اخبار

افتتاح مرکز جراحی نگاره در شهرک سلامت اصفهان: دسترسی به تکنولوژی به روز درمان با هدف تکریم بیمار

04\08\1400
افتتاح مرکز جراحی نگاره در شهرک سلامت اصفهان: دسترسی به تکنولوژی به روز درمان با هدف تکریم بیمار

در آییـن افتتاحیـه مرکـز جراحی محـدود نگاره در شـهرک سـلامت اصفهـان کـه باحضـور مدیـران و مسـئولان ذیربـط برگـزار شـد، لـزوم حمایـت از بخـش خصوصـی بویـژه در بحـث درمـان، دسترسـی بـه جدیدتریـن روش هـای درمانـی و تکنولـوژی هـای اسـتاندارد روز بعنـوان یـک مطالبـه و حقـوق مدنـی شـهروندان مطـر ح گردیـد. دکتـر مریـم طباطبائیـان، متخصـص جراحـی عمومی و سـرطان پسـتان گفـت: مرکـز جراحی محـدود نگاره بـا همـکاری گروهی از پزشـکان در داخـل و خـارج از کشـور بـا هـدف تثبیـت خدمـات سـلامت، توسـعه و ارائـه خدمـات بـا کیفیـت بـالا و پیشـرفته و تحقـق توریسـم سلـامت در اصفهـان راه انـدازی شـده اسـت.

وی بـا بیـان اینکـه، ایـن مرکـز، مجهـز بـه تکنولوژی فـوق تخصصی و برتریـن برندهای روز دنیـا اسـت، از همـکاری گـروه هـای مختلف جراحـان و متخصصـان در این زمینه صحبت کـرد و آن را فرصتی برای ایجاد قطب گردشگری سلامت در شهرک سلامت اصفهان دانسـت. دکتـر طباطبائیـان از احـداث اتـاق هـای عمـل هوشـمند، سیسـتم هـای تـاچ پنـل اطلاعـات بیمـار، استریلیزاسـیون مرکـزی و دیگـر امکانـات بـه روز براسـاس اسـتانداردهای حرفـه ای پزشـکی در ایـن مرکـز نـام بـرد و افـزود: ایـن مجموعـه حاصـل تـلاش پزشـکان و متخصصانـی اسـت کـه سـرمایه گـذاری در کشـور و خدمـت بـه مـردم را انتخـاب کردنـد.

دکتـر احسـان طالـب زاده، متخصـص جراحـی فـک و صـورت و رئیـس مرکـز جراحـی محـدود نـگاره بـا بیـان آنکـه ترکیـب علـم و دانـش، تکنولوژی و سـرمایه گـذاری در ایـن مجموعه مـی توانـد بـه ارتقـای سـطح خدمـات سلـامت کمـک نمایـد، از همـت پزشـکانی کـه در ایـن عرصه سـرمایه گذاری کرده اند، ابراز قدردانی نمـود و گفـت: ایـن مجموعـه بـا 3هـزار میلیارد ریـال سـرمایه گـذاری بخـش خصوصـی بـرای بیـش از 300نفـر اشـتغال ایجـاد کـرده اسـت. وی با اشـاره به مشـکلاتی کـه در طـول احداث ایـن مجموعـه وجـود داشـت، از همـکاری مجموعـه پرسـتیژلند و حمایـت کمیتـه هـای تخصصـی شـهرک سـلامت و دیگـر دسـت انـدرکاران در ایـن زمینـه قدردانـی کـرد.

