اخبار

حل مشکل ترس دندان‌پزشکی باهیپنوتیزم درشهرک سلامت

16\02\1399
حل مشکل ترس دندان‌پزشکی باهیپنوتیزم درشهرک سلامت

با بهره گیری از امکاناتـی نظیرآموزش، مشـاوره و هیپنوتیزم دیگـر تـرس از دندانپزشـکی در کـودکان و بزرگسـالان وجـود خارجـی نـدارد. بـه گـزارش روابط عمومی شـهرک سلامت، مسـئول فنـی کلینیـک سـیواک بـا اشـاره بـه اینکـه در ایـران نسـبت بـه کشـورهای دیگـر پوسـیدگی وضعیـت مناسـبی نـدارد و ایـن موضـوع شایسـته کشـور مـا نیسـت میگویـد: در اکثر موارد دندانپزشـکی به عنـوان یک فرایند گـران در ذهـن مـردم ثبـت شـده و مـردم بـرای مراجعـه بـه دندانپزشـک اقـدام نمیکننـد.

صفـورا شـاه طالبـی عنـوان میکنـد: مطـرح شـدن گرانـی بـه خاطـر ایـن اسـت کـه بـه آرامـش فکـری برسـیم؛ امـا در واقـع شـخص بـا ایـن روش خـودش را فریـب میدهـد؛ چـرا کـه معاینـات اولیـه دنـدان پزشـکی کاملا رایـگان اسـت و حتـی درایـن مرحلـه هـم افـراد بـرای پیشـگیری از پوسـیدگی اقدامی نمیکنند.تعـداد زیادی از دندان پزشـکان برای این مرحله ویزیـت رایگان دارند؛ ولـی با این وجود افـراد مراجعه نمیکننـد تـا بدانیـم وضعیـت دنـدان آنهـا چگونـه اسـت. او بـا اشـاره بـه اینکـه در کشـورمان مشـکل فرهنگـی بـا حـوزه دندانپزشکی زیاد اسـت، ادامه میدهد: متاسفانه آموزش در ایـن حـوزه جایگاهـی نـدارد و حتـی شـهروندان نمیدانند لازم اسـت بـرای پیشـگیری از هزینه هـای زیـاد بـا یـک مرکـز بـرای معاینـه و پیشـگیری ارتبـاط مـداوم برقـرار کننـد .

او اضافـه میکنـد: دولـت بهتـر اسـت بـرای کاهـش آسـیبها در زمینـه دنـدان پزشـکی مراکـز خصوصـی را هـم بـه عنـوان مراکـز پیشـگیری بپذیـرد ومدیـران نیـز لازم اسـت در حـوزه پیشـگیری بسـیار بیشـتر سـرمایه گذاری کننـد. شـاه طالبی عنـوان میکنـد: دنـدان پزشـکان و مراکـز خصوصـی بایـد در حـوزه پیشـگیری همـت کننـد و خانواده هـا هـم بایـد بداننـد بـا پیشـگیری و ارتبـاط موثـر میتـوان بـه سلامت دندانهـای دائمی کمـک کـرد؛ چـرا کـه ا گـر نتـوان دنـدان سـالم را محافظـت کـرد، قطعـا نمیتـوان بـه حفـظ دنـدان پوسـیده کمـک کـرد.او اضافـه میکنـد: بهتـر اسـت از وقتـی که دنـدان از لثه بیرون نیامده، بهداشـت لثه کـودک رعایت شـده و کم کم آموزشهای مسـتمری که در مرکـز به کودکان ارائـه میشـود در برنامـه خانواده هـا قـرار بگیـرد و بـا برقـراری ارتبـاط موثـر بـا یـک مرکـز دنـدان پزشـکی کـودک را بـا رونـد معاینـه فصلـی دندانهـا آشـنا کـرده تـا در بـزرگ سـالی بـا این فرایند غریبه نباشد.

شـاه طالبی از انواع روشها در کلینیک سـیواک بـرای برقـراری ارتبـاط موثـر بـا مراجعـه کننـدگان نـام بـرده و میگویـد: مکانیزم هـای مختلفـی ایجـاد شـده تـا ارتبـاط دوسـویه بیـن مراجعـه کننـده و کادر کلینیـک برقـرار شـود. فضـای کلینیـک بـه شـکلی طراحـی شـده کـه بتـوان بـرای تفریـح یـا آمـوزش و حتـی درمـان از آن اسـتفاده کـرد و همـه مـردم ایـن امـکان را داشـته باشـند کـه بـا هدف هـای مختلـف وارد یـک مرکـز درمانـی بشـوند؛ به عنـوان مثـال، نماد پـارک تعبیه شـده ، فضـای درمانی محض را میشـکند تا کودک و حتـی دیگر مراجعـه کننـدگان بتواننـد در محیط، احسـاس آرامش کنند؛ چرا کـه برقـراری ارتباط موفق بسـیار مهمتـر از مسـائل دیگـر است.

شـاه طالبی بـا بیـان اینکـه مجموعـه سـیواک بیشـترین انـرژی را بـر حـوزه پیشـگیری گذاشـته اسـت، اضافـه میکنـد: اعتقـاد داریـم آمـوزش و پیشـگیری را بایـد از نسـل جدیـد آغـاز کـرد و ایـن موضـوع از امکانـات ایجـاد شـده بـرای آمـوزش کـودکان کاملا مشـهود اسـت. بـه گفتـه او، در هـر شـیفت کاری بیـن سـه تـا هشـت روانشـناس کـودک در کلینیـک فعالیـت میکننـد؛ چـرا کـه قرار نیسـت ماننـد گذشـته سـابقه و ذهنیت بـد و فوبیا تـا آخر عمرهمـراه کـودک باشـد. بـا همیـن هـدف بچه هـا بـا لگـو و پـازل، آمـوزش لازم پیـش از درمـان را دریافـت میکنند.

شـاه طالبـی از آخریـن دسـتاوردی کـه جدیـدا بـه دندانپزشـکی سـیواک اضافـه شـده اسـت، خبـر داده و در ایـن بـاره توضیح میدهـد: بخـش هیپنوتیـزم بـا هـدف از بیـن بـردن تـرس از دندان پزشکی برای کودکان و بزرگسـالان در این کلینیک راه انـدازی شـده اسـت تـا در ایـن واحـد طیـف زیـادی از افراد در ایـن قالـب درمـان شـوند و کار دندانپزشـکی بـه خوبـی بـرای آنهـا انجـام شـود. او در پایـان خاطر نشـان میکنـد: بسـیاری از افـراد بـه خاطـر فوبیـای دندانپزشـکی دچـار مشـکلات حاد در این زمینه هسـتند و میکروبهای موجود در دهانشـان میتوانـد بـه کل سیسـتم بدنـی آنهـا آسـیب بزنـد. بـا هیپنوتیـزم میتـوان ایـن مشـکل را بـرای همیشـه حل کرد. نظرات کاربران
ارسال نظر