اخبار

تأثیر بزاق دهان بر سلامتی انسان

21\03\1399
تأثیر بزاق دهان بر سلامتی انسان

یـک دندانپزشـک عمومـی در خصـوص مشـکلات بـزاق و ویژگی هـای آن گفـت: بـزاق یکـی از چیزهایـی اسـت کـه تـا مردم آن را از دسـت ندادند به آن اهمیت نمیدهند.

به گـزارش روابط عمومی شهرک سلامت، دکتر سیمین اسماعیلی افزود: اگر بزاق نباشد، نمیتوان حتی یک بیسکویت سـاده را خورد بدون آنکه مجبور باشـیم مقـدار زیـادی مایعات بـا آن مصـرف کنیـم، بدون بزاق مزه غذاها هم به خوبی حس نمی شود؛ زیرا بسیاری از مواد غذایـی باید به کمـک بزاق به صـورت محلـول درآیند تـا پرزهای چشـایی بتوانـد آنهـا را دریافـت و درک کنند. او با بیان اینکه بدون بزاق، دندان ها مرتبا زبان و گونه را سایش میدهنـد و منجـر بـه زخم هـای دردنـاک در دهـان می شـوند، اظهـار کـرد: بـدون بـزاق نمیتـوان به راحتـی صحبـت کـرد؛ زیـرا فـرد مرتـب سـرفه میکنـد، لب هایـش روی سـطح دندانهایـش میچسـبد و گوشـه های دهانـش کـف غلیظـی تجمـع میکنـد، کـه گاهـی باعـث شرمسـاری اوسـت.

این دندانپزشـک عمومی ادامـه داد: در بعضـی از افـراد میتـوان توصیـه بـه مصـرف آب بیشـتر کرد؛ اما گاهی بیمار دچار بیماری سـندرم شـوگرن اسـت و تکلمش دچار اختلال میشـود. گروهی حس میکنند زبانشـان بزرگ شده و روی تلفظشان تاثیرنامطلوب گذاشته است؛ از دیگر مشـکلات ایـن گـروه کـه گریبـان دندانپزشـکان راهـم میگیـرد پوسـیدگی های راجعه در کنار ترمیم های بسیار زیبایی که فقط چند مـاه از عمرشـان گذشـته اسـت.

اسـماعیلی خاطرنشـان کـرد: اگـر ایـن افـراد در دهـان خـود ترمیم هـای گلاس آیونومـری داشـته باشـند، حتـی اگـر مرتـب فلورایدتراپی موضعی انجام دهیم، مارجین ترمیم ها بازخواهد شـد کـه بـه پوسـیدگی منجـر میشـود؛ پـس تنهـا از فلورایدتراپـی میتـوان بـه جهـت پیشـگیری اسـتفاده کـرد، نـه درمـان و در افـرادی کـه پوسـیدگی ریشـه ای زیـادی دارنـد وارنیـش، ژل یـا دهانشـویه کلرهگزیدیـن توصیـه میشـود. او با اشاره به نقش دندانپزشکان در درمان بیماری های بزاقی گفت: اگر این افراد دچار خشـکی چشـم و درد مفاصل و خستگی مفرط نیز باشند، دندانپزشکان عمومی میتوانند با تشخیص به موقع نقش بارز و کلیدی در درمان بیماران داشـته باشند.

ایـن دندانپزشـک عمومـی افـزود: از دیگـر مشـکلات مربـوط بـه بـزاق، هیپرسالیواسـیون یـا ترشـح بیش ازحـد بـزاق میتـوان نام بـرد؛ ایـن کار زمانـی اتفـاق می افتـد کـه غـدد بزاقـی بیش ازانـدازه معمـول بـزاق تولیـد کننـد و تجمـع ایـن بـزاق اضافـه میتوانـد باعث بیرون ریختن ناخواسته آن از دهان شود، البته این حالت میتواند موقتی یا مزمن باشـد که به علـت بروز آن بسـتگی دارد.

اسـماعیلی اضافه کرد: برای مثال اگر بدنتان درگیر یک عفونت باشـد، ممکن اسـت بـرای دفـع باکتری هـا از بـدن بزاق بیشـتری تولید شـود، در چنیـن شـرایطی هیپرسالیواسـیون معمـولا زمانی متوقف می شـود کـه عفونـت به طور کامـل درمان شـده باشـد. او با اشاره به اینکه هیپرسالیواسیون مداوم معمولا با عارضه ای در ارتبـاط اسـت که کنتـرل عضلانـی را تحـت تأثیـر قرارمـی دهد، گفت: زیادشدن بزاق میتواند نشانه ای از وجود عارضه باشد که قبل یا بعد از تشـخیص بیماری بـروز میکند، مثـل نقض کنترل عضلانی بدن که میتواند توانایی بلعیدن را تحت تأثیر قرار دهد وبه زیادشـدن بزاق دهان بینجامد.

