اخبار

بهترین درمانها برای دندانهای نامرتب در شهرک سلامت

17\09\1398
بهترین درمانها برای دندانهای نامرتب در شهرک سلامت

روشهای مختلف و به روز بـرای درمان ناهنجاریهای فک یا مرتب کـردن دندانهای به هـم ریخته در کلینیک سـیواک شهرک سلامت به کار میرود. به گزارش روابط عمومی شهرک سلامت، متخصـص ارتودونسـی و ناهنجاریهـای فـک در گفـت و گویـی بـا بیـان اینکـه ارتودونسـی یکـی از شـاخه های دندان پزشـکی اسـت که در آن به دندانها نظم داده میشود گفت: بیشتر مردم فکر میکنند ارتودونسی جنبه زیبایی دارد؛ امـا بـر خلاف ایـن عقیـده در بسـیاری از مـوارد ایـن روش جنبـه درمانـی دارد و بـه همیـن دلیـل بسـیاری از بیمه هـای تکمیلـی هم درمان ارتودونسـی را قبول میکنند؛ چرا که درمان زیبایی محسـوب نمیشـود. زینـب اعظمیـان خاطـر نشـان کـرد: در واقع مشـکلات ارتودونسی به دو دسـته کلی تقسیم میشوند: مشـکلات صرفا دندانی و مشـکلاتی که اسـکلتی هسـتند. او ادامه داد: پرسشـی که ذهن بسـیاری از مراجعان و کسـانی را که با این مشـکل روبه رو هسـتند، درگیـر میکند علت بـه وجود آمـدن ایـن مشـکل اسـت.

متاسـفانه بـرای ناهنجاریهـای دندانـی و فـک علـت کاملا مشـخصی وجـود نـدارد، امـا ایـن مشـکل از دو حالـت خـارج نیسـت: یـا از پـدر و مـادر بـه ارث رسـیده اند یا به دلیـل بروز مشـکلات محیطـی و تغییـر و اتفاقی کـه در محیـط زندگـی رخ داده، میتوانـد روی رشـد اسـکلت دندانهـا تأثیـر گـذار باشـد و باعـث بـروز ایـن مشـکل شـود. اعظمیـان یـاد آور شـد: به عنـوان مثـال، در سـنین پایین خیلی شایع است که کودکان زمین بخورند. اگر در صورت این زمین خوردن قسمتی از استخوان فک پایین کودک دچار شکستگی شـود و تشـخیص و درمـان به موقـع صـورت نگیرد این مسـئله باعـث میشـود رشـد فـک پاییـن از حالـت نرمـال انحـراف پیدا کنـد. در این شـرایط رشـد فـک پاییـن عقب مـی افتـد و کوچک میشـود؛ در نتیجـه فـک کـج میشـود.

ایـن در حالـی اسـت که اگر بـه موقـع مراجعه شـود درمان بسـیار سـاده ای دارد. او اضافه کـرد: یکی دیگر از مـوارد محیطی که بر رشـد دندانها و اسـکلت دهانـی تأثیـر گـذار اسـت، بحـث عادتهـای دهانـی شـایع در کودکـی اسـت کـه معروفتریـن آنهـا مکیـدن انگشـت شسـت دسـت در کـودکان اسـت؛ اتفاقـی کـه بـه دلیـل اسـترس رخ میدهـد و کم کـم تبدیـل بـه عـادت میشـود. ایـن مسـئله موجب تنگـی فک بـالا مـی شـود و دندانهـای بـالا بیـرون زده رشـد میکنند ؛همچنین بیـن دندانهـای بالا فاصلـه می افتد و این یعنی هم فاکتـور دهانی مختل میشـود و هم بـر زیبایی اثر گـذار اسـت.

این متخصص ارتودونسـی و ناهنجاریهای فک یاد آور شد: درصورتی کـه قبـل از رویـش دندانهـای دائمی کـودک، برای ترک عادت به متخصص مراجعه شود این مشکلات بروز پیدا نمیکنند و دندانهای دائمی سیکل رشد نرمال خود را دارند. او دربـاره رونـد درمـان و تـرک عـادت در ایـن کـودکان گفـت: در مرحلـه اول اگـر صحبـت نتیجـه بخـش نبـود، متخصصـان از دسـته های عـادت شـکن اسـتفاده میکننـد کـه بـا چنـد مـاه استفاده این عادت ترک و از مشکلات اسکلتی و دندانی بعدی جلوگیـری میشـود. او توضیـح داد: اولیـن معاینـه ارتودونسـی بایـد در سـن هفت سـالگی بـا گرفتـن یـک رادیولـوژی پانورامیـک کـه دندانپزشـک متخصـص ارتودونسـی تجویـز میکنـد، انجام شـود.

اعظمیـان دربـاره علـت مراجعـه بـرای درمـان در سـنین پایین افزود: اولین درمانهای ارتودونسـی را از این سن شروع میکنیـم. در ایـن سـن مـواردی هسـت کـه تـازه در حـال شـروع شدن هستند و با مداخلات به موقع مثل کشیدن دندانهای اضافـه یـا اسـتفاده از پلا ک هـای خیلـی سـاده و همچنیـن دسـتگاههای خارج دهانی سـاده میتوان از پیشـرفت مشکل جلوگیـری کـرد؛ امـا در مـواردی ممکـن اسـت کـودک در سـن هفت سـالگی نیـاز بـه درمـان نداشـته باشـد کـه زمـان مناسـب بـرای مراجعـه اعلام میشـود. اعظمیـان در رابطـه بـا مـدت زمان مناسـب بـرای مرتب شـدن دندانهـا یـادآور شـد: طـول درمـان بـا ارتودونسـی ثابـت کـه سـیم و براکـت در آن اسـتفاده میشـود و بـه آن درمـان جامـع ارتودونسـی مـی گوینـد، عمومـا بیـن 18 تـا 36 مـاه اسـت؛ امـا درمـان کامـل بـه ایـن موضـوع بسـتگی دارد کـه مشـکلات دنـدان چـه انـدازه اسـت و اینکـه در چـه سـنی مراجعـه شـده است. نظرات کاربران
ارسال نظر