اخبار

راه های مقابله با ترس واسترس در دندانپزشکی

16\07\1399
راه های مقابله با ترس واسترس در دندانپزشکی

یک دندانپزشک ترس و استرس برای درمان های دندان پزشــکی را از موارد شــایع در بین اکثر بیماران دندانپزشــکی دانست و گفت: پرداختن به این موضوع با بررسی علت ها و ارائه روش های تعدیل کننده میتواند تاثیر خوبی برای این گروه از افراد داشته باشد و باید در ابتدا به علت ترس ها باید پرداخت.

به گزارش روابط عمومی شــهرک سلامت، علی کاظمیون، دندانپزشک و مدرس دانشکده دندانپزشکی دانشــگاه آزاد اصفهان با اشــاره به اینکه برای بعضی از افــراد ترس از دندانپزشــکی ریشــه در درمان های دندانپزشکی در دوران کودکی دارد عنوان کرد:چنان چه قبل از درمان با کودکانی که دارای اســترس هستند الگوی مناسب رفتار درمانی صورت بگیرد ,نظیر انچه که پزشک روان شــناس کودک در کلینیک سیواک انجــام میدهد , کودک درمان دندانپزشــکی با تجربه ای خوشــایند را تجربه میکند وبنابراین هیچ گاه حتی در بزرگسالی از درمان دندانپزشکی هراسان نخواهد بو د.

کاظمیون تاکید کرد: دســته بعدی افرادی که ترس از دندانپزشکی دارند کسانی هستند که حرف دیگران در آنها تاثیــر زیاد دارد به طوری کــه وقتی دیگران خاطرات ناخوشایند از درمان خود را مطرح میکنند ویا اســترس خود از دندانپزشکی را بیان میکنند اطرافیان تاثیــر میگیرنــد و ناخودآگاه از درمان دندانپزشــکی میترسند ,در صورتیکه فرد باید بداند این تجربه دردناک از دندانپزشــکی میتواند فقط برای همان شخص ودر شرایط ویژه ای رخ داده باشد وبرای همه الزاما نمیتواند اتقاق بیافتد.

او بیان داشــت: مورد بعدی علل ترس در دندانپزشــکی همان ترسی هست که شخص از انواع ســرنگ های تزریقات دارد وبرای دندان پزشکی شکل سرنگ تزریق با ظاهر فلزی ونسبتا بزرگتر از سرنگهای تزریق معمولی ترس بیشــتری القا میکند ,این مشکل برای کودکان با پوشــاندن کاور به شکل اسباب بازی تا حدودی حل شــده ولی برای بزرگسالان این راه کار مناسب نیســت. این دندانپزشک خاطر نشان کرد: در مواردی دنانپزشــک با اســتفاده از ژل های بی حسی قبــل از تزریق ویا دور کردن ســرنگ حین تزریق از حوضه دید بیمار این شــرایط را کنترل میکند و البته علل دیگری هم در ترس از دندانپزشــکی تاثیر گذار اســت نظیر بعضی بیماری هایی که خود فرد درگیر آن هستند نظیر بیماری اوتیسم یا حتی بیماری های زمینه ای نظیر بیماریهای قلبی عروقی فشار خون ,دیابت ,کم کاری وپر کاری تیروئید ونظایر آن که باعث میشــود بیمار نتواند محیط واعمال دندانپزشکی را تحمل کند ,برای این افراد پروتکل های درمانی ویژه اعمال میشود وجای نگرانی نیســت .

او افــزود: گاهی ظاهرمحیط دندانپزشــکی نظیر یونیت دندانپزشکی ویا حتی بوی مواد کاربردی دردندانپزشــکی برای بعضی افراد دلهره آور اســت . کاظمیون اضافه کرد: یکی دیگر از موارد ترس از دندانپزشــکی که جزو موارد نادر تر میباشــد افرادی هســتند که با ورود اجســام خارجی نظیر آینه دندانپزشــکی وســایر ابزار آلات درمانی حالت تهوع پیدا میکنند واز ترس اینکه نتوانند با دندانپزشک حین درمان همکاری کنند به دندانپزشکی مراجعه نمیکنند در حالی که اینگونه افراد بدانند این مورد را بسیار ساده با تجویز داروهای ضد تهوع ویا تزریق های مخصوص داخل دهانی قبل از شــروع درمان میتوان کنترل کرد وهیچگونه جای نگرانی نیســت.

او با بیان اینکه موارد دیگر ترس از دندانپزشــکی خصوصا در شرایط فعلی شیوع کرونا مربوط به افرادی هست که حتی در زندگی عادی خود دارای وسواس هستند واینگونه افراد به غیر استریل بودن همه چیز شک دارند گفت: در صورتیکه این افراد بدانند تمام وســایلی نظیر سر ساکشن سری پوار وانواع کاورهای پلاســتیکی ودستکش ها یکبار مصرف ومخصوص هر بیمار جداگانه اســت و وسایل دیگرتوسط اتوکلا استریل شده برای هر بیمار در پک جدا بکار می رود واز این لحاظ هم جای نگرانی نیست.

کاظمیون تصریح کرد: بعضی افراد علت ترس خود از دندانپزشکی را صدای تولید شده از توربین دندانپزشکی مطــرح میکنند که با توجه به در دســترس بودن هند فری های متصل شونده به موبایل بیمار میتواند حین درمان به موســیقی گوش بدهد تا اینکه صدا دستگاه را کمتر متوجه بشــود. به گفته کاظمیون در ابتدا بیمار دندانپزشــکی بایــد از ضرورت درمان دندانپزشــکی خصوصــا در موارد اورژانس که میتواند بحرانی شــود آگاه بشود دراین صورت پذیرش وتحمل درمان آسان تر میشود.

او اظهار کرد: یکی از راهکارهای دیگر که الان دردندانپزشکی سیواک در شهرک سلامت اصفهان بکار گرفته میشود اینکه پزشک روانشناس با بیماران دارای ترس واســترس از دندانپزشکی قبل از درمان صحبت میکند وبدین صورت تا حدود زیاد پذیرش درمان برای بیمار تسهیل میشود.

این دندانپزشک گفت: در مجموع افراد دارای ترس از دندانپزشــکی بدانند بطور کلی راه کارهای مقابله با ترس واسترس در دندانپزشکی امروزه در دسترس است ومیتوانند بدون دغدغه برای داشتن دندان هایی سالم به دندانپزشکی مراجعه کنند .ما دوستدار لبخندی زیباتر برای شما هستیم.نظرات کاربران
ارسال نظر