ایـن دندانپزشـک عمومـی بـه برخـی از علـل هیپرسالیواسـیون موقت اشـاره کـرد: کرم خوردگی دندان، عفونت، بازگشـت اسـید مـری، بـارداری، مصـرف برخـی داروهـای مسـکن و ضد تشـنج و قرارگیـری در معـرض سـموم مثـل جیـوه برخـی از دلایـل معمـول بـروز ایـن بیمـاری اسـت. او افـزود: اگـر علـت زیادشـدن بـزاق دهـان مزمـن باشـد، کلیـد رفـع مشـکل، تمرکـز بـر مدیریـت علائـم اسـت. عـدم درمـان هیپرسالیواسـیون توانایی انسـان برای واضح صحبـت کردن یا بلعیدن غـذا و نوشـیدنی را تحـت تأثیـر قرارمی دهـد، مثلا ممکن اسـت هنـگام خـوردن و آشـامیدن بامشـکل خفگـی (پریـدن غذا در گلـو) مواجـه شـوید.

این دندانپزشـک عمومی تصریح کرد: در خصوص تشـخیص زیادشدن بزاق دهان، پزشک ممکن است بعد از صحبت کردن بـا بیمـار دربـاره علائـم او بتوانـد زیـادی ترشـح بـزاق را تشـخیص دهـد. گاهـی نیـز بـرای تشـخیص علـت ممکـن اسـت بـه انجـام آزمایش هـا نیـاز باشـد. اسـماعیلی بـا بیـان اینکـه پزشـک بعـد از بررسـی سـابقه پزشـکی بیمار ممکن اسـت داخل دهـان را معاینه کـرده و علائم مرتبط با آن را بررسی کند، بیان کرد: برخی از این علائم ورم، خونریزی، التهـاب و بوی بـد دهان اسـت. او تأ کیـد کـرد: بایـد بگویـم مسـواک زدن به طـور منظـم میتواند بـه کاهـش التهـاب لثـه و ناراحتـی دهـان کمـک کنـد کـه ایـن دو میتواننـد از علـل زیادشـدن بـزاق دهـان باشـند.

ایـن دندانپزشـک عمومـی ادامـه داد: مسـواک زدن همچنیـن میتوانـد اثـر خشـک کننده بـر دهـان داشـته باشـد. اسـتفاده از دهان شـویه حـاوی الـکل نیـز ممکـن اسـت بـه بهبـود سلامت دهـان و دندان هـا کمـک کند.بـه گفتـه ایـن دندانپزشـک، گلیکوپیرولات (GLYCOPYROLATE )یکی از داروهای رایج اسـت که ایمپالس های عصبـی به غـدد بزاقی را مسـدود کـرده و باعث میشـود تا غدد بزاق کمتری را تولید کنند.اسـکوپوالمین (SCOPOLAMINE )روی پوسـت پشـت گـوش قـرار میگیرد و ایمپالس های عصبی به غدد بزاق را مسدود میکند.

اسماعیلی در ارتباط با تأثیر تزریق بوتاکس نیز گفت: بوتاکس به داخل یک یـا چنـد غـدد بـزاق اصلـی تزریـق میشـود و عصب هـا و عضلات ناحیـه تزریق شـده را فلـج میکنـد و از تولیـد بـزاق در ایـن نواحـی جلوگیـری خواهـد کـرد. او همچنین دربـاره جراحی تصریح کرد: در موارد شـدید میتوان بـا انجـام عمـل جراحـی روی غـدد بـزاق اصلی، زیادشـدن ترشـح بزاق را درمان کرد. در این شرایط ممکن است غدد به طور کامل از بـدن فـرد خارج شـده یا موقعیـت آنها بـه بخش عقبـی دهان تغییر پیدا کند تا فـرد بتواند بزاق اضافـه را به راحتی قـورت دهد. این دندانپزشک عمومی در خصوص پرتودرمانی خاطرنشان کـرد: اگـر جراحـی به عنـوان گزینـه درمانـی در دسـترس نباشـد پزشـک ممکن اسـت به سـراغ پرتودرمانی غدد بزاقی اصلی برود که البته باعث خشـکی دهان میشـود و درنتیجه سـطح بـزاق را کاهـش میدهـد. نظرات کاربران
ارسال نظر