در ادامـه، ابوالفضـل قربانـی، نایـب رئیـس شـورای شـهر اصفهـان اظهارکـرد: شـعار ایـن دوره شـورا، "اصفهـان شـهری بـرای زندگـی" اسـت و مسـتلزم مولفـه هـای فراوانـی اسـت. اکنـون، مشـکلات زیسـت محیطـی، آب، ترافیـک، آلودگـی هـای صوتـی، خـاک و هـوا زندگـی را بـرای شـهروندان سـخت کـرده کـه تهدیـدی نیز برای سـلامتی شـهروندان اسـت. ولـی احـداث ایـن مراکـز در نقـاط حاشـیه ای و کـم ترافیـک مـی توانـد دسترسـی مـردم بـه خدمـات را سـهولت بخشـد. وی فراهـم سـازی تسـهیلات و همراهـی بـا بخـش خصوصـی را ضـروری دانسـت و افـزود: برای حفظ سـرمایه هـا در داخل کشـور که حق این مردم اسـت، در ایـن دوره تـلاش می کنیم تـا همـکاری بیشـتری بـا بخـش خصوصـی داشـته باشـیم و شـاهد احداث چنیـن مراکزی در دیگـر نقـاط شـهر باشـیم.

مسـعود صرامـی، مدیرعامـل پرسـتیژلند و بنیانگـزار شـهرک سلامت بـا ابـراز خرسـندی از تحقـق بـاور خـود در تجمیـع سـرمایه گـذاران و احـداث مـدرن تریـن مراکـز درمـان در ایـن مجموعه، گفت: با توجه بـه افزایش جمعیت و از طرفی رشـد بیماری ها، هدف ما در شـهرک سلـامت، تکریـم بیمـار اسـت. زیـرا تـا زمانی که در سـلامت هسـتیم، از ضـرورت دسترسـی بـه خدمـات درمـان غافلیـم. وی افـزود: تجهیـز مرا کـز درمانـی شـهرک سلـامت بـه آخریـن تکنولـوژی روز مانـع از ایـن مـی شـود کـه ترکیـه منابـع مالـی و متخصصـان مـا را جـذب کنـد.

صرامـی بـا بیـان آنکـه یـازده ابـر پـروژه ملـی را بـا حمایـت سـرمایه گـذاران بخـش خصوصـی تحویـل شـهر اصفهـان دادیـم، از دغدغـه هـا و مشـکلات فراوان در این راه سخن راند و ادامه داد: کسـانی کـه در ایـن زمینـه کمـک کردنـد و کسانی که احتمالا به دلایلی به ما یاری ندادند، عملکـرد خـود را بسـنجند و اگـر حـق مـردم را نـداده ایـم، در حقـوق مدنـی آنهـا کوتاهـی کـرده ایـم. وی در بیـان اهمیـت حقـوق مدنـی افـراد جامعه، تاکید کرد: با ایجـاد الگوهای کوچک و تبعیـت بدنـه نظـام از آنهـا، نـه تنهـا حقـوق مدنـی مـردم تحقـق مـی یابـد، بلکـه سـرمایه گذاران بعدی با انگیزه بیشـتر و تجربه بهتری می توانند پـروژه های پیشـرفته تـری به مردم ارائـه دهنـد.

در ادامـه، دکترکامـران منتظـری، رئیـس سـازمان نظام پزشـکی اصفهان گفـت: بخش خصوصـی در 30سـال گذشـته مغفـول مانـده، ضمـن آنکـه بخـش دولتـی پاسـخگوی همـه نیازهـای مـردم با توجـه بـه اهمیـت سلـامتی افـراد جامعـه نیسـت. وی، احـداث پـروژه شهرک سلامت و مراکز درمانی پیشرفته در آن توسـط بخـش خصوصـی را ارزشـمند دانسـت.

رئیـس نظـام پزشـکی اصفهـان بـا بیـان آنکـه مرکـز جراحـی نـگاره از اسـتانداردهای روز دنیـا برخـوردار اسـت، اظهارکـرد: مسـئولان اسـتان بایـد حمایـت از بخش خصوصـی برای توسـعه مراکـز پیشـرفته و تخصصـی درمـان را جـدی بگیرنـد. زیـرا، وسـعت اسـتان، افزایـش جمعیـت و بیمـاری هـا، لـزوم دسترسـی بـه خدمات درمانی در آینده را بعنوان نیاز اساسی جامعـه بـرای مـا مطـرح مـی سـازد.نظرات کاربران
ارسال نظر