اخبار

دندانپزشکی دیجیتال در کلینیک سیواک

15\02\1399
دندانپزشکی دیجیتال در کلینیک سیواک

یـک جـراح و دندانپزشـک درخصـوص دندانپزشـکی دیجیتـال گفـت: بـه طـور کلـی دندانپزشـکی دیجیتـال بـه اسـتفاده از فناوریهـای صنعـت روز دنیـا در حیطـه دندانپزشـکی گفتـه میشـود. به گزارش روابط عمومی شـهرک سلامت، دکتـر آرش رواقی در این خصوص عنـوان کـرد: فناوریهـای جدید انـواع مختلفی دارد کـه به صـورت پیوسـته در حیطه دندانپزشـکی اسـتفاده میشـود. سیسـتمهای رادیوگرافـی سـه بعدی، لیزرهـا، اسـکنرهای داخـل دهانـی، کدکـم، پرینترهـای سـه بعدی، سیسـتمهای فتوگرافـی و طراحی هـای قبـل از انجـام کار در حیطـه ایمپلنتولـوژی و پروتزهـای صـورت و اسـتفاده از هـوش مصنوعـی و کـم کـردن خطاهـای انسـانی در حیطـه کار دندانپزشـکی از جملـه آنهـا هسـتند. او افــزود: همانطــور کــه میدانیــد امــروزه، در کنــار اینکــه دندانپزشــکی روی بازگردانــدن عملکــرد بیمــاری کــه دچــار مشـکلات دندانـی یـا فکـی و اسـتخوانی متمرکـز شـده اسـت، بـه زیبایــی دندانهــا نیــز اهمیــت داده و از ایــن رو دندانپزشــکی دیجیتــال کمــک کــرده اســت تــا ایــن زیبایــی را بهتــر بــرای بیمــاران اجــرا کنیم.

ایــن جــراح و دندانپزشــک بــا بیــان یــک نمونـه بـه بیـان فوایـد دندانپزشـکی دیجیتـال پرداخـت. او در ایــن بــاره تصریــح کــرد: دقــت بــالای دندانپزشــکی دیجیتــال یکــی از نــکات حائــز اهمیــت ایــن نــوع دندانپزشــکی اســت. بــه عنــوان مثــال بــرای روکــش دنــدان بایــد تراشــی روی آن ایجـاد شـود و قسـمتی از دنـدان را برداریـم تـا فضایـی کـه روکـش دنــدان اشــغال میکنــد را جبــران کنــد.ایــن جــراح افــزود: ایــن فضــای تــراش داده شــده بایــد بــه لابراتــوار انتقــال داده شــود تــا روکــش بــرای اســتفاده آمــاده شــود.

در مراحــل قالبگیــری ممکــن اســت مــوادی کــه بــرای ایــن کار در نظرگرفتــه شــده در بهتریــن حالــت خــود تطابــق کامــل بــا دنــدان تــراش خــورده پیـدا نکنـد و حتـی ممکـن اسـت حبـاب بزنـد، امـا اکنـون وقتـی بـا اسـکنر داخـل دهانـی اسـکن میکنیـد، تصاویـری بـا کیفیـت بــالا، دقــت زیــاد و کمتریــن خطــا را بــه دندانپزشــک ارائــه میدهـد کـه ایـن نشـانگر دقـت بـالای دندانپزشـکی دیجیتـال است. رواقـی با بیـان اینکـه دندانپزشـکی دیجیتال منجر بـه حذف تعـدادی از مراحـل دندانپزشـکی در بخـش قالبگیـری و ... شـده اسـت، بیـان کـرد: هرچـه مراحـل قالبگیـری در دندانپزشـکی بیشـتر میشـود، امـکان خطـا نیـز افزایـش پیـدا میکنـد و وقتی کـه مراحل کمتر میشـود خطـا نیز کاهـش پیدا میکنـد و از ایـن رو راحتـی کار بـرای دندانپزشـک و بیمـار نیـز افزایـش پیـدا میکنـد.

بـرای دندانپزشـک کار کـردن بـا اسـکنرهای دیجیتال بسـیار راحت تـر از قالبگیری هـا و روشهـای سـنتی اسـت و ممکـن اسـت دیـده باشـید کـه دندانپزشـک بـا دقـت قالبگیـری را انجـام میدهـد و متوجه میشـود کـه قالـب خـوب در نیامـده و مجبـور اسـت مجـددا ایـن کار را انجـام دهـد؛ اما بـا کار کـردن با اسـکنر دیجیتال پس از ثبت و عکسبرداری از دندان و دهان قالـب ثبـت میشـود و بـا یـک بـار انجـام دادن ایـن کار در بـازه زمانـی نهایتـا ده دقیقـه قالـب مجـازی دنـدان آمـاده میشـود.

به گفته او ایـن امر مزیتهـای زیادی نیـز برای بیمار بـه همراه دارد کـه میتـوان بـه کوتـاه شـدن زمـان بررسـی قالبگیـری دنـدان اشـاره کـرد. او اضافـه کـرد: علاوه بـر ایـن مـوارد، سـرعت دندانپزشـکی دیجیتـال نیـز بسـیار بالاسـت، پروسـه بررسـی و قالبگیـری و تحویـل روکـش در ایـن روش نهایتـا یـک سـاعت طـول خواهد کشـید؛ ولـی قالبگیـری و تحویـل روکـش بـه روش سـنتی بـازه زمانـی یـک تـا دو هفتـه و در مـواردی بـازه زمانـی طولانی تـری را شـامل میشـود. ایـن جـراح و دندانپزشـک بـا اشـاره بـه اسـتریل و بهداشـتی تر بـودن کار در دندانپزشـکی دیجیتـال گفـت: از زمانـی کـه اسـکن دنـدان در دندانپزشـکی دیجیتـال انجـام میشـود دیگـر اطلاعات مورد نیاز شـما به صـورت دیجیتال اسـت و این اطلاعات به استریلی احتیاج ندارد و دستگاهی که با آن اسکن انجـام میشـود اسـتریل مخصـوص بـه خـود دارد.

رواقـی در خصـوص طراحی هـای قبـل از کار در دندانپزشـکی دیجیتـال گفـت: طراحی هـای قبـل از کار در علـم امـروز بسـیار کاربـردی شـده اسـت. هنگامـی کـه طراحـی را قبـل از اجـرای کار انجـام میدهیـم، منجر بـه ایـن میشـود کـه قبـل از شـروع درمـان از مشـکلاتی کـه در رونـد درمـان بـا آن رو بـه رو میشـویم، آگاه شـویم. او افـزود: همچنیـن از طریـق طراحـی دیجیتـال قبـل از کار علاوه بر بـالا بـردن اجـرای نکات تکنیکـی و فنـی کار میتـوان رضایتمنـدی بیمـار را نسـبت بـه مسـائلی چـون رنـگ و فـرم دنـدان طراحیشـده افزایـش داد. نظرات کاربران
ارسال نظر