اخبار

ضدعفونی خودکار دستگاه های دندان پزشکی در "سیواک"

31\04\1398
ضدعفونی خودکار دستگاه های دندان پزشکی در

رعایـت همـه اصـول بهداشـتی و ضـد عفونـی کـردن وسـایل دنـدان پزشـکی بـه صـورت کامـل در کلینیـک سـیواک واقـع در شـهرک سلامت انجـام مـی شـود. بـه گـزارش روابط عمومـی شـهرک سلامت، مدیـر مجموعـه دنـدان پزشـکی سـیواک واقـع در شـهرک سلامت اصفهـان مـی گویـد: یکـی از بزرگ تریـن چالش هایـی کـه همـه خدمت گیرنـدگان دندان پزشـکی در تمـام دنیـا بـا آن مواجـه هسـتند کنتـرل عفونـت اسـت.

رضـا محبـی ادامـه می دهـد: بـا توجـه بـه اهمیـت پیشـگیری در بحث هـای میکروبـی و ویروسـی کـه در حوزه پزشکی و دندان پزشکی وجود دارد موضو ع کنترل عفونـت اولیـن دغدغـه مراجعـه کننـدگان اسـت که بـا خیال راحت بـرای درمان وارد مرکز شـوند و خدمـات ایمن دریافت کننـد. او اضافـه میکنـد: بـرای اینکـه بتوانیـم اسـتاندارد مناسـب ارائـه کنیـم مراحـل پیچیـده و حساسـی در مرا کـز گذرانده می شود و خوشـبختانه در مجموعه دندانپزشکی سـیواک سـیکل امور به صـورت کامـل طبـق اسـتانداردهای آمریکا واروپا پیش بینی شده است و مراجعه کنندگان اولین چیزی کـه بـا چشـم خـود میبیننـد اتاق شسـت وشـو یـا اتاق کنتـرل عفونـت اسـت. محبـی عنـوان مـی کنـد: بـرای اولیـن بـار در کشـور در اتـاق هـای مجموعـه سـیواک دسـتگاه های جدیـدی نصب شـده که توسـط آنهـا بـر روی تمـام ابـزار مورد اسـتفاده در اتـاق دندان پزشـکان سـیکل کامـل اسـتریل پیـاده مـی شـود.او میگویـد: امـروزه کمپانـی های پیشـرفته مبـادرت بـه تولیـد یونیت هایی(صندلی هایـی) کرده انـد کـه بتواننـد بـه صـورت اتوماتیـک خـود را اسـتریل کننـد و بـه دلیـل اینکـه یونیت هـای دنـدان پزشـکی بـا فشـار بـاد کار میکننـد لحظـه ای کـه پـای دندانپزشـک از روی پـدال برداشـته میشـود، مقـداری از خونابـه بیمـار وارد شـلنگ ها و ابـزارآلات متصـل بـه صندلـی دندان پزشـکی می شـود و در صورتـی کـه آلترناتیـو مشـخصی بـرای ضدعفونـی نداشـته باشـد ایـن امـکان وجـود دارد کـه بخشـی از ایـن میکـروب بـه بیمـار بعـدی منتقـل شـود؛ امـا احتمـال انتقـال ویـروس بـا توجـه بـه دسـتگاه های پیشـرفته در کلینیـک سـیواک نزدیـک بـه صفـر اسـت.

مدیر مجموعـه دنـدان پزشـکی سـیواک می گوید: یونیت هایی کـه طبق آخریـن تکنولوژی زیمنـس آلمـان هسـتند در شـهرک سلامت مسـتقر شـده اند و بعـد از اینکـه هـر بیمـار کارش تمـام مـی شـود سیسـتم اسـتریل بـه صـورت خـودکار شـروع بـه کار کـرده و خـودش را اسـتریل مـی کنـد. او یـاد آور مـی شـود: در تمـام محیـط چـراغ هـای یـووی قـرار دارد کـه شـب ها روشـن مـی شـوند و تمـام محیـط را اسـتریل می کننـد. او میگویـد: مـوادی کـه در کلینیـک سـیواک بـه کار رفتـه از جملـه رنگ،سـرامیک و کف پـوش همـه اسـتانداردهای مدیـکال و آنتی با کتریـال را دارنـد کـه میکـروب روی آنهـا رشـد نمـی کنـد و حتمـا بـا مـواد ضـد عفونی کننـده خـاص، با کتری زدایـی می شـوند؛ از طرفـی در همـه اتاق هـا بخـش هایـی کـه نیـاز بـه تمـاس با دسـت دارد بـا چشـم الکترونیـک فعـال می شـود تا نیـازی به اسـتفاده از دسـت نباشـد.

محبی توضیح می دهد: کلینیک سـیواک در زمینـی نزدیـک دو هـزار متـر احـداث شـده و هـر یونیت(صندلـی) دنـدان پزشـکی در یک اتـاق قـرار گرفته تا بتـوان بحـث کنتـرل عفونـت را در اتـاق هـا بـه صـورت مجـزا رعایـت کـرد.او اضافـه مـی کنـد: همـه ایـن امـور دسـت بـه دسـت هم داد تا یک مجموعه اسـتاندارد کنتـرل عفونت در مجموعه سیواک فعال شود و مراجعه کننده با خیال راحت خدمـات بگیـرد. محبـی تصریـح میکنـد: درهمـه اتاق هـا قسـمت هایی بـرای تفکیـک زبالـه هـای عفونـی و معمولـی قـرار گرفتـه و یکـی از آمـوزش هایـی که بـه بیمـاران ارائـه می شـود ایـن اسـت کـه افـراد توجـه کننـد تمـام ابـزار کـه توسـط دندانپزشک استفاده می شود حتما به صورت اختصاصی نـزد بیمـار از پک هـای اسـتریل خـارج شـود؛ همچنیـن یکـی دیگـر از مباحـث کنتـرل عفونت وسـیله تـراش دندان بـه نام آنگل هـا و توربیـن هـا هسـتند کـه در صـورت تهیـه از شـرکت معتبـر سیسـتم های هایتیـک در آنهـا بـه کار رفتـه و برگشـت مواد از دهان را بـه صفر می رسـانند. او خاطر نشـان می کند: آنگل هایی که در مجموعه سیواک استفاده می شود پس از قطع جریان برق خود به خود مانع از برگشـت مـواد به داخل ابزارهـا مـی شـود؛ اما علاوه بـر ایـن همـه دسـتگاه بـه صورت کاملا اتوماتیـک وارد اتـاق اسـتریل شـده و درآدابتورهـای مخصـوص قـرار میگیرنـد و دردمـای 134درجـه بـه وسـیله بخـار سـیکل اسـتریل آنهـا کامـل مـی شـود و بـرای مـداوای بیمـار جدیـد دوبـاره بـه اتـاق هـا بـاز میگـردد. نظرات کاربران
ارسال نظر