اخبار

تشخیص توده خوش خیم و بدخیم سینه بر عهده پزشک است

13\07\1398
تشخیص توده خوش خیم و بدخیم سینه بر عهده پزشک است

بیــش از 99 درصــد کیســت های ســینه در بانــوان خطرنــاک نیســتند و احتمــال ســرطان را بــالا نمــی برنــد. ایــن کیســت ها حتــی نیــاز بــه درمــان ندارنــد و اصــولا هیــچ درمانــی بــر روی آنهــا اثــر نــدارد. خوشــبختانه تنهــا یــک درصــد از کیســت ها مشــکوک هســتند و نیــاز بــه نمونــه بــرداری دارنــد. بــه گــزارش روابـط عمومـی شـهرک سـلامت، مدیر کلینیـک آناهیـد شـهرک سـلامت بـا تاکیـد بـر بی خطـر بـودن بیشـتر کیسـت ها، توضیـح میدهــد: بــر خــلاف کیســت ها کــه محتــوی مایــع هســتند، توده ها سفت و توپر هسـتند و ممکـن اسـت از بافـت غـددی یـا توده ای پارانشیمی سـینه تشـکیل شـده باشـند کـه بـر خـلاف کیسـت ها کــه عمومــا خوش خیــم هســتند، انــواع مختلــف خــوش خیــم و بـد خیـم را دارنـد.

مریـم طباطبائیـان ادامـه میدهـد: دربـاره هـر تـوده، اولیـن کاری کـه بایـد انجـام شـود ایـن اسـت کـه مطمئـن شــویم تــوده از نــوع بدخیــم نیســت. هرچقــدر ســن فــرد بیشــتر باشـد، احتمـال بدخیـم بـودن تـوده بیشـتر اسـت؛ بنابراین مـا در بانوان بـالای چهل سـال صرف نظـر از اینکه مختصـات ظاهری تــوده چطــور باشــد، بــه خاطــر ســن بیمــار احتمــال بدخیمــی تــوده را مطــرح و حتمــا توصیــه بــه نمونه بــرداری مــی کنیــم. ایــن متخصــص جراحــی بیماری هــای پســتان خاطــر نشــان میکنــد: در ســنین بــالای 50 ســال انجــام نمونه بــرداری بــه صـورت جـدی توصیـه مـی شـود؛ امـا بـرای دختـران زیـر 20 و 25 سـال، نمونه بـرداری بـه جـز مـوارد خـاص کـه تـوده خیلـی بـزرگ باشــد یــا در ســونوگرافی دوره ای علائــم مشــکوکی دیــده شــود، تجویــز میشــود.

دکترطباطبائیــان تاکیــد میکنــد: توده هــای پســتانی یــا غده هــای خــوش خیــم بایــد حتمــا تحــت پیگیــری قـرار بگیرنـد و در صورتـی کـه هـر گونـه علائـم مشـکوک از جملـه افزایــش ســایز تــوده در دو ســونوگرافی پیاپی، تغییــر در شــکل ضایعـه در دو سـونوگرافی، افزایش عروق واحسـاس سـفتی توده در معاینـه دیـده شـود حتمـا نیـاز بـه نمونـه بـرداری وجـود دارد. موسـس کلینیـک آناهیـد اضافـه میکنـد: توده هـا در 90 درصـد مـوارد خـوش خیـم و 10 درصـد مـوارد، بدخیـم هسـتند؛ بنابرایـن با لمس هر توده جای نگرانـی وجود نـدارد؛ اما همواره لازم اسـت تشـخیص خوش خیمی یـا بدخیمی به پزشـک سـپرده شـود.

او از مراجعـه دیـر هنـگام بیمـاران گلایـه کـرده و توضیـح مـی دهـد: به طورمعمـول بیمارانـی کـه بـا سـرطان های غیرقابل کنتـرل به مـا مراجعـه میکننـد، افـرادی هسـتند که بـا لمس تـوده در سـینه بـا توصیه هـای اطرافیـان از مراجعـه به پزشـک صـرف نظـر کرده انـد و بـا درمانهـای موضعـی یـا توجه نکـردن بـه ماهیـت تـوده، دیــر بــرای درمــان دســت بــه کار شــده انــد کــه باعــث پیشــرفت ضایعــه و عدم درمــان موفــق ســرطان شــده اســت. او تاکیــد میکنـد: در صورت وجـود توده در سـینه بانوان صرف نظر از سـن یـا صـرف نظـر از هـر آنچـه کـه حـس مـی کننـد، حتمـا باید بـرای تشـخیص خـوش خیمـی وبدخیمـی بـه پزشـک مراجعـه کنند.نظرات کاربران
ارسال نظر