـع مـواد غذایـی سـالم و جلوگیـری از توسـعه بیماری هـا بـه دلیـل تغذیـه نامناسـب اقـدام بـه تاسـیس فروشـگاه سلامت کرد.ایـن فروشـگاه بـا حضـور جمعـی از مدیـران بـه بهره بـرداری رسـید. مدیـر بهره بـرداری شـهرک سلامت در مراسـم افتتـاح فروشـگاه سلامت کـه در ایـن مجموعـه بـه بهره بـرداری رسـید بـا اشـاره بـه اینکـه مجموعه شـهرک سلامت اصفهان برای اولین بار در کشور توانسته اسـت در این سبک از کار فعالیـت کند، افزود: فعالیـت در این مجموعه بر اسـاس پنج اصل تشـخیص، درمان و مراقبت، پیشـگیری و پیگیری تـا بهبودی کامل اسـت و علاوه بـر آن بـه دو مولفه آموزش دادن و آمـوزش گرفتـن نیـز توجـه ویـژه ای میشـود.

رضـا هیبتی بـا اشـاره بـه اینکـه بـا راه انـدازی مجموعـه هایپر سلامت در حـوزه پیشـگیری یک قدم رو به جلو حرکت کرده ایـم، ادامه داد: امروز 70 درصد بیماری ها ناشـی از غذای ناسـالم اسـت و متاسـفانه طی سـالهای گذشـته به رغم تمام تلاشـی که در سـازمان های مختلف صورت گرفت، اما به سـبب یک تفکر نادرست، یک سـری افکار شکل گرفت که به وجود آمدن بخشـی از اشـکالات در حـوزه تولیـد را به همـراه داشـت و باعث شـد در یک زمـان، مصـرف بـی رویـه بعضـی از کودهـا انجـام شـود و در نهایـت امـروز شـاهد یـک سـری آلودگی هـا در صنعـت غذایی باشـیم.

او خاطر نشـان کـرد: برای پاک کـردن این موضـوع یا قوت بخشـیدن به محصولات سـالم نیـاز به ایجـاد مکانـی حس شـد تـا از این طریـق تفـاوت بین خـوب و بد بـرای مردم روشـن شـود و بـا بالا رفتـن تقاضـا و درخواسـت مـردم جهـت محصـول سـالم بتـوان شـرایط بهتر را بـرای تولیدکننـدگان محصولات سـالم ایجـاد کرد. هیبتی اضافه کرد: در ایران به رغم مشکلات و آلودگی ها زمین پاک و هوای پاک ، وجود دارد؛ ولی بهـره مندی از همـه اینها نیازمند یک تفکر و مدل سـازی اسـت تا به این وسـیله بـه تغییـر فرهنـگ مصـرف بـرای مصـرف کننـده منجـر شـود و بـا ایـن مدل سـازی بتـوان شـرایط را بـرای تولید هرچـه بهتـر محصولات فراهـم کرد. او با اظهـار امیـدواری از افزایش تولیـد محصولات سـالم با همـکاری ارگان ها خاطر نشـان کرد: باید سـازمانی پیدا شـود که برای محصولات سـالم برند سـازی کند و مردم هرکجا آن برنـد را ببینند برایشـان قوت قلب باشـد.

عضـو هیئـت موسـس شـهرک سلامت نیـز در ادامـه ایـن مراسـم بـا تا کیـد بـر اینکـه هـدف مجموعه شـهرک سلامت ارائه خدمات مناسـب و محصولات سـالم به مردم است گفت: در قرن حاضر بیماری هـای متابولیک تعداد زیادی از افراد را گرفتـار کرده که در رأس آنها بیماری هـای قلبی عروقـی با فوت روزانـه 800 نفـر در ایـران و در مرحله بعد، سـرطانها با فـوت روزی حـدود 100 نفر اسـت.

مرتضـی صفـوی خاطـر نشـان کـرد: بقیـه بیماری هـای متابولیـک مثـل دیابت بیـش از 10 درصد مردم را گرفتار کرده اسـت؛ همچنین فشـار خون به مردم آسـیب جدی وارد میکند و اگـر بتوانیـم محصـولات سـالم را بـه گونـه ای عرضـه کنیـم کـه هـر فـردی خـود بتوانـد ترکیبات مـاده غذایی را مشـاهده و آن را با آگاهی برای حفظ سلامت انتخـاب کند، قطعا بـه موفقیـت بزرگـی دسـت پیـدا کرده ایم. او یـاد آور شـد: بـا عرضـه محصـولات در فروشـگاه سلامت، تولیدکنندگانی کـه محصولات سالم دارند تولیداتشـان از سـوی وزارت بهداشـت به صورت رایگان تبلیغ و تایید می شود و مـردم هـم بـا مراجعـه بـه ایـن فروشـگاه مـی تواننـد خیلـی راحـت بـه آن دسترسـی پیـدا کنند. صفوی با اشـاره به اینکه هر کسـی می تواند از فروشـگاه سلامت الگو برداری کند تا توزیع محصولات سـالم در کشـور و حتی شـهر اصفهان افزایش یابد، افزود: با الگو برداری مناسـب افـراد میتواننـد بـه محصـولات با کیفیت دسترسـی بهتری داشـته باشـند.نظرات کاربران
ارسال نظر