اخبار

دندان های پوسیده کودک به جای کشیدن باید ترمیم شود

22\07\1398
دندان های پوسیده کودک به جای کشیدن باید ترمیم شود

رقیه ایرانپور، دندانپزشـک عمومی، از این موضوع سـخن میگویـد کـه خانواده هـا بـا تصـور اینکـه دندان هـای شـیری در شش سـالگی می افتـد برای ترمیم پوسـیدگی آنهـا اقدامی نمی کننـد، می گویـد: دندان هایی کـه می افتنـد دندان های قـدام و جلویـی هسـتند و دندان هـای آسـیاب تـا 12 سـالگی در دهـان کـودک می ماننـد؛ بنابرایـن اگـر تـا پنج سـالگی کـه دنـدان پوسـیده اسـت، ترمیـم نشـود یـک سـال بعـد عفونت می کنـد و بایـد از دهـان خارج شـود. بـه گـزارش روابط عمومـی شـهرک سلامت، او در ادامـه تاکیـد می کنـد: در صورتـی کـه دندان هـای آسـیاب شـیری کـه نقـش حفـظ کننـده فضـا را دارنـد، کشـیده شـوند کـودک تـا سـن 12 سـالگی بـدون دنـدان می مانـد و همیـن باعـث می شـود فـک، رشـد مناسـبی نداشـته باشـد و دندان هـای دائمـی در محـل اصلـی خـود رشـد نکننـد کـه در ایـن صـورت ترتیـب دندان هـا بـه هـم ریختـه می شـود.

ایرانپـور در ادامـه بـا اشـاره بـه اینکـه وقتـی دنـدان کشـیده شـود به دلیـل اینکـه دندان هـای دیگـر بـه سـمت فضـای خالـی حرکـت می کنند بـرای فـک و دهان مشـکلاتی به وجـود می آیـد، خاطرنشـان می کنـد: در صورتـی کـه بتوان بـا درمـان و ترمیـم مناسـب دندان هـا را حفـظ کـرد، پـس از افتـادن، دندان هـا بـا فاصلـه مناسـب رویـش پیـدا می کننـد، اما در صورتی که دندانی به ناچار کشـیده شـود، محل خالی آن بـا وسـیله ای بـه نـام فضانگهـدار پـر می شـود تـا مشـکلی بـه وجـود نیایـد. او در بخـش دیگـر گفته هـای خـود از پوسـیدگی و حتـی شکسـتگی دندان هـای شـیری به خاطـر مصـرف قطره های آهـن در کـودکان گفته و یـاد آور مـی شـود: بسـیاری از بچه ها بـه خاطـر بلـع نـوزادی کـه دارنـد مقـداری از ایـن قطـره را برمی گرداننـد کـه بـه مـرور در سـطح دنـدان رسـوب ایجـاد می کنـد.

ایـن دندانپزشـک عمومـی توضیـح می دهـد: بلافاصلـه بایـد ایـن رسـوبات از دنـدان پـاک شـود و در مواقعـی کـه بچه هـا کوچکتـر هسـتند و اجـازه تمیزکـردن نمی دهنـد،لازم اسـت والدیـن بـا گاز اسـتریل کـه بـه دور انگشـت پیچیـده میشـود، دندانهـا را تمیـز کننـد. در ایـن میان هر اندازه تمیزی دندان با دقت بیشـتری انجام شود، زیـان و رسـوب کمتـری شـکل مـی گیـرد. او با ذکـر اینکـه این رسوب وقتی ایجاد می شـود جذب فرایند پوسیدگی بر روی دندان رابه دنبـال دارد،ادامه میدهد: هرچقدر بهداشـت و تمیـزی بیشـتر باشـد، احتمـال از دسـت دادن دنـدان کودک کمتر است؛ در غیر اینصورت همه رسوبات جمع شده و پدر و مادر با یک لایه خوردگی در سـطح دندان روبه رو می شوند که معمولا راهی برای ترمیم آن توسـط دندانپزشـک وجود نـدارد.او تا کید می کنـد: خرابی دنـدان در صورتـی که باعث آبسـه شـده و از انتهـای ریشـه دچـار عفونـت شـود بـر جوانـه دنـدان دائمـی اثر مـی گـذارد و پـس از رویش لکه ای سـفید و قهـوه ای بـر روی دنـدان نمایـان مـی شـود . نظرات کاربران
ارسال نظر