اخبار

ترتیب طرح درمان در دندانپزشکی به زبان ساده

13\05\1399
ترتیب طرح درمان در دندانپزشکی به زبان ساده

آنچه درباره طرح درمان های دندانپزشــکی مراجعین به مراکز درمانی باید بدانیم این اســت دندانپزشــک پس از معاینات اولیه دهان و دندان ها بر اســاس مشاهدات در اغلب موارد اقدام به نوشتن گرافی (تصویرهای رادیولوژی) نظیر گرافی های کامل دندانی، بین دندانی و یا تک دندانی، خواهد نمود، ســپس بر اساس مشاهدات عینی و مستقیم دهانی دندانی و آنچه در گرافی های تهیه شــده ملاحظه میکند اقدام به دادن طرح درمان نهایی می نماید و عموما طرح درمان ها بر اســاس اولویت درمان های ضروری در ابتدا و بقیه درمان ها به توالی بعد از ضرورت ها، دسته بندی و اجرا میشود.

به گزارش روابط عمومی شــهرک ســلامت، علی کاظمیون با بیان اینکه تاریخچه بیماری های سیستمیک بیمار و شرایط فعلی آن بیماری ها و داروهایی که احتمالا بیمار مصرف میکند در طرح درمانی تأثیر خواهد داشت تصریــح کرد: بیماری های سیســتمیک نظیــر دیابت، بیماری های قلبی و عروقی و پوکی استخوان پیشرونده و نظایر آن اســت.

کاظمیون عنوان کــرد: مراجعین به دندانپزشــکی در اغلب موارد انتظار دارند آن چیزی که به نظر خودشــان صحیح اســت جز اولویت های درمان قرار بگیرد ولی همان گونه که عنوان شد دندانپزشک بر اساس مشاهدات و گرافی ها و تاریخچه بیماری ها طرح درمان را تعیین خواهد کرد. او تأکیــد کرد که در ابتدا باید گفت طرح درمان های دندانپزشــکی برای افراد مختلف بســیار متفاوت است زیرا شرایط جســمی و رعایت بهداشت فردی و دهانی و دندان و حتی شرایط اقتصادی متفاوت افراد با یکدیگر تفاوت های زیادی دارند؛ اما موضوع اصلی بحث ترتیب درمان هــا در درمان دندانپزشــکی اســت.

به طورکلی وقتی دندان هــای بیمار و گرافی های موجود بررســی می شــود ترتیب درمان می تواند بدین صورت باشــد که در ابتدا دندان های بدون تاج و یا تاج های نامناســب که قابل درمان و نگهداری نیستند کشیده شوند که تا پایان درمان ها زخم های ایجاد شــده در اثر کشیدن ترمیم شده باشد البته استثناهایی هم در این زمینه وجود دارد برای مثال اگر در زیر دندان هایی که قرار است کشیده ضایعه یا کیســت فعال وجود نداشته باشــد و تصمیم بیمار به انجام کاشــت دندان یا ایمپلنت باشد میتواند همزمان دندان مذکور کشــیده شود و همزمان فیکسچر ایمپلنت در جای کشیده شده جراحی شود.

او با اشاره به اینکه بعد از درمان دندان هایــی با پیش آگهی ضعیف، دندان هایی که نیاز به عصب کشی دارند در اولویت دوم قرار میگیرند البته به شرط آنکه این دندان ها درد حاد نداشته باشند بیان داشت: ازآنجا که اصولا عصب کشی چند دندان همزمان ممکن است باعث دردهای غیرقابل تحمل بعد از درمان را به دنبال داشته باشد بنابراین انجام عصب کشی انجام حداکثر دو دندان در یک جلســه بایــد در طرح درمان قرار گیرد. به گفته ایشــان در مرحله بعد از عصب کشی انجام ترمیم همان دندان در اولویت بعدی قرار میگیرد.

کاظمیون ادامه داد: ازآنجا که گاهی اوقات ترمیم دندان عصب کشــی شده باید با پســت ریختگی باشد و انجام ترمیم ســاده یا همراه با پین مقاومت زیادی برای دندان مذکور به دنبال نخواهد داشت بنابراین درمان های پست استحکام بیشــتری را به دنبال خواهد داشت ولی آماده شدن پست ها در لابراتوار خود زمان بر است وکمی روند درمان را به تأخیر میاندازد.

او خاطرنشــان کرد: اولویت بعدی انجام ترمیم های مورد نیــاز برای دندان هایی که دارای پوسیدگی های دندانی در سطوح مختلف دندان و یا بین دندانی اســت. این دندانپزشک اضافه کرد: برای تشخیص بهتر پوســیدگی های دندانی گاهی لازم است پیش از درمان جرم گیری انجام شــود که سطوح دارای پوسیدگی دندانی واقعی با آنچه صرفا لکه های قهوه ای یا زرد رنگ موجود روی دندان هاست، از هم تفکیک داده شــوند.

او افزود: اولویت بعدی درمان بررســی وضعیت لثه های بیمار است چنانچه نیاز به درمان داشته باشد قبل از موارد بعدی درمان انجام شود و اولویت بعدی جایگزین نمودن دندان های ازدست رفته است. جایگزینی دندان های ازدست رفته به ترتیب زیر صورت میگیرد:

1 درمان ایمپلنت یا کاشت دندان.

2 انجام روکش های بریج.

3 انجام درمان پروتزهای متحرک است

قاعدتا بهترین طرح درمان ترتیب فوق است اما دو دلیل باعث می شود که اولویت اول انجام نشود و دوم و یا سوم در نظر گرفته شود:

الف –بیمارانی که دارای بیماری های سیســتمیک پیشرونده باشــد.

ب-بیمارانــی که ازنظر اقتصادی توان مالی درمان اول را نداشــته باشند.

مسئله دیگر در مورد درمان دوم و ســوم با توجه به اینکه رعایت بهداشــت فوق العاده تری را می طلبد و گاها زیبایی درمان ایمپلنــت را ندارد درواقع درمان هایی هســتند که به ناچار صورت میگیرد.



نظرات کاربران
ارسال نظر