اخبار

افزایش زیبایی لبخند در کلینیک سیواک شهرک سلامت

16\07\1398
افزایش زیبایی لبخند در کلینیک سیواک شهرک سلامت

متخصـص بیماری هـای دهان، فـک و صـورت بـا بیـان اینکه در شهرک سلامت، کلینیک تخصصی دندان پزشکی سیواک فعـال اسـت و تمامی مشـکلات دهـان و دنـدان را بررسـی و بـا بهتریـن روش درمـان میکنـد، میگویـد: در ایـن کلینیـک یک قسـمت تخصصی قرار دارد کـه در زمینه زیبایی انـواع خدمات را بـه مراجعـه کننـدگان ارائـه میدهـد.

بـه گـزارش روابـط عمومی شـهرک سلامت، فاطمـه سـهیلی پور در ایـن رابطـه ادامـه میدهـد: بـرای بیمارانـی کـه بـه خاطـر شـرایط خـاص مثـل ناراحتی هـای قلبی، کلیوی، دیابت، بـارداری یـا کـودکان غیر همکار که هر دنـدان پزشـکی ویزیت آنها را قبـول نمیکند در ایـن مرکز، خدمـات فـک و صـورت برایشـان ارائـه می شـود. او بـا بیـان اینکـه گروهـی از مراجعـه کننـدگان افـرادی هسـتند کـه صرفـا بـرای زیبایـی و دریافـت خدمـات وی آی پی بـه مرکز مراجعه میکننـد، مانند افـرادی که بـه طراحی لبخنـد احتیاج دارنـد، اضافـه میکنـد: بـر خلاف گذشـته کـه زیبایی صـورت را وابسـته بـه چشـم ها میدانسـتند، در حـال حاضـر ثابـت شـده اسـت زیبایی چهره بیش از اینکه وابسـته به چشـم ها باشد به لبخند مربوط میشود و برای داشـتن لبخند زیبا مواردی موثر اسـت کـه در کلینیـک سـیواک تلاش میشـود بیمـاران از نظـر ظاهـری بـه حـد مناسـب برسند.

سـهیلی پـور یـاد آور میشـود: خوشـبختانه میتوان جراحی زیبایـی دهـان و دنـدان را با لیزر انجـام داد؛ بـه عنـوان مثـال، لیفـت لثـه باعـث میشـود ظاهـر دنـدان زیباتر بـه نظر بیایـد و با یـک جراحی کوچک که توسـط لیزر و بـدون بخیه و خونریزی انجام میشـود، قابل دسـتیابی اسـت، زیبایی لثـه و لب هـا نیـز بـا تزریـق بوتاکـس در ایـن مرکـز قابـل انجـام اسـت. متخصص بیماریهـای دهان، فـک و صـورت از درمـان زیبایـی دیگـر کامپوزیـت ونیـر در کلینیـک سـیواک شـهرک سلامت خبـر میدهـد و بـا بیـان ویژگی هـای خـاص ایـن درمـان میگویـد: در ایـن نـو ع کامپوزیـت از مـواد قابل برداشـت از سطح دندان استفاده میشـود و علاقه مندان خـاص خـودش را دارد؛ بـا اجـرای ایـن درمـان در صورتـی کـه مراجعه کننـده علاقـه داشـت دنـدان خـود را بـه حالـت اول برگردانـد یـا نـوع کامپوزیـت را تغییـر دهـد ایـن امـکان وجـود دارد.

او در بخـش دیگـر گفته هـای خـود دربـاره سـفید کـردن دندان ها یـا همـان بیلیچینـگ توضیـح داده و اضافـه میکند: ایـن کار کـه بسـته بـه نـوع  تغذیـه و سـبک زندگـی، دوامی بیـن یـک تـا دو سـال دارد بـا مـواد مخصـوص سـفید کـردن دنـدان انجـام میشـود و هیـچ آسـیبی بـه دنـدان نمیرسـاند. ایـن دندانپزشـک یـاد آور میشـود: در سـالهای گذشـته مراجعه کننـده بـرای سـفیدکردن دنـدان خـود حـدود یـک سـاعت و نیـم بایـد بـا پزشـک همـکاری میکـرد، دهـان بـاز و مواد سـفید کننده لا به لای دندان هـا باقی میماند کـه احتمال ایجـاد حساسـیت دندانـی را افزایش مـیداد؛ اما در حـال حاضر با اسـتفاده از لیزر تنهـا 20 دقیقه بـرای تکمیل فرایند زمـان نیاز اسـت و از نظـر سـرعت و کیفیت بسـیار بهتر اسـت.

او بـا توضیح اینکـه مانـدگاری سـفیدی دنـدان در ایـن روش نسـبت بـه روشهـای دیگـر فرقـی نمیکنـد، میگویـد: درصـد سـفیدی بسـتگی بـه جنـس دنـدان دارد و در صورتـی کـه هیـچ اقـدام زیبایـی روی دنـدان انجـام نشـده باشـد بـا انجـام بیلیچینـگ دندانها بین سـه تا پنج درجه سـفید تـر میشـوند و در صورتی که بیمـار تمایـل بـه سـفیدی بیشـتر داشـته باشـد ایـن کار قابل تکـرار است. سـهیلی پـور در پاسـخ بـه اینکـه جرم گیـری دنـدان ضرری را متوجه بیمـار میکند، توضیح میدهد: جـرم گیری از نظر تخصصی هیچ گونه ضـرری نـدارد. این روش به سلامت بافت هـای حمایت کننـده دندان کمـک میکند. جـرم دندان در صورتـی کـه برطـرف نشـود طـی چنـد سـال جمـع شـده واگـر رسـیدگی نشـود ریشـه و بافت هـای دنـدان را بـه مـرور از بیـن میبـرد و همیـن موجـب لـق شـدن و از دسـت دادن دنـدان میشـود.

او دربـاره تعـداد دفعـات لازم بـرای جرم گیـری دندان خاطر نشـان میکند: ایجاد جرم بسـته به ژنتیک و نـوع زندگی افـراد متفاوت اسـت؛ به همیـن خاطر بهتر اسـت افراد هر شـش مـاه یکبـار معاینه سـاده بشـوند تـا در صورتـی کـه جرمی وجود داشـت، اقـدام لازم انجـام و بـه ایـن طریـق دنـدان حفـظ شـود کـه در حقیقـت نوعـی پیشـگیری از هزینه هـای اضافـه بـرای درمـان اسـت.نظرات کاربران
ارسال نظر