اخبار

انجام غربالگری سرطان سینه در شهرک سلامت

24\05\1398
انجام غربالگری سرطان سینه در شهرک سلامت

تشـخیص سـرطان سـینه در مراحـل اولیـه بـا انجـام معاینـه ماهیانـه توسـط هـر فـرد قابـل تشـخیص و پیگیـری اسـت. بـه گـزارش روابـط عمومـی شـهرک سلامت، متخصـص جراحـی پسـتان با اشـاره بـه اینکـه سـرطان سـینه در صورتی که در جامعه غربالگری به صورت سیستماتیک انجام شود بـه آسـانی قابـل تشـخیص اسـت، میگویـد: بـا غربالگـری زنـان چهـل سـال و بالاتـر بـا معاینـه و ماموگرافـی امـکان تشـخیص بدخیمی هـای اولیـه بـا سـایز ضایعـه کمتـر از یک سـانتی متـر ممکـن اسـت و درصـد زیـادی از بیمـاران حتـی بـدون شـیمی درمانـی و بـه صـورت قطعی بهبـود کامـل پیدا میکنند.

مریم طباطبائیان ادامه می دهد: در جوامعی که غربالگری بـه صـورت غیـر سیسـتماتیک انجـام مـی شـود و فقـط افـراد علاقه منـد مراجعـه مـی کننـد، ابتلای افـراد بـه سـایز تومـور بالاتـر بیشـتر اسـت و در جوامعـی کـه اصلا غربالگـری انجـام نمی شـود و افراد فقط منتظر علائم هسـتند معمولا متوسـط سـایز ضایعـه سـه تـا پنـج سـانتی متـر اسـت کـه اغلـب وارد اسـتیج دوی بیمـاری شـده اند. او از شـایع تریـن علائـم سـرطان پسـتان گفتـه و خاطـر نشـان میکنـد: لمـس تـوده یـک طرفـه بـدون درد در سـینه کـه معمـولا سـفت و غیـر متحـرک و نامنظم اسـت، ترشـح خونی از سـینه به ویـژه اگـر بـه صـورت خـود بـه خـود و یـک طرفـه باشد،پوسـته ریـزی، زخـم شـدن و تورفتگـی سـینه،لمس غدد لنفاوی زیـر بغل و در نهایت، زخم شـدن قسـمت هایی از سـینه ها بخشـی از علائـم هشـدار دهنـده هسـتند. او توضیـح مـی دهـد: زمانـی کـه زخـم یـا لمـس غـدد لنفـاوی به راحتی انجام شـود معمولا توده پیشـرفته تر اسـت و بیمار نیـاز بـه درمان جـدی تـر دارد. ایـن جـراح عمومـی بـا تا کیـد بـر اینکـه هـر شـخص خـود میتوانـد بـا معاینـه بیمـاری را در مراحـل اولیـه تشـخیص بدهـد اضافـه میکنـد: در صورتـی کـه خانم هـا عـادت بـه معاینه ماهیانه سـینه داشـته باشـند، تقریبا توده های سایز یـک سـانتی متـر را مـی تواننـد لمس کننـد کـه در اسـتیج یک بیمـاری قـرار دارنـد، در ایـن مرحلـه بـاز هـم امـکان درمـان کامـل بیمـاری مهیاسـت.

طباطبائیـان ادامـه مـی دهـد: توصیـه می شـود خانم هـا از بیست سالگی معاینه ماهیانه سینه را با آموزش های کاملی کـه در مرکـز آناهیـد یـا مطـب پزشـکان ارائـه مـی شـود انجـام بدهند و در صـورت مشـاهده و لمس هر ضایعه مشـکوکی به پزشـک مراجعـه کننـد. او در نهایـت بـه افـرادی که مشـکوک بـه لمس توده هسـتند هشـدار داد: بیمـاران تفسـیر ماهیـت توده هـا را بـه پزشـک محـول کـرده و از خـود درمانـی اجتنـاب کننـد. نظرات کاربران
ارسال نظر