اخبار

به همت شهرک سلامت اصفهان صورت گرفت؛ حرکت به سمت بومی سازی فناوری روز دنیا به جای مونتاژکاری

01\07\1398
به همت شهرک سلامت اصفهان صورت گرفت؛ حرکت به سمت بومی سازی فناوری روز دنیا به جای مونتاژکاری

گروه خبر- فاطمه کاویانی: اســتان اصفهان باوجود تمام تلاش هایی که متخصصان در حوزه های مختلف انجام می دهند با کمبودهایی روبرو اســت که یکی از آنها کمبود تجهیزات برای بیماران ســرطانی است. بسیاری از بیماران ســرطانی برای ادامه درمان بیماری خود مجبور هستند که رنج ســفر را به جان بخرند و به شهرهای تهران، شهرکرد و کاشــان بروند؛ اما این روزها شرکت های دانش بنیان گام را فراتر از وظایف خود گذاشــته اند و بدون هیچ چشم داشت مادی در راســتای بهبود تجهیزات پزشکی در حوزه درمان بیماری های صعب العلاج گام برداشته اند. شرکت دانش بنیان بهیار صنعت از سال 78 تولیدکننده تجهیزات پزشکی بوده اســت که تلاش کرده از ابتدا تجهیزات درمانی را مطابق با استانداردهای بین المللی تولید کند شاید در نگاه نخست حرکت این شرکت دانش بنیان چندان دارای صرفه اقتصادی نبود اما به گفته روابط عمومی این مجموعه، بومی سازی دانش و فناوری روز دنیا در کشــور بزرگترین اولویت آنها بوده است؛ اما این شرکت دانش بنیان تلاش کرده به سمت تجهیزات پیشرفته و تخصصی تر حرکت کند که رقابت تولید آن محصولات تنها دراختیار چند کشور در سراسر جهان قرار دارد.

یکی از مهمترین تولیدات شرکت دانش بنیان بهیار صنعت ساخت و بومی سازی پیشرفته ترین دستگاه رادیوتراپی برای درمان سرطان است که کمترین میزان عوارض را در مقایسه با روش های درمانی دیگر همچون شــیمی درمانی و جراحی دارد. بدون شــک مطابق استانداردها شرکتی تولیدکننده به حساب می آید که  اصل فناوری را در اختیار داشته باشد و تنها در بحث استفاده از آن نباشــد و می توان ادعا کرد کشور ما در بخش فناوری دستگاه رادیوتراپی کاملا بومی عمل کرده ایم و این در حالی است که در استفاده از تجهیزات 20 درصد قیمت آنها ممکن است قطعه خارجی داشته باشــد و در دستگاه شتاب دهنده کمتر از 10 درصد ارزبری وجود دارد.

کارشناسان حوزه صنعت اعتقاد دارند صنعت ما در بخش فناوری مشکل دارد و تنها به بحث مونتاژکاری پرداخته است و باید دانست ازلحاظ اقتصادی کمترین ارزش افزوده در بخش مونتاژ به دست می آید. ضرورت دارد که در شرایط اقتصادی حال حاضر کشور به سمتی حرکت کنیم تا ایده و دانش برای ما اصل باشد و هویت شرکت های دانش بنیان بر مبنای آن قرار دارد. 

بهره برداری از شــتاب دهنده خطی در شهرک سلامت تا یک ماه آینده

ســرگردانی بیماران در فضای درمانی شــاید یکی از کلیشــه ای ترین صحنه هایی باشــد که همگی شاهد آن بوده ایم این ســرگردانی در محیط های درمانی با توجه به اینکه افراد منتظر بعضًا بیمارانی هستند که از قدرت جسمی کمتری برخوردارهستند اهمیت ساماندهی به این وضعیت را دوچنــدان میکند به همین منظور شــرکت رهجویان سلامت واقع در شهرک سلامت با برنامه ریزی و پیش بینی ســخت افزارهای لازم تلاش کرده این زمان را به حداقل میزان خود برســاند.

