اخبار

شاخص های بیماری لثه از زبان جراح کلینیک دندانپزشکی سیواک

23\02\1399
شاخص های بیماری لثه از زبان جراح کلینیک دندانپزشکی سیواک

یک جـراح دندانپزشـک در ارتبـاط بـا موضـوع بیماری هـای لثه یا بیماری های پریودنتال در کودکان و بزرگسالان گفت: اولین سـوالی که در ایـن ارتباط بـرای همه مطرح میشـود این اسـت کـه چـرا خداونـد لثـه را آفریـده اسـت؟ بـه گـزارش روابـط عمومـی شـهرک سلامت، دکتـر سـیمین اسـماعیلی، بـا بیـان اینکه به دو دلیل خداوند لثه را آفریده اسـت، افزود: به لحاظ زیبایـی، لثـه دنـدان و اسـتخوانها را در دهـان میپوشـاند. همچنیـن دندان نقش مشـابه پوسـت را بـازی میکنـد و مانند یـک سـد دفاعـی از اندام هـای زیریـن خـود محافظـت میکند. این جراح دندان پزشـک ادامه داد: سـوال دیگری نیز از سـوی بیمـاران در ارتبـاط بـا رنـگ لثه هـا مطـرح میشـود و اینکـه چـرا رنگ لثه ما صورتی نیست. ضرورتی ندارد که رنگ همه لثه ها صورتی باشـد. رنـگ لثـه میتوانـد صورتی کـم رنگ، پـر رنگ، متمایل به قرمز باشـد که این رنگها دلیلی بر بیماری نیسـت و میتوانـد دلایـل مشـابهی ماننـد رنـگ پوسـت افـراد داشـته باشـد.

او اضافـه کـرد: در اثـر فعالیـت ملانینسـیت ها لک هـای سـیاه رنگـی در لثـه ایجـاد میشـود. ایـن حالـت در زمـان سـن بلـوغ بیشـتر و پررنگ تر هم میشـود و ایـن امری طبیعی اسـت و جـای نگرانـی نـدارد. بـه لحـاظ زیبایـی در دوران جوانـی و نوجوانـی جراحـان لثـه و لیـزر میتواننـد ایـن موضـو ع را بـرای بیمـاران برطـرف کننـد. او با اشاره به اینکه لثه کودکان و بزرگسالان بایکدیگر تفاوت دارد، تصریـح کـرد: لثـه کـودکان نسـبت بـه بزرگسـالان گـرد و زخیم تـر اسـت کـه ایـن نشـان بیمـاری نیسـت. لثـه آنهـا قرمزتر اسـت و نمـای پوسـت پرتقالـی دارد که این هم نشـان سلامت در لثه کودکان است.

این جراح دندان پزشک با اشاره به چند شـاخص سلامتی لثـه بیـان کـرد: رنـگ یکـی از شـاخص های سلامتی لثـه اسـت. لثـه بـه صـورت نرمـال صورتـی کمرنـگ اسـت که باتوجـه بـه رنگدانه های پوسـت و حالـت فیزیولوژی بـدن این رنـگ میتوانـد تغییـر کنـد. اسـماعیلی ادامـه داد: اگر فردی دچار بیماری های لثه شـود، رنگ لثـه آن در ابتدا قرمز و بـا پیشـرفت بیمـاری به سـمت آبـی یا کبـودی مـیرود.

او بـا اشـاره بـه شـاخص دیگـر بیمـاری اذعـان کـرد: خونریـزی ِ هنگام پرب ُ دنـدان توسـط دندانپزشـک یکـی دیگـر از شـاخص های سلامتی لثـه اسـت. ایـن خونریـزی می توانـد نقطه ای، خطی و توده ای به تشـخیص دندانپزشک باشد. این جـراح دنـدان پزشـک خاطر نشـان کرد: شـکل و فـرم لثه ها میتوانـد یکی دیگـر از شـاخص های سلامتی لثه ها باشـد. لثه نرمـال بـه صـورت کنگـره ای و لبـه آن حالـت چاقویـی دارد. در صورتی که لثه بیمار باشـد، لبه هـای آن گرد یا خطی میشـود.

اسـماعیلی فـرم سـطحی لثـه را یکـی دیگـر از شـاخص هایی دانست که نمایانگر سلامتی لثه است. او در این ارتباط عنوان کرد: حالت پوست پرتقالی نمایانگر لثه سالم است. در صورت التهاب لثه ایـن حالت از بین مـیرود. البته این شـاخص کاملا بارز نیسـت؛ اما معمـولا از پنج سـالگی آغاز میشـود و بـا افزایش سـن ازبین مـیرود و نشـانه ضـروری بیماری نیسـت. درد و حساسـیت در لثه هـا، یکـی دیگـر از شـاخص های تشـخیص سلامتی آن بـه گفتـه ایـن جـراح دندانپزشـک اسـت.

اسـماعیلی در ایـن بـاره بیـان کـرد: در حالـت سـالم درد لثه وجـود نـدارد. در افـراد بیمار علـت درد لثـه میتوانـد التهاب یا فشـرده شـدن غـذا بیـن آنهـا باشـد. او با بیـان اینکـه قـوام لثه یکـی دیگـر ازشـاخص های سلامتی لثه اسـت، اضافـه کـرد: در حالـت سلامت لثـه قـوام آن بـه صـورت ارتجاعـی اسـت. ایـن مفهـوم بـه ایـن معناسـت، زمانـی کـه لثـه را فشـار می دهیـم و فشـار را برمیداریـم لثـه سـریعا بـه حالـت اولیـه بازمیگـردد. امـا در لثه هـای بیمـار زمانـی کـه آن را فشـار میدهیـم و فشـار را برمیداریـم، لثه سـریعا بـه حالت اولیـه باز نمیگـردد و بـا مزمن شـدن بیمـاری حالـت فیبـروز یـا چرمـی شـکل پیـدا میکنـد.

به گفتـه ایـن جـراح دنـدان پزشـک، شـاخص موقعیـت لثـه یکـی دیگـر از شـاخص های سلامتی لثـه اسـت. اسـماعیلی خاطرنشـان کـرد: شـاخص حجـم لثـه یکـی دیگـر از شـاخص های سلامتی لثـه اسـت. مجموعـه عناصـر سـلولی، بین سـلولی و عروقـی را شـامل میشـود و در صورتـی کـه ایـن حالـت در لثـه بیمـار افزایـش پیـدا کنـد، نشـانی از بیمـاری لثـه اسـت. او بـا اشـاره بـه شـاخص فرنـوم دهـان تصریـح کـرد: مجموعـه هفـت فرنـوم، در دهـان وجـود دارد؛ البتـه در افـراد مختلـف ایـن تعـداد متفـاوت اسـت. اگـر هنگامـی کـه فرنـوم را در دهـان میکشـیم، رنـگ سـفید ایجـاد شـود نوعی هـای فرنـوم یـا آسـیب بـه پرنشـیوم وجـود دارد کـه نیازمنـد درمـان اسـت.

ایـن جـراح دنـدان پزشـک در ارتبـاط بـا شـاخص عمـق سـالکوز نیـز اذعـان کـرد: شـاخص عمـق سـالکوز معمـولا بیـن 9 تـا 12 میلیمتـر اسـت کـه بیشـتر یـا کمتـر بـودن آن میتوانـد برای فـرد ایجاد مشـکل کنـد. اسـماعیلی تاکید کـرد: امیـدوارم شـاخص های گفتـه شـده در راسـتای شناسـایی بیماری هـای لثـه کمـک شـایانی کـرده باشـد.نظرات کاربران
ارسال نظر