اخبار

سرعت بهبود بیماری با کار تیمی در شهرک سلامت

31\04\1398
سرعت بهبود بیماری با کار تیمی در شهرک سلامت

متخصـص داخلـی فعـال در شـهرک سلامت بـا بیـان اینکـه مرکز پزشـکی پورسـینای حکیم، کلینیک تخصصی داخلی و فـوق تخصصـی گـوارش اسـت کـه در زمینـه تشـخیص و درمـان و پیشـگیری بیماری هـای داخلـی و گـوارش فعالیت میکنـد، افـزود: بخش هـای مختلـف کلینیـک شـامل درمانـگاه تخصصـی داخلـی ،درمانـگاه فوق تخصصـی گوارش ، واحدهای مشاوره تخصصی از جمله مشاوره های روان پزشـکی ، تغذیـه، جراحـی، آنکولـوژی وآزمایشـگاه تخصصـی و فـوق تخصصـی تشـخیص طبـی، پاتولـوژی و تشـخیص مولکولـی اسـت.

بـه گـزارش روابـط عمومـی شـهرک سلامت، سـعید خیـری اضافـه کـرد: در ایـن مرکـز خدمـات تشـخیصی فـوق تخصصـی گـوارش از جملـه آندوسـکوپی و کولونوسـکوپی، هیدروکلون تراپـی، مانومتـری ،phمتـری و سـایر خدمـات تشـخیصی گـوارش نیـز انجـام مـی شـود. او ادامـه داد: کلینیـک پورسـینا واقـع در شـهرک سلامت مجموعـه ای منسـجم بـا کادر درمانـی تخصصـی و فـوق تخصصـی و امـکان نوبت دهـی راحـت به صـورت تلفنـی و حتـی آنلاین بـرای بیمـاران اسـت تـا بتـوان انـواع خدمـات تشـخیصی و درمانـی سـرپایی داخلـی و گـوارش را به صـورت تیمـی و یک جـا بـه مراجعیـن ارائـه و رونـد پیشـگیری، تشـخیص و درمـان بیمـاران را انشـاءالله سـرعت بخشـید. ایـن متخصـص داخلـی عنـوان کـرد: کلینیـک تخصصـی داخلـی آمـاده ارائـه خدمـات تشـخیصی درمانـی و مشـاوره ای در حیطـه بیماری هـای داخلـی بـه مراجعیـن اسـت.

خیـری توضیـح میدهـد: در راسـتای سـهولت دسترسـی بیمـاران در ایـن مرکز امـکان انجام انـواع مداخلات گوارشـی بـرای بیمـاران فراهـم شـده واز طرفـی آزمایشـگاه تخصصـی بیوشـیمی ، پاتولـوژی و آزمایشـگاه مولکولـی و نیـز امـکان مشـاوره های گـوارش، تغذیـه و روانپزشـکی، همـه در یـک مجموعـه گردهـم آمـده انـد و بـه بیمـاران ارائـه خدمت میکننـد . او خاطرنشان کرد: بیشتر مراجعین کنونی از بیماران قدیمی کلینیـک و بیمارانـی هسـتند کـه بـه خاطـر مشکلاتشان ارجـاع شـده اند و بـا توجـه بـه ظرفیت هـا و امکاناتـی کـه در شـهرک سلامت موجـود اسـت نیـاز بـه شـناخت مـردم نسـبت بـه وجـود چنیـن مکانـی در شـهر بیشـتر احسـاس میشود. نظرات کاربران
ارسال نظر