اخبار

سفید کردن دندان ها در کلینیک سیواک بی ضرر و ماندگار

01\08\1398
سفید کردن دندان ها در کلینیک سیواک بی ضرر و ماندگار

متخصـص ترمیمـی و زیبایـی دنـدان بـا بیـان اینکـه ایـن تخصـص حلقـه ارتباطـی بیـن سـایر رشـته های دندانپزشـکی و مرتبـط بـا درمان هایـی از جملـه درمـان ریشـه، ارتودنسـی و مشـکلات لثـه اسـت کـه میتوانـد بـرای سـایر درمان هـا کمک کننـده باشـد، میگویـد: ایـن تخصـص در درمـان و کنتـرل پوسـیدگی ها تـا درمان هـای زیبایـی از جملـه سـفیدکردن دنـدان و لمینت هـا کاربـرد دارد. به گزارش روابط عمومی شـهرک سلامت، نازنین دانشپور در رابطـه بـا بهتریـن روش سـفید کـردن دندان هـا توضیـح میدهـد: سـفید کـردن دندان هـا یـا بلیچینـگ یکـی از درمان های ابتدایی اسـت که باعث زیبایی لبخند میشود و در صورتـی کـه کسـی دنـدان مرتـب و سالمی داشـته باشـد بهتریـن و ارزان ترین روش سـفید کردن دنـدان در مطب به وسـیله بلیچینـگ اسـت.

او بـا اشـاره بـه اینکـه دندان هـا میتوانند بـه دلایـل مختلفی از جملـه مـواد غذایـی و نوشـیدنی های نامناسـب، کهولت سن، مصرف سیگار یا نوشـیدن زیاد چای و قهوه تغییررنگ پیدا کننـد، اضافـه میکنـد: هر کـدام از ایـن مـوارد میتوانند باعث بد رنگـی یا زردی رنگ دندان شـوند، اما بـرای تعیین علـت بـد رنگـی و تشـخیص بهتریـن نـو ع درمـان، انجـام معاینـه کـه میتوانـد توسـط متخصـص ترمیمی انجام شـود ضروری اسـت تا پس از آن با درمان مناسـب بیمار به نتیجه دلخـواه برسـد. دکتـر دانـش پـور میافزایـد: مـاده ای کـه بـرای سـفید کـردن دنـدان مورد اسـتفاده قـرار میگیـرد، پروکسـیدها هسـتند که موجـب اکسـید شـدن رنـگ دانه هایـی کـه مسـئول زردی رنـگ دنـدان هسـتند میشـوند و رنـگ دانه هـا را از بیـن میبرنـد و از ایـن طریـق دندان هـا در درجات مختلف سـفید میشـوند.

ایـن متخصـص ترمیمـی و زیبایـی از دو روش سـفید کـردن دندانهـا صحبـت کـرده و خاطرنشـان میکنـد: بیمـار میتوانـد در خانـه ایـن کار را انجـام دهـد؛ بـه ایـن صـورت کـه در یـک جلسـه قالـب از فـک بیمـار تهیـه میشـود و در جلسـه بعد قالب بـه همراه مـاده بلیچینگ به بیمـار تحویل میشـود و بیمـار در منـزل ایـن مـواد را در داخـل قالـب ریخته و در دهـان قـرار میدهـد. ایـن درمـان بـه دلیـل اینکـه مـواد مـورد اسـتفاده غلظـت کمتـری دارد، بـرای اثرگـذاری مـدت زمـان بیشـتری نیـاز دارد و لازم اسـت بیمـار 10 روز بـه صـورت مـداوم آن را بـه کار گیـرد تـا نتیجـه دلخـواه را به دست بیاورد. او در ادامه از روش دیگر سـفید کـردن دندان گفتـه و تصریح میکنـد: روش دیگـر، بلیچینـگ در مطـب اسـت کـه چـون مـواد سـفید کننـده غلظـت بالایـی دارنـد، بیمـار میتوانـد در جلسـات و زمان کوتاه تری به سـفیدی مورد نظر خود برسد؛ این مـاده سـفید کننده میتوانـد با نـور یا گرمـا فعال تر شـود و رونـد سـفید شـدن را تسـریع کند.

او ادامه میدهد: در روش دیگر، سفید کردن از مطب شروع شـــده و در مــنــزل ادامـــه پـیــدا میکنـد کـه جـزو ماندگارترین روشها نسـبت بـه دو روش دیگر اسـت. او یــادآور مــیشــــــود: درمــان دیــگـــر ونــیـرکــــردن دندان هاســت کــه عبــارت اســت از پوشــش دادن ســطح یــا ســطوحی از دنــدان کــه عیــوب ســطحی دارنــد؛ ایــن عیــب میتوانــد تغییــر رنــگ، اصـلـاح درهــم ریختگــی دندانهــا، مشــکلات مربــوط بــه ســایز و انــدازه دنــدان یــا بســتن فاصلــه بیــن دندانهــا باشــد کــه از ایــن طریــق برطرف میشود. دانـش پـورتاکیـد میکنـد: ونیـر یـا لمینیـت کـردن میتوانـد از جنـس مختلـف ماننـد کامپوزیـت و سـرامیک باشـد؛ کامپوزیـت مـاده ای قابـل شـکل دادن اسـت و میتوانـد بـه صـورت کلینیکـی در زمـان حضـور بیمـار در مطـب روی دندانهـا شـکل داده شـود و پـس از اینکـه فـرم کلـی دنـدان طراحی شد، با اسـتفاده از دستگاه بخصوص بر روی دندان متصـل شـود .

او در رابطـه بـا تـراش دنـدان در ایـن نـوع درمـان میگویـد: مقدار تراش بسـته به نوع دنـدان هر فرد متفاوت اسـت؛ چه درباره کامپوزیت و چه سـرامیک، اصولا تـراش کمی صورت میگیرد، چـون لایـه نازکـی روی دنـدان قـرار میگیـرد و حتی ممکـن اسـت تراشـی نیاز نداشـته باشـد. او در پایـان خاطرنشـان میکنـد: آنچـه در درمـان سـفیدی دندان هـا اهمیـت دارد، رعایـت بهداشـت توسـط بیمـار اسـت، چـرا کـه تغذیـه نامناسـب ملتهـب شـدن لثـه و پوسـیدگی دنـدان را بـه همـراه دارد و بیمـار بایـد بـه اسـتفاده از مسـواک و نـخ دنـدان توجـه ویـژه ای داشـته باشـد و همچنین نسـبت به مصـرف دخانیـات و چای و قهـوه دقت کـرده و از جویـدن ناخـن، یـخ یـا شکسـتن آجیـل و تخمـه خودداری کند.نظرات کاربران
ارسال نظر