اخبار

سیواک پیشگیری را بر درمان مقدم می داند

25\04\1398
سیواک پیشگیری را بر درمان مقدم می داند

اولین دندانپزشکی دیجیتال در شهرک سلامت

رضـا محبـی، مدیـر کلینیـک: قصـد از راه انـدازی سیواک ایـن بـود کـه یـک اتفـاق خـوب در حـوزه دندان پزشـکی بیفتـد؛ امـا آن اتفاق خـوب مسـتلزم این بـود کـه چندیـن الگـوی مناسـب در بخشهـای مختلـف دندان پزشـکی داشـته باشـیم. آخریـن تحقیـق مـن در پنسـیلوانیا ایـن بـود کـه متوجـه شـدم هـر فـردی طبـق تخصصـش مشـغول بـه حرفـه ای میشـود؛ اما در کشـور مـا چنین نبـود. امـروز در علـم جدیـد پارامترهـای خیلـی ریـزی اسـت کـه اینهـا بایـد دسـت بـه دسـت هـم دهنـد تـا کار مطلـوب به دسـت آیـد؛ البتـه بـرای اولیـن بـار در کشـورمان شـهرک سلامت تاسـیس شـد و خوشـبختانه آن تابوهـا را شکسـت و اسـتانداردهای جدیـدی را به وجـود آورد.

مجموعـه سیواک هـم بـه پیروی از همیـن الگـو در حـال خدمت رسـانی است و با رصدکردن دندانپزشکی های مطر ح دنیا از نزدیک، همـه پارامترهای معمـاری، تجهیـزات درمـان و... را در اینجا مد نظر قرار داده و پیاده کرده ایم. در ضمن معماری زیبایی که در سیواک مشـاهده میکنید، طبق معماری مدرن و بر مبنـای روانشناسـی رنگ هـا انجام شـده اسـت و به طور کلی تمام آنچه باید کرامـت انسـان را در نظـر گیـرد، در اینجـا حفظ شده اسـت. از طرف دیگر سیواک مجموعـه ای از آثـار مطـر ح هنرمنـدان کشـور اسـت؛ چرا کـه مـا ایرانی هـا یـک پیش زمینه فرهنگـی داریـم، اما چالش مهمی که در حوزه دندان پزشکی داریم، ایـن اسـت کـه ارتبـاط موثـری بـا آن پیـدا نکرده ایـم و بـه اصطلاح می تـوان گفت فوبیای دندان پزشکی داریم؛ به طوری کـه زمـان ایجـاد یـک اختـال دندانـی، اهمیتـی بـه آن نمی دهیـم و بـا تاخیـر در مراجعـه بـه دندانپزشـک، درمـان را بـه تاخیر می اندازیم؛ برای مثال، در صورت ایجـاد یـک پوسـیدگی سـاده و رفـع آن بـا هزینـه کمتـر، دیـر بـه دندان پزشـکی مراجعـه می کنیـم و بـه تبع هزینه بیشـتر و درد بیشـتری را متقبـل خواهیـم شـد.

بـدون اغـراق میتـوان گفـت، ایـران بهشـت ایمپلنـت دنیاسـت. شـما هیـچ جـای دنیـا بـه انـدازه ایـران ایمپلنـت نداریـد؛ چـون در دنیـا بحـث پیشـگیری و مراقبتشان بهتر از ماست و نمیگذارند خرابی دندانشـان به مراحل پیشرفته تر برسـد، امـا مـا درسیواک فضایـی ایجـاد می کنیـم که قبـل از درمـان، ارتبـاط موثر بـه وجـود آیـد تـا پیشـگیری و مراقبـت از اهمیـت بیشـتری برخـوردار شـود.نظرات کاربران
ارسال نظر