اخبار

سرطان سینه، کنترل شدنی است

01\08\1398
سرطان سینه، کنترل شدنی است

مدیــر کلینیــک آناهیــد شــهرک ســلامت بــا اشــاره بــه اینکــه مــاه اکتبــر در جهــان بـــرای اطــلـاع رســـانی بـــه مـــردم در مـــورد ســـرطان ســـینه بنـــا شـــده افـــزود: ایـــن ســـرطان درکل جهـــان جـــزو شـــایعترین بیماری هـــا بیـــن بانـــوان اســـت. ایـــن بیمــاری بانــوان را بیشــتر درگیــر میکنــد و بـــار روانـــی، اجتماعـــی و خانوادگـــی منفــی دارد و بــه دلیــل عــوارض زیــادی کــه ایجــاد مــی کنــد، بســیار مــورد توجــه قــرار مــی گیــرد؛ دنیــا در تــلاش اســت تــا در مــورد ایــن ســرطان کــه قابــل کنتــرل اســـت اطـــلاع رســـانی مناســـبی صـــورت بگیـــرد.

بـــه گـــزارش روابـــط عمومـــی شـــهرک ســلـامت، دکتـــر طباطباییـــان ادامـــه میدهـــد: ســـرطان ســـینه قابـــل کنتـــرل اســـت و بـــه همیـــن خاطـــر اطلاع رســـانی در مـــورد آن از اهمیـــت ویـــژه ای برخـــوردار اســـت تـــا از ایـــن طریـــق همـــه دنیـــا بـــرای کنتـــرل ایـــن بیمـــاری بســـیج شـــود. او از راه هـــای کنتـــرل بیمـــاری گفتـــه و می افزایـــد: اجتنــــاب از مصـــرف الــــکل و دخـــــانیات، عـــدم مــــصرف هورمون هـــا بـــه صـــورت بـــی رویـــه و بـــدون مشـــورت بـــا پزشـــک، داشـــتن تحـــرک بدنـــی کافـــی، کنتـــرل وزن، رژیـــم غذایـــی مناســـب و اجتنـــاب از نگهدارنده هـــای زیـــاد و چربی هـــای اشــباع، اصــول کلــی هســتند کــه باعــث پیشـگیری از بـروز ایـن بیمـاری در افـراد میشـوند.

عضو مرکـز تحقیقات سـرطان پسـتان دانشـگاه علوم پزشـکی اصفهان ازعوامــل مســتعد کننــده ســرطان گفتــه و یـــادآور مـــی شـــود: قاعدگـــی زودرس، یائســـگی دیـــررس، زایمـــان بعـــد از 35 ســالگی یــا ســابقه دریافــت اشــعه، جــزو ایـــن علائـــم هســـتند کـــه در صـــورت امـــکان بایـــد کنتـــرل شـــوند؛ امـــا اگـــر قابــل کنتــرل نباشــد، بایــد افــراد بداننــد کـــه ممکـــن اســـت در معـــرض خطـــر بیشـــتری باشـــند و بـــرای غربالگـــری بـــه موقـــع مراجعـــه کنند. طباطباییـــان ادامـــه مــــیدهد: افــرادی کــه در فامیــل و خانـــواده آنهـــا بیمـــاران مبتـلــا بـــه ســـرطان های مختلـــف وجـــود دارد، بیشــتر در معــرض خطــر قــرار دارنــد و بــه اقدامـــات ویـــژه مشـــاوره و غربالگـــری مخصـــوص افـــراد پـــر خطـــر نیـــاز دارنـــد. ایـــن متخصـــص جراحـــی عمومـــی در مـــورد ســـن ابتــلا بـــه ســـرطان ســـینه توضیـح مـی دهـد: سـرطان سـینه اصـولا در دهـــه چهـــار و پنـــج زندگـــی اتفـــاق میافتـــد و در 12 درصـــد افـــراد بـــا ســـنین کمتـــر از 40 ســـال درگیـــر ایـــن بیمـــاری مـــی شـــوند؛ امـــا بـــا توجـــه بـــه اینکـــه تراکـــم افـــراد در کشـــور بـــه ســـمت جـــوان بـــودن اســـت، احتمـــال برخـــورد بـــا مـــوارد جـــوان بیشـــتر اســـت کـــه دلیـــل بـــر ابتــلـای بیشـــتر جوانـــان نیست.

او خاطـر نشـان مـی کنـد: متولدیـن دهـه 60 کـــم کـــم وارد دهـــه چهـــارم زندگـــی مـــی شـــوند و بــا توجـــه بـــه اینکــه تعـــداد زیـادی هسـتند، حتمـا در آینـده بـا مـوارد بیشــتری از ســرطان مواجــه مــی شــویم کـــه همیـــن امـــر نشـــان مـــی دهـــد بایـــد دقـــت و توجـــه بیشـــتری بـــه مســـئله ســـرطان صـــورت بگیـــرد. جــراح بیماری هــای پســتان مــی گویــد: ایـــن معاینه هـــا از ســـن 20 ســـالگی شــروع مــی شــود و هــر فــرد بایــد ماهانــه خـودش را معاینـه کنـد، از سـن 30 سـال هـــر خانمـــی حتمـــا بایـــد ســـالی یـــک نوبــت بــه مراکز بهداشــت و غربالگــری مراجعـــه کننـــد و بعـــد از آن از 40 ســـالگی ماموگرافـــی هـــم وارد ایـــن چرخـــه غربالگـــری مـــی شـــود.نظرات کاربران
ارسال نظر