اخبار

تجهیزات در کنار دانش روز دو مؤلفه اساسی مرکز جراحی محدود نگاره است

18\10\1398
تجهیزات در کنار دانش روز دو مؤلفه اساسی مرکز جراحی محدود نگاره است

به گزارش روابط عمومــی شــهرک سـلـامت اصفهان، دارا بودن علم بدون تجهیزات و بلعکس هیچ اثرگــذاری در راســتای پیشــرفت و توســعه یک جامعه به خصوص در حوزه سـلـامت نخواهد داشــت. اینکــه با بهره گیــری از دانش روز بتوانیم توسعه ای را در حوزه سخت افزاری ایجاد کنیم رنگ توســعه پررنگ تر از قبل میشود. مرکز جراحی محدود نگاره تلاش کرده بــا بهره گیری از علوم روز دنیا و ســبک های متفاوت مرکــزی را ایجاد کند که نمونه آن در ســطح ملی و بین المللی بی نظیر اســت.

مرکز جراحی محدود نــگاره در منطقه ای از اصفهان واقع شــده که کمترین میزان ترافیک را دارا است. از ســوی دیگر نزدیکی این مرکز به فرودگاه بین المللی اصفهان و بهره گیری از بهترین متخصصان توانســته تمام مؤلفه ها بــرای ایجاد یک مرکز موفق درمانی را ایجاد کند. بدون شــک فراهم شــدن و تجهیز چنین مرکــزی میتواند در بعد اقتصادی در کنار سـلـامت مثمر ثمر باشــد. ندا مغزیان متخصص بیهوشی یکی از متخصصانی است که با مرکز جراحی محدود نگاره همکاری میکند. مغزیــان میگویــد: در حــال حاضــر یکــی از شاخص ترین و بهترین مراکز جراحی محدود در کشور و منطقه مرکز نگاره اســت.

این متخصص بیهوشی اظهــار کــرد: از ابتدا هدف این مرکــز جلب رضایت مراجعیــن و ایجاد محیط امن و بروزترین خدمات بود که انتظار میرود بهترین نتیجه را در پی داشته باشد. او تصریــح کرد: به طورکلی در هــر اقدامی به ویژه در بخش درمانــی علاوه بر دانش علمــی، تجهیزات و امکانات در دســترس قطعًا میتواند در ادامه خدمت اثرگذار باشد. مغزیان بابیان اینکه هر دو این مؤلفه ها مکمل یکدیگر هســتند تأکید کــرد: باید هر دو باهم برای ارتقا پیشــرفت ورود پیدا کننــد و این در حالی اســت که در مرکز نگاره این موضوع در اولویت قرار دادهشده است.

به گفته مغزیان احســاس تعلق خاطر کردن برای بیماران یکی دیگر از رویکردهایی است که این مرکز برای بیماران فراهم کرده اســت. او در مورد ضرورت ایجــاد حس تعلــق در افرادی که بــه مراکز درمانی مراجعه میکننــد گفت: ایجاد تعلق خاطر حتی درروند درمان اثرگذار اســت در کنــار تجهیزات و امکانات و گروه درمانگر آرامش سوی دیگر ماجرا است. او توجه به مسئله توریسم سلامت را در شرایط فعلی ضروری دانست اذعان کرد: برنامه ریزی دقیقی صورت گرفته این مرکز میتواند بسیار درراه توریسم سلامت موفق عمل کند.نظرات کاربران
ارسال نظر