اخبار

استفاده صددرصدی از انرژی در مرکز جراحی محدود نگاره

07\10\1398
استفاده صددرصدی از انرژی در مرکز جراحی محدود نگاره

بــه گــزارش روابط عمومی شــهرک سـلـامت اصفهان، ســاختمان های مراکز درمانی عمدتًا فاقــد رنگهای جذاب و ساختارهایی هســتند که حس تعلق خاطر را در مراجعه کنندگان ایجاد کنند. چند سالی است که کشورهای پیشرفته در حوزه درمان و بهداشــت همچون آلمان توجه ویژه ای در راستای بهبود این وضعیت در نظر گرفته اند. کشور ما نیز همگام با سایر نقاط جهان تلاش کرده به موضوعاتی همچون هتلینگ در بیمارستانها و مراکز درمانی بپردازد.

دراین بین مرکز جراحی محدود نگاره نیز با بهره گیری از بهترین تجهیزات روز دنیا می کوشد گامی بلند در این راستا بردارد. مهران رفایی نیا مشاور تأسیسات مرکز جراحی محدود نگاره در مورد این مرکز گفت: تلاش شده در پروژه نگاره ازنظر تأسیســات اتاق های عمل سیستم تهویه مستقل به کار گرفته شــود و هر اتاق مطابق با شرایط خاص آن عمل میتواند سیستم تهویه خود را مورد بهره برداری قرار دهد. او بابیان اینکه در اتاق های عمل این مجموعه صددرصد هوای تازه مورداستفاده قرار میگیرد اذعان کرد: بازگردانی هوا در اتاق های عمل نداریم از ســوی دیگر ذخیره انرژی را در این سیســتم داریم و این در حالی است که هوای ورودی به اتاق های عمل با فیلترهای قوی صورت می ً گیرد و کاملا خالص اســت.

رفایی نیا بیان داشــت: نرم افزار مانیتورینگ یکی از مهمترین نقاط قوت این مرکز است. او بابیان اینکه اســتقلال اتاق های عمل این مرکز را داریم بیان کرد: فشار مثبت و منفی در اتاق های عمل به شدت موردسنجش قرار می ً گیرد و تمام این موارد قابل مانیتورینگ اســت و کاملا شــفاف اســت. رفایی نیا بابیان اینکه هر بیمار به مرکز درمانی مراجعه میکند باید بتواند در محیط آرامش داشــته باشد گفت: در این مرکز رنگ آمیزی و نورپردازی نیز عالی اســت.

او توضیح داد: در فصل زمستان میتوانیم سیستم سرمایشی داشته باشیم و در فصل تابســتان گرمایشی در هر فصلی امکان ایجاد دمای آسایش را داریم. رفایی نیا در مورد طراحی مرکز جراحی محدود نگاره بیان داشت: طراح های این مجموعه ایرانی بوده اند و با تائید وزارت بهداشــت بوده امکانات و خدمات روز دنیا را در این مرکز به روزرسانی شده است. او خاطرنشان کرد: پروژه نگاره یک مرکز درمانی با تمام امکانات است همه موارد قابل کنترل است. رفایی نیا در مورد وضعیت تأمین انرژی این مجموعه توضیح داد: تمام سیستم انرژی این مرکز پیش بینی شده تا در هیچ شرایطی قطع نشود و تأمین باشد.نظرات کاربران
ارسال نظر