اخبار

جراحی های آنلاین در مرکز جراحی محدود نگاره انجام خواهد شد

14\10\1398
جراحی های آنلاین در مرکز جراحی محدود نگاره انجام خواهد شد

به گزارش روابط عمومی شهرک سلامت اصفهان، در دنیای امروز به دلیل گســتردگی علوم هیچ مجموعه و نهــادی نمیتواند ادعــا کند که تمام خواســته های ارباب رجوع خود را بدون نیاز به ســازمان ها و نهادهای دیگر بتواند انجام دهد. ایــن موضوع در بخش درمانی بیش از ســایر بخش ها اهمیت خود را به رخ می کشــد چراکــه روزانه علوم مربوط به بهداشــت درمان چه در بخــش تولید تجهیــزات و خدمات و داروهــا و چه در بخش دانش علمی پزشــکان و متخصصان روند رو به رشدی را پشت سر میگذارد.

کشور ما و به صورت ویژه اســتان اصفهان نیز همیشــه تلاش کرده تا در بخش بهداشت و سلامت مطابق با استانداردهای روز دنیا باشد. ایجاد شــهرک سلامت یکی از رویکردهایی بوده که به همت بخــش خصوصی و خلاقیت نواندیشــانه جمعی از متخصصان و افــراد دغدغه مند حوزه درمان صورت گرفته است. به زودی مرکز جراحی محدود نگاره در این مجموعه فعالیت خود را آغــاز میکند. مرکزی که قرار اســت خدماتی فراتر ازآنچه تابه حال در استان اصفهان شاهد بوده ایم را به نه تنها شهروندان اصفهانی که فراتر از آن در ســطح ملی و بین المللی ارائه کند.

فهیمه بیاتی یکی از متخصصان جراح گوش و حلق و بینی است که با این مرکز همکاری میکنــد. این متخصص در مورد مرکز نگاره گفت: در این مرکز مطابق برنامه ریزی های صورت گرفته تلاش شــده با دیدی متفاوت نســبت به فرآیندهای درمانی که تابه حال انجام میشد روند درمانی در حوزهای وسیعتر صورت گیرد. بیاتی عنوان کرد: انجام جراحی های آنلاین، برگزاری کنفرانس های بین المللی و دارا بودن سیستم کنترل هوشــمند از نقاط قوت این مرکز اســت. او ادامه داد: از سوی دیگر ارائه خدمات در این حجم در مجموعه شــهرک سلامت رویکرد مثبتی بوده چراکه تمام خدمات درمانی در شــهرک ســلامت تجمیع شده است.

بیاتی با بیان اینکه وجود تمام خدمات و امکانات مورد نیاز بیماران در یک مجموعه آســایش و آرامــش را برای آنها در پــی دارد بیان کرد: این روند تســهیل در عبور و مرور و کاهش استرس و سردرگمی در یک مجموعه برای مراجعه کنندگان دارد. او در مورد تأثیر تمام برنامه های پیش بینی شــده در راســتای ارتقا جایگاه توریسم سلامت توضیح داد: یکی از رویکردهایی که در مرکز نگاره به آن پرداخته شده بهره گیری از کادر مجرب و مســلط به زبان انگلیسی بســیار حائز اهمیت اســت. بیاتی به روز کــردن دانش پزشــکی را در کنار تجهیز مراکز درمانی ازجمله نگاره را با اهمیت دانســت اضافه کرد: تمام فرآیندهای انجام شــده عواملی اســت که تعلق خاطر را برای مراجعه کننــدگان ایجاد میکند. او افزود: بیمــار هنگامی که برای درمان مراجعه میکند به محض مشــاهده تجهیــزات تا حد زیادی احســاس تعلق خاطر و اطمینان در آن ایجاد میشــود و این حس میتواند روند درمان را تــا حدودی ازلحاظ روانی بهبود ببخشد.

این متخصص جراحی گوش حلق و بینی اذعان کــرد: در جراحی گوش و حلق و بینی جایگاه اســتان و کشور در حد مطلوبی قرار دارد و اساتیدی که در سیستم آموزشی این رشته هستند تعاملات علمی گسترده ای با کشــورهای برتر در این حوزه دارند. او در مورد وضعیت فعلی جراحی های زیبایی در کشور عنوان کرد: در بخش جراحی گوش و حلق و بینی و زیبایی حجم بیشتر فعالیت بر اساس دانش و تخصص محور است و نقش تجهیزات در اینگونه جراحی ها کمترین اثرگذاری رادارند به همین دلیل کمترین وابستگی را داریم و این در حالی است که کشور ما در این حوزه پیشتاز است و میتواند روند جذب توریست را در حوزه درمان داشته باشد.نظرات کاربران
ارسال نظر