اخبار

حفظ دندان های آسیب دیده تا حد امکان در کلینیک سیواک

17\06\1398
حفظ دندان های آسیب دیده تا حد امکان در کلینیک سیواک

بیشتر دندان های شیری در صورت عفونت باید کشیده و از دهان خارج شـوند ولی دنـدان های دائمی حتـی در صورت بـروز عفونـت در بیشـتر موارد مـی تواننـد ترمیـم شـده و باقـی بمانند. به گزارش روابط عمومی شـهرک سلامت، مسـئول فنـی کلینیـک سـیواک بـا بیـان اینکـه سـاختار دندان هـای شـیری با دندان های دائمی کاملا متفاوت اسـت، می گوید: دندان هـای شـیری بـر خلاف دائمـی هـا دارای کانال هـای جانبی نیز هستند که برخی اوقات از دسترس خارج هستند و دنـدان پزشـک نمـی توانـد همـه آنهـا را کامـل درمـان کنـد.

این در حالی اسـت که دندان های دائمی دارای ریشـه های بزرگتـر هسـتند و از طرفـی کانال هـای فرعـی کمتـری دارنـد در نتیجـه وقتی یک دنـدان دائمی عفونت میکند، شـانس بیشـتری برای درمـان دارد. دکتر صفورا شـاه طالبی ادامـه می دهد: وقتی دندان شـیری کشـیده می شـود، فضای دنـدان بایـد بـا فضـا نگهـدار حفـظ شـود، چرا که در غیر این صورت باعث می شود دندان های شـیری یا دائمی عقـب رو به جلو حرکـت کنند و اجـاره رویش به دندان دائمـی زیریـن را ندهند، بـه همین خاطـر حتی اگر دندان عفونی بعضی اوقات دردناک هم نیست و به درمان جـواب نمی دهد، باید کشـیده شـود زیرا باعث آسـیب دندان دائمـی زیریـن می شـود و بعد از کشـیدن بـرای حفـظ فضـای دندان دائمـی بایـد از فضانگهدار اسـتفاده کرد. او توضیـح می دهـد: هنگامـی کـه دنـدان شـیری عفونـت می کنـد، ایـن عفونـت از اسـتخوان بـه جوانـه دنـدان دائمـی زیرین نفوذ می کند و باعث آسیب جوانه می شود، به همین دلیـل اسـت کـه در بعضـی از کـودکان وقتـی دنـدان دائمـی بیـرون مـی آیـد لکه هـا یـی روی سـطح دنـدان وجـود دارد یـا دنـدان در خیلـی مـوارد کامـل تشـکیل نشـده اسـت.

شـاه طالبـی خاطـر نشـان می کنـد: دنـدان دائمـی در بعضـی اوقات کـه عفونت مـی کند میتـوان یک عصب کشـی خوب و کامل انجام داد و بیمار می تواند دارو اسـتفاده کند تا در این مـدت اسـتخوان خـودش را بازسـازی کـرده و با ترمیـم اصولی دنـدان بـرای او سـال ها کار مـی کنـد.او توضیـح می دهـد: دندان هـای دائمـی بزرگسـالان وقتـی عفونـت می کنـد دندان پزشـک عصب عفونی را خارج می کنـد، مـاده ای روی دندان در کانال دندان می گذارد که مدتی بسته به تشخیص دندان پزشـک در دهـان مـی مانـد آن مـاده تمـام کانـال و اسـتخوان اطراف دنـدان را ضدعفونی می کنـد و میکروب هـای اطراف دنـدان را از بین می برد و کانـال آماده پر کردن می شـود. مدیر فنی کلینیک سـیواک ادامه می دهد: وقتی کـه کانال دندان بعـد از یک هفتـه آمـاده شـود، دندان پزشـک پـس از شسـت و شـوی کانال آن را بـا مواد مخصـوص پـر میکنـد و روی کانال دنـدان نیـز بایـد حتمـا پـر شـود، چـرا کـه در غیـر ایـن صـورت مجددا دندان عفونت می کند که در این شـرایط باید کشـیده شـود. در مورد دندان های شـیری اگر عفونـت نزدیک جوانه دندان دائمی باشد باید سریع کشیده شـود، اما در صورتی که عفونـت کـم باشـد مـی تـوان کانـال را پاکسـازی کـرد تـا دندان باقی بماند.

شاه طالبی همچنین در مورد دندان های دائمی توضیـح مـی دهـد: وقتـی دنـدان را می کشـیم کـه یـا عصـب آسـیب زیادی دیده و عفونت بسـیار شـدید دور ریشـه را گرفته اسـت به طوری که دیگـر تاج دنـدان قابل نگهـداری و روکش دادن نیست، در آن شرایط دندان باید کشیده شود و بعد از آن هم جایگزیـن کـردن ایمپلنت جـزو ضرورت هـا در بزرگسـالان اسـت امـا در دنـدان هـای شـیری متناسـب بـا سـن کشـیدن دنـدان یـا از فضـا نگهـدار اسـتفاده مـی شـود و یـا ا گـر بـه زمـان رویش دنـدان دائمی نزدیک باشـد، فضـا را برای رشـد دندان دائمـی خالـی نگـه مـی داریم. او تاکیـد مـی کنـد: در دنـدان هـای بزرگسـال چنانچـه فضـای خالی دندان یا توسط ایمپلنت و یا پروتزهای دندانی جایگزین نشـود به مرور با کج شـدن دندان های مجاور به سمت فضای خالی، نظـم دندان هـا از بیـن مـی رود، به همیـن خاطـر، به جز دنـدان عقل مابقـی دندان هـا در صورت کشـیده شـدن باید به سـرعت جایگزین شـوند.

شـاه طالبـی در بخـش پایانـی گفتـه هـای خـود بـه ایـن نکتـه اشـاره می کنـد: دنـدان هایـی کـه در بزرگسـالان عصـب کشـی مـی شـوند حتمـا بایـد پـر شـده و در بسـیاری از مـوارد دندان هـا بایـد روکـش شـوند، بـه دلیـل اینکـه وقتـی دنـدان بـه عصـب می رسـد، بخـش زیـادی از دنـدان از بیـن رفتـه و نیـاز بـه روکش دارد تا دندان نشـکند. او در پایان یادآورشـد: چنانچه یک فرد بهداشـت دهـان خـود را بـه خوبـی رعایـت کنـد وهرشـش مـاه یک بار به دندانپزشـک مراجعه کند، میتواند دنـدان خود را از عصب کشـی یـا کشـیدن نجـات دهـد. نظرات کاربران
ارسال نظر