اخبار

تجهیزات پیشرفته پرتو درمانی در شهرک سلامت ارائه می شود

25\04\1398
تجهیزات پیشرفته پرتو درمانی در شهرک سلامت ارائه می شود

طبق آخرین آمارهای جهانی منتشـر شـده توسط سازمان بهداشـت جهانی WHO درباره سـرطان، سـرطان دومیـن علـت مـرگ و میـر جهانـی اسـت و مسـئول مـرگ و میـر سـالیانه ۹٫۶ میلیـون نفـر در سـال ۲۰۱۸ در جهان اسـت و حدود یکی از شـش مـرگ رخ داده ناشـی از سـرطان اسـت.

به گزارش روابط عمومی شـهرک سلامت اصفهان، سـالانه ۱۱۲ هـزار نفر در کشـور به انواع سـرطان مبتلا می شـوند و سـرعت رشـد این آمار بالاست. در ایران به ازای هر ۱۰ هزار نفر در مردان ۱۷۷ نفر و در زنان به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر ۱۴۰نفر سرطان مبتلا هستند. شایان ذکر اسـت که ۴۰ درصد سـرطان ها قابل پیشـگیری هستند و با تشـخیص به موقع بیـش از ۸۰ درصد ایـن بیماری ها درمان می شـوند. همچنیـن نرخ ابتلا بـه سـرطان در ایـران مقـداری کمتـر از نـرخ میانگیـن ابتلا به سـرطان در جهـان اسـت.

شهرک سلامت اصفهان یک مجموعه نمونه کشـوری بهداشـتی درمانی است که شامل 36 کلینیـک تخصصـی، مراکز پاراکلینیک و آزمایشـگاهی پیشـرفته، بیمارسـتان فـوق تخصصـی 1000 تخـت خوابـی و همچنیـن تعـداد 5000 پارکینـگ و فروشـگاه ها، هتـل و ... می باشد.

مرکـز جامـع تشـخیصی درمانـی سـرطان رسـا در فضایـی بـه مسـاحت تقریبـی 4000 متـر مربـع و زیربنـای تقریبـی 5200 متـر مربـع واقـع درشـهرک سلامت اصفهـان، بزرگتریـن و پیشـرفته ترین مرکـز جامـع تشـخیص و درمـان سـرطان کشـور می باشـد کـه علاوه بـر رفـع کمبودهـای اسـتان در بخـش پرتودرمانـی، ظرفیـت پذیـرش بیمـاران از دیگـر اسـتان ها و کشـورهای همسـایه را نیـز دارا می باشـد.

اسـتفاده از بهتریـن متخصصیـن انکولـوژی و رادیوتراپـی و بهتریـن مهندسـین فیزیـک پزشـکی در ایـن مجموعـه و همچنیـن پیشـرفته ترین و به روزتریـن دسـتگاه های پرتودرمانـی و تصویربـرداری و جامـع بـودن بخشهـای تخصصـی مختلـف، وسـعت و معمـاری منحصربه فـرد، ایـن مرکـز را در میـان دیگـر مراکـز کشـور متمایـز نموده است. ایـن مرکـز بـه همـت جمعـی از پزشـکان و مهندسـین خوش-فکر اسـتان بـه صـورت منحصـر بفـرد و بـا آینده نگـری ژرف پایـه گـذاری، طراحـی و اجـرا گردیـده اسـت و پـس از چنـد سـال تلاش شـبانه روزی آمـاده خدمـت رسـانی بـه بیمـاران عزیـز مبتلا بـه سـرطان میباشد. تجهیـزات مرکـز شـامل پنـج دسـتگاه شـتاب دهنده خطـی پزشـکی جهـت پرتودرمانـی، دسـتگاه سـایبرنایف، دسـتگاه براکی تراپـی، دسـتگاه سـیکلترون و بخـش پزشـکی هسته ای، دستگاه ماموگرافی، دستگاه سونوگرافی، دستگاه CT-Scan ،دستگاه MRI ، دسـتگاه رادیولـوژی دیجیتـال و ... می باشـد.

در سـاخت و طراحـی ایـن مرکـز رادیوتراپـی انکولـوژی کلیـه بخش هـای تخصصـی بـه صـورت جامـع پیـش بینـی شـده و فضـای پارکینـگ نیـز در هـر طبقـه بـه صـورت مجـزا بـرای راحتـی بیمـار و همراهـان پیـش بینـی گردیـده اسـت، ورودی بیمـاران بخش هـای مختلـف مجـزا میباشـد، از جملـه ورودی بخـش کـودکان تـا روحیـه کـودک حفظ گردد.

در معماری و دکوراسیون مجموعه از طرح های ایرانی-اسالمی با زمینه های روانشناسی آرامش بخش و انرژی زا اسـتفاده شـده اسـت تا سـطح روحیه و انرژی افراد ارتقـا پیدا کرده و حس آرامش و سلامتی القا گردد.نظرات کاربران
ارسال نظر