اخبار

اصلاح انواع شکستگی های دندان در کلینیک سیواک

21\02\1399
اصلاح انواع شکستگی های دندان در کلینیک سیواک

یـک دنـدان پزشـک عمومی بـا بیـان اینکـه ترومـا یـا همـان ضربه به دنـدان به دو دسـته ضربه بـه دندان های شـیری و دائمی تقسیم میشـود گفت: ضربه ای که به دندان شیری وارد می آید، بیشـتر در قسـمت قدامـی و اکثرا بـه دلایلی نظیر سـر خوردن و هل دادن اتفـاق می افتد و گاهـی اوقات باعث میشود دندانها آسیب جدی ببینند.

به گزارش روابط عمومی شهرک سلامت، دکتر رقیه ایرانپور بـا اشـاره بـه اینکـه در صورتی کـه ضربه بـه دنـدان وارد شـده و دنـدان از محـل خـود خـارج شـود، جـدای از اینکـه دنـدان شـیری باشـد یـا دائمـی بایـد اقـدام مناسـب بـرای آن صـورت بگیـرد، اضافـه کـرد: والدیـن لازم اسـت دنـدان را از قسـمت تـاج بـا آب معمولی شسـت و شـو دهنـد و داخـل یـک محلول ِ سـرم یـا در یـک لیـوان شـیر تمیـز نگهـداری کننـد؛ همچنیـن میتواننـد دنـدان را داخـل گاز اسـتریل قـرار داده و در دهـان کـودک بگذارنـد و در کوتاهتریـن زمـان بـه دندانپزشـک مراجعـه کنند تـا در صـورت فراهم بـودن شـرایط، دنـدان در محـل خـود قـرار داده شـود. او گفت:اگـر دنـدان بـر اثـر ضربـه دچـار پریدگـی یا شکسـتگی شـد سـعی میشـود تـا حـد امـکان در محـل اصلـی خـود قـرار بگیرد؛امـا گاهـی بـه انـدازه ای شکسـتگی کوچـک اسـت که پـس از رخ دادن اتفـاق، اثـری از آن باقـی نمیمانـد و در ایـن صـورت دنـدان بـا امکاناتـی کـه وجـود دارد بـه صـورت کاملا عـادی ترمیـم میشـود.

او در رابطـه با درمـان شکسـتگی دندانهـای دائمی توضیح داد: در صورتـی کـه دندانهـای قدامی دچـار ضربـه شـده باشـد، همـه اقداماتـی کـه بـرای دندانهـای شـیری در نظـر گرفتـه میشـود بـرای آنهـا نیـز انجـام میشـود و جـای نگرانـی نـدارد؛ آنچـه مهـم اسـت افـراد بداننـد نحـوه نگهـداری دنـدان آسـیب دیـده تـا زمـان مراجعـه بـه پزشـک است. ایرانپور ادامه داد:سـرعت مراجعه در موفقیت درمان بسـیار مهم است؛ در صورتی که در زمان طلایی باشد امکان اینکه دندان برای بیمار حفظ شـود وجود دارد. او بـا تاکیـد بـر اینکـه شکسـتگی دنـدان در کـودکان بیشـتر اتفـاق می افتـد گفت:والدیـن بایـد دقـت زیـادی بـه ایـن موضـوع داشـته باشـند کـه بعضـی از بچه هـا شـرایط فکـی آسـیب پذیـر تـری دارنـد و معمـولا کودکانـی کـه فـک بـالای آنهـا بیـرون زده اسـت بیشـتر در معـرض خطـر قـرار میگیرند؛ بـه همیـن خاطـر لازم اسـت خانـواده درهمـان کودکـی بـرای نظـم دادن بـه دندان هـا و فـک مراجعـه کننـد تـا درمـان مناسـب روی ایـن افـراد صـورت بگیـرد و احتمـال آسـیب نیـز کاهـش پیـدا کنـد.

او بـا اشـاره بـه اینکـه همیشـه آسـیبی کـه بـه دنـدان وارد میشـود در اثـر تصادف، زمیـن خـوردن یـا ورزش نیسـت افـزود: بعضـی از ایـن شکسـتگی ها در طولانـی مـدت و بـر اثـر اسـتفاده نامناسـب از دندانهـا ایجـاد میشـود؛ کارایـی دندانهـا در حالت عـادی بـرای جویـدن و خرد کردن اسـت اما شکسـتن اجسـام سـخت مانند بادام و قند در طـول زمان باعـث آسـیب جـدی بـه دنـدان میشـود؛ گاهـی نیـز در موقع خـواب دندانهـا تحـت فشـار قـرار میگیـرد کـه آن هـم تروما محسـوب میشـود و دلیـل اصلـی آن در کـودکان اسـترس، فشارهای روانی مانند دعواها، بازی های کامپیوتری خشن یا حضـور فرزند جدید در خانـواده و ایجاد حس ناامنی اسـت کـه میتوانـد در کـودکان فشـار زیـاد دندانهـا را روی هـم در حالـت ناخـودآگاه ایجـاد کنـد کـه بیشـتر در خـواب اتفـاق میافتـد و باعـث ترومـا میشـود.

ایرانپـور در مـورد درمـان ایـن مشـکل یـاد آور شـد: بـرای درمـان در کـودکان بـه جـز کاهـش اسـترس و اضطـراب راه دیگـری وجـود نـدارد؛ امـا بـرای درمـان بزرگسـالان از وسـیله ای بـه نـام نایـت گارد کـه بـا توجـه بـه قالبـی کـه از دهان فـرد گرفتـه شـده اسـتفاده میشـود؛ ایـن وسـیله نرم و بالشـتکی در زمان خـواب روی دندان قرار میگیرد،اسـترس را در خـود میشـکند و اجـازه نمیدهـد آسـیبی بـه دنـدان وارد شـود؛ متاسـفانه ایـن وسـیله بـه دلیـل امـکان حرکـت در دهـان و بسـتن راه تنفسـی در کـودکان کاربـرد ندارد.نظرات کاربران
ارسال نظر