از سوی دیگر این مجموعه که در 10 هزار متر مربع ساخته شده توجه به بسیاری از مسائل همچون تسهیل تردد برای بیماران را در نظر داشته است. در شرایطی که ســرمایه گذاران در حیطه های مختلف به فکر سود و زیان در نحوه سرمایه گذاری خود هستند این مجموعه که بزرگترین مجموعه تشخیص و درمان سرطان در خاورمیانه ازلحاظ زیرساختی است به همت 40 سرمایه گذار احداث شده که بعضًا گفته می شــود کمترین میزان سوددهی را برای آنها به همراه داشته است. بهره برداری فاز اول ماموگرافی، سونوگرافی، رادیولوژی و شتاب دهنده خطی در این مجموعه تا یک ماه آینده صورت میگیرد. صدور مجوزها توســط وزارت بهداشت روند را طولانی و بعضًا 3 ساله ای را باید طی کند که باعث می شود بهره برداری در مدتی طولانی تر انجام شود. تعامل وزارت بهداشت با بخش خصوصی می تواند روند را بهبود ببخشد که در روزهای اخیر شاهد تعامل سازنده در این راستا بوده ایم.

از خصوصیات این مجموعه میتوان به این موضوع اشاره کرد که از صفر تا صد فرآیند تشخیص و درمان ســرطان در همین مجموعه صورت میگیرد از ســوی دیگر جداسازی محل انتظار بیمارانی که رادیو دارو دریافت کرده اند با سایرین از برتری های این مجموعه نسبت به مراکز مشابه است. در کنار به کارگیری سخت افزار قوی بهره گیری از نرم افزارهای اصولی نیز بسیار مطلوب است. ازلحاظ تعداد شــتاب دهنده 5 دستگاه شتاب دهنده خطی قابل نصب اســت که می تواند روزانه بیش از 500 بیمار را پوشــش دهد و می توان ادعا کرد با تمام ظرفیت توانایی پوشش دهی استان های همجوار نیز میسر است. این روزها صحبت در مورد موضوع توریسم درمانی گسترش پیداکرده و این در حالی اســت که مجموعه ایجادشــده در شهرک سلامت اصفهان در بخش توریسم درمانی بسیار تأثیرگذار اســت. با توجه به اینکه شهرک سلامت فاصله کمتری تا سایر مراکز درمانی نسبت به فرودگاه اصفهان دارد توانایی پذیرش بیماران از سایر نقاط کشــور را به راحتی دارا است ضمن اینکه با توجه به پاییــن بودن هزینه های درمان در کشور ما در مقایسه با سایر کشورها به ویژه کشورهای عربی شاهد افزایش تعداد سفر افراد از سایر کشورها برای درمان به کشور هســتیم؛ اما باید توجه داشت سایر سازمان ها و نهادهای مرتبط نیز باید در بهبود شرایط عمل کنند به طور مثال شهرداری اصفهان میتواند با توسعه شبکه حمل ونقل به سمت این مجموعه ورود داشته باشد.

مدیریت این فرایند ســوی دیگر ماجرا است که تلاش شــده کمترین میزان توقف بیمار را در مجموعه داشته باشیم و میز خدمت برای مراجعان در تمام ساعات شبانه روز در نظر گرفته شده است این مجموعه قائم به شخص نیست و فرایندها هستند که مجموعه را اداره میکند تســهیل تردد اقشــار مختلف در مجموعه موضوعی است که دقت زیادی در مورد آن صورت گرفته است. نوبت دهی آنلاین در شهرک سلامت رویکرد خوبی بوده که صورت گرفته. توجه به معماری این مجموعه در شرایطی که بسیاری تصور میکنند چندان دارای اهمیت نیست اما میتواند در روحیه بیماران اثرگذار باشد به همین منظور اســتفاده از آب و سبزه در معماری این مجموعه در اولویت قرارگرفته است. سرطان در دنیا برای درمان کاری تیمی است مزیت شهرک های سلامت کنارهم بودن تمام این فرایندها است ضمن اینکه انجام فعالیت های پژوهشی نیز برای مجموعه اولویت دارد. مطابق اســتاندارد سازمان بهداشت برای هر یک میلیون جمعیت حداقل سه دستگاه شتاب دهنده خطی لازم است که با محاسبه جمعیت کشور ضروری است 240 دستگاه موجود باشد اما در شرایط فعلی کمتر از 100 دستگاه وجود دارد. نظرات کاربران
ارسال نظر