اخبار

روند کامل درمان بیماری های گوارشی در کلینیک پورسینای حکیم

15\05\1398
روند کامل درمان بیماری های گوارشی در کلینیک پورسینای حکیم

مرکـز پزشـکی پورسـینای حکیـم بـا قدمـت بیشـتر از 10 سـال از حـدود 1/5سـال قبـل در شـهرک ســلامت مســتقر شــده اســت. بــه گــزارش روابــط عمومی شــهرک ســلامت، فــوق تخصــص بیماری هــای گــوارش و کبــد بــا بیــان اینکــه زمینــه اصلــی فعالیــت ایــن مرکــز، بیماری هــای مربـوط بـه دسـتگاه گـوارش و کبـد اسـت، میگویـد: مراحـل مختلـف مدیریـت بیمـاری شـامل تشـخیص، آزمایـش و درمـان در ایـن مرکـز انجـام می شـود؛ از جملـه خیلـی روش هـای درمانـی به روز دنیـا گاهـی جایگزیـن جراحی شـده انـد و درمـان را آسـان تـر کـرده انـد. علیرضا فهیـم ادامه می دهـد: در ایـن مرکـز تخصص هـای مختلـف به صـورت کار تیمی سـعی دارنـد بهتریـن درمـان را به بیماران ارائـه دهند. حیطه کار این مرکز تشـخیص و درمـان بیماری های دسـتگاه گوارش فوقانی شـامل مری، معده، اثنی عشـر و نیز روده کوچـک، روده بـزرگ، کبد، مجـاری صفراوی، لوزالمعـده و سـایر اعضـای مرتبـط اسـت.

فهیـم یکـی از اهـداف مرکـز پزشـکی پورسـینای حکیـم را تحقیقـات علمی عنـوان می کنـد و می گویـد: یکـی از مهمتریـن رسـالت ها و فعالیت هـای ایـن مجموعه پژوهش به ویژه در زمینه های مربوط به دسـتگاه گوارش اسـت و زمینه مسـاعد برای تحقیقـات فراهـم اسـت و ایـن مرکـز بـا روی بـاز پذیـرای محققیـن می باشـد. ایـن فوق تخصص بیماری هــای گــوارش وکبــد در ادامــه گفــت و گــو تاکیــد می کنــد: ســعی شــده رونــد کار مرکــز بــه آسـان ترین شـکل وبـه روز باشـد؛ بـه عنـوان مثـال، دریافـت نوبـت و انتخـاب پزشـک از طریـق تلفـن و بـه راحتـی انجـام می شـود. او خاطرنشـان می کنـد: پزشـکان مرکـز اطلاعـات خـود را بـه روز نگـه داشـته وسـعی در اسـتفاده از آخریـن یافته هـای علمـی در درمـان دارنـد. وی از فعالیت هـای درمانـی مرکـز پورسـینا خبـر داد و عنـوان کـرد: بسـیاری از روش هـای درمانـی دسـتگاه گـوارش در حـال انجـام اسـت؛ از جملـه، آندوسکوپی دستگاه گوارش فوقانی، انتروسکوپی( مربوط به روده کوچک)، کولونوسکوپی، برداشـتن پولیپ ها بـه عنـوان ضایعات قبـل بدخیمـی، رفع تنگی هـای لوله گـوارش با اسـتفاده از بالـون یـا اسـتنت، تعبیـه بالـون لاغـری داخـل معـده، درمـان آشـالازی ،گـذاردن لولـه تغذیـه داخل معـده و مـوارد متعدد دیگـر. به گفتـه وی مانومتـری جهت بررسـی حـرکات و انـدازه گیری فشـار بخشـی از دسـتگاه گوارش و نیز PH متری جهت بررسـی ریفلاکس در مرکز پورسـینا توسط متخصـص بـا تجربـه انجـام می شـود.

علیرضـا فهیـم بـه خریـد دسـتگاه کولـون هیدروتراپـی پیشــرفته جهــت شست وشــوی روده بــزرگ اشــاره کــرده و یــادآور می شــود: ایــن امــکان در اکثــر اسـتان ها و مرا کـز وجـود نـدارد و کاربـرد آن در آمادگـی قبـل کولونوسـکوپی، درمان یبوسـت های سـخت و کمـک بـه درمـان بیماری هـای عملکـردی روده اسـت. فوق تخصـص بیماری هـای گـوارش و کبـد در رابطـه بـا بیماری هـای کبـدی عنـوان میکنـد: عمـده بیماری هـای کبـدی را می توان با آزمایشـات مخصوص و تصویربرداری تشـخیص داد و آزمایشـگاه مجهـز مرکز کمک فراوانـی در این زمینـه انجام می دهـد. او عنـوان می کنـد: بخش مهمـی از بیماری های گوارشـی مربــوط بــه کیســه صفــرا و مجــاری صفــراوی اســت کــه درون کبــد قــرار دارنــد. ایــن بیماری هــا شـامل سـنگ های صفـراوی و تنگی هـای خـوش خیـم و بد خیـم اسـت کـه عمدتـا بـا زردی بروز می کننـد و درمـان تخصصی ایـن مشـکلات در ایـن مرکـز انجـام می شـود. او تاکیـد می کنـد: تنوع بیماری هـای کبـد زیـاد اسـت و امـروز یکـی از مهمتریـن مشـکلات کبـدی، کبـد چـرب اسـت کـه علـل شـناخته شـده آن تحـرک کـم و مصـرف بیشـتر از حـد مـواد غذایـی اسـت و امـروز بـه یکـی از دلایـل اصلی پیوند کبد تبدیل شـده اسـت. وی اضافـه می کنـد: درمان کبد چرب مسـتلزم تغییر درسـبک زندگی و افزایش تحرک و محـدود کردن مصرف کالـری و کاهش وزن اسـت. کلینیک تغذیـه در ایـن مرکـز برنامه هـای غذایـی موثـری در جهـت درمـان اضافـه وزن وکبـد چـرب ارائـه می دهـد. او خاطـر نشـان می کنـد: داروهـای گیاهـی و شـیمیایی فراوانـی بـه عنـوان درمـان کبـد چرب تبلیغ می شـوند؛ ولـی مـردم بایـد بدانند ایـن داروهـا یا هیـچ تاثیـری ندارند یـا اثر آنهـا جزئی اسـت و کبـد چـرب فقـط بـا برطـرف کـردن علـل ایجـاد کننـده آن درمـان می شـودنظرات کاربران
ارسال نظر