اخبار

حفاظت از دندان ها در برابر ضربه

21\04\1399
حفاظت از دندان ها در برابر ضربه

با شروع فصل تابستان و با حضور بیشتر کودکان در پارک ها و اماکن ورزش بهتر اســت والدین چند نکته ی کلیدی در رابطه با ضربه به دندان های کودکان بدانند. به گزارش روابط عمومی شــهرک سـلامت، هاجر همامی جراح و دندانپزشــک عمومی گفت: اســتفاده از محافظ دهانــی در بســیاری از ورزش ها بخصوص ورزش های رزمی الزامی اســت و ساخت محافظ دهانی استاندارد را از دندانپزشک خود بخواهید.

همامی با اشاره به اینکه در بیشــتر ضرباتی که به دندان ها وارد میشود قسمتی از تاج دندان دچار شکستگی می شود عنوان کرد: مســئله مهم در این مورد مراجعه سریع به دندانپزشک است,حتی اگر کودک شــما هیچگونه علائمی نداشته باشــد دندانپزشــک با معاینات کلینیکی و پاراکلینیکی میتواند به حفظ حیات دندان شــما کمک شایانی کند. او اظهار کــرد: در موارد معدودی دنــدان از محل خود خارج میشــود که به این حالت avulsion میگویند. به گفته این دندانپزشک درصورتیکه اوالشن مربوط به دندان شیری باشــد نیازی به جاگذاری مجدد در دندان نیست زیرا جوانه دندان دائمی زیرین آسیب میبیند.

همامی بیان داشت: بیشترین ســن درگیری مربوط به خارج شدن دندان از ساکت دندانی سن7 تا9 سال است. بیشترین دندان درگیر این ماجــرا دندان قدامی بالا اســت که در تمام آسیب های ناشی از ضربات, کودکانی که فک بالایی جلو زده ای داشــته باشند بیشتر در معرض این خطر هســتند بنابراین معاینات ارتودنســی در این ســن یک نیاز واقعی اســت.

او تصریح کرد: در صورت خروج دنــدان دائمی از دهان کودک قبل از هر چیز آرامش خود را حفظ کنید و ســریعا دندان خارج شده را پیدا کنید، دندان را از محل تاج نگهدارید و به ریشــه دندان دست نزنید، دندان را 30 ثانیه زیر جریان آب سرد بشــویید اگر خودتان توانایی جاگذاری دندان را داشتید این کار را انجام دهید و سریعا به دندان پزشک مراجعه کنیــد در غیر این صورت دندان را در محیط مناســبی مانند شیر قرار دهید . دندان را به هیچ وجه داخل آب قرار ندهید داخل دهان والدین هم میتواند محل مناســبی برای نگهداری دندان در شــرایطی که شیر در دسترس نیســت باشد. او تأکید کرد: کمتر از نیم ساعت به دندان پزشــک رســانده شــود بعدازاین زمان امکان موفقیت درمان کم میشود. این جراح عنوان کرد: بعد از مراجعه به دندان پزشــک و درمان های ضــروری توجه به چند نکته حائز اهمیت است نکته اول اینکه بررسی واکسن کزاز کودک باید در اولویت قرار داده شود. از سوی دیگر مراجعه و انجام معاینات به طور مداوم تا یک سال پس از جاگذاری بسیار ضرورت دارد. او ادامه داد: نکته دیگری که باید به آن توجه داشــت اســتفاده از مسواک نرم به مدت 1 ماه اســت و3 الی 4 هفته فشار جوشی مستقیم روی دندان نباشد.

همامی خاطرنشــان کرد: به مدت 1 ماه نوع تغذیه بســیار نرم باشد و از گاز گرفتن مواد اجتناب شود و باید دانست که جاگذاری دندان یک درمان موقت است و در بهترین حالت این درمان5 تا 10 سال دوام دارد بنابراین همیشه پیشگیری بهتر از درمان است و با ایجاد محیط امن و بدون خطر برای کودکانمان میتوانیم از بسیاری از درمان های پیچیده رها شویم. نظرات کاربران
ارسال نظر