اخبار

روش های درمان تیمی جایگزینی مناسب برای درمان های پراکنده

29\07\1398
روش های درمان تیمی جایگزینی مناسب برای درمان های پراکنده

ســال ها است بخشی از بیماران مبتلابه سرطان در اصفهان بــه دلیل کمبود تجهیــزات و خدمات درمانــی در این اســتان برای ادامــه روند درمانی به ســایر اســتانهای همجوار مراجعه میکنند. به گــزارش روابط عمومی شــهرک ســلامت، اینکه مرکزی بتواند تمام خدمات شناســایی، غربالگری و درمانی را در کنار هم داشــته باشد موضوعی است که شــهرک سلامت اصفهان در راستای آن تلاش کرده اســت.

نگاره مرکز جراحی محدود در شهرک سلامت به حساب می آید که بزرگترین گام ها را در جهت ایجاد محیطی مناســب برای بیماران فراهم کرده است. مریم طباطباییان جراح پستان و یکی از فعالانی است که در این مجموعه همکاری میکند. او در مورد نحوه کارکــرد و ضرورت ایجاد مرکزی همچون نگاره در اســتان اصفهان گفت: در زمینه درمان ســرطان موضوعی که بســیار حائز اهمیت است اینکه جایگزین شدن روش های درمان تیمی و گروهی درمان به جای درمان های پراکنده در سطح شهر صورت گیرد.

طباطباییان افزود: در حال حاضر برای بهبود عملکرد در پروســه تشخیص و درمان سرطان ها بیشتر تلاش میشود از مراکز کوچک که بعضًا ازلحاظ جغرافیایی از هم دور هستند به مراکز جامع تبدیل شود و این موضوع بیشتر برای بیماران به عنوان نقطه قوت به حســاب می آیــد. این جراح تصریح کرد: جمیع بودن خدمــات درمانی در یک مرکز از اهمیت ویژه ای برخوردار است چراکه باعث میشود بیماران برای روند درمانی خود خدمات را در دســترس تر داشته باشند و بودجه کمتری را هزینه کنند. او در ادامه به بعد گردشــگری ایجاد شــده در مرکز جراحی نگاره نیز اشــاره کرد و بیان داشــت: بدون شــک وجود مراکزی همچون مرکز جراحی نگاره میتواند ظرفیت مطلوبی برای گردشــگری سـلـامت ایجاد کند.

طباطباییان خاطر نشــان کرد: مرکز نگاره به عنــوان یک مرکز جراحی محدود در شــهرک سـلـامت میتواند جذابیت های زیادی را برای شــهر و منطقه داشته باشد. از سوی دیگر نوع ساخت و تجهیزات اســتاندارد موجود در آن متمایز از ســایر واحدهایی اســت که در استان وجود دارد. او بابیان اینکه بیمار با مراجعه به شــهرک سلامت حجــم ترددهای غیرضروری خود را تا حدود زیادی کاهــش میدهد اذعــان کرد: اصفهان شــهری با ارجاع های زیاد اســت در حوزه ســلامت به علت پراکندگی مراکز درمانــی بیماران و به صورت ویژه کســانی که از استان های دیگر برای درمان مراجعه کرده اند با مشــکلات زیادی روبرو میشوند که این مرکز با تجمیع تمام واحدهای موردنیاز این مشکل را حــل خواهد کرد.

به گفتــه طباطباییان در مرکز نگاره کارکنان مســلط به زبان انگلیسی هستند تا بتوانند تعاملــی مطلوب با مراجعان از ســایر نقاط جهان داشته باشند. او در ادامــه در مورد تأمیــن تجهیزات با توجه به وضعیت تحریم کشــور گفت: بــا توجه به اینکه در شــرایط تحریم به ســر میبریم بدون شــک فراهم آوری تجهیزات با بالاترین میزان اســتاندارد بین المللــی یکــی از نقاط قوت موجود اســت که به خوبی محقق شــده است. وی اظهار کرد: در حال حاضر در استان اصفهان دو مرکز رادیوتراپی بیشتر وجود ندارد و بســیاری از بیمــاران برای ادامه روند درمانی خود لازم است به استان های دیگر مراجعه کنند و این در حالی اســت که با بهره برداری از این مرکز بار استان را ازلحاظ درمان کاهش پیدا خواهد کرد.نظرات کاربران
ارسال